تعدیل پروژه: تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Feb 11, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

ریفرینس

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

آدرس: سرک نيله باغ ، دارالامان، كابل، افغانستان

+93202520213

 

1

ارسال به:

 

 

 

  • تمام داوطلبان

 

 

2

سوابق عنوان

 

 

 

1: تعدیل شماره 1 به شرطنامه صادره مورخ ( 17 دلو 1397)

تاریخ تعدیل: 22 دلو 1397

اسم پروژه: تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات با کود نمبر:  MRRD-49/MOF-33/KBL/98                                   

 

 

3

تعدیل جدول قیمت اجناس

 

جدول قیمت اجناس (فورمه اجناس/05) صفحه (32 )

 

جدول قیمت اجناس (فورمه اجناس/05) صفحه (32) پروژه متذکره تعدیل شده و جدول قیمت اجناس که قبلاً به داوطلبان توزیع گردیده ذریعه این تعدیل باطل میگردد، داوطلبان میتواند جدول قیمت اجناس تعدیل شده را از ریاست تدارکات این وزارت که به علامه تعدیل شده نشانی می باشد دریافت نمایند، داوطلبان مکلف است مطابق جدول قیمت اجناس  تعدیل شده آفر خویش را ارایه نمایند.

 

 

 

 

 

4

 

 

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است