دعوت به داوطلبی: اعمار22 متر پل آهن کانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

تاریخ نشر: Feb 17, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 11, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیاء وانکشاف دهات

ریاست تدارکات

تاریخ: 28 دلو   1397

عنوان پروژه: اعمار22 متر پل آهنکانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/079/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: اعمار22 متر پل آهنکانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقآبل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 20 حوت  1397 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ  20 حوت 1397  که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 20 حوت 1397   ساعت 00:10   قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  350,000   افغانی 

به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطآبق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454