دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک MB Dedicated Wireless Internet10 موردضرورت دفاتر مرکزی و زون ساحوی کابل مربوط دفتر انسجام برنامه های ساحوی ،وزارت احیاوانکشاف دهات ریاست تدارکات،وزارت احیأوانکشاف دهات

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأ و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ صدور:20جدی 1397

تهیه و تدارک MB Dedicated Wireless Internet10 موردضرورت دفاتر مرکزی و زون ساحوی کابل مربوط دفتر انسجام برنامه های ساحوی ،وزارت احیاوانکشاف دهات ریاست تدارکات،وزارت احیأوانکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی تهیه و تدارک MB Dedicated Wireless Internet10 موردضرورت دفاتر مرکزی و زون ساحوی کابل مربوط دفتر انسجام برنامه های ساحوی ،دارای کودنمبر MRRD-646/R.PROGRAM-36/MOF-470/KBL/98اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه رادرمقابل(500)افغانی ازتاریخ20جدی 1397 الی تاریخ 11حوت1397بدست آورده وآفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ساعت10:00بجه قبل ازظهر روزشنبه تاریخ11حوت  درمدیریت عمومی تدارکات خدمات غیرمشورتی،ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر تضمین بانکی مبلغ 25000(بیست و پنج هزار)افغانی میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت:00.10بجه قبل ازظهر روز شنبه مورخ11حوت 1397دراتاق جلسات ریاست تدارکات،منزل سوم، بلاک نمبر7،وزارت احیا و انکشاف دها،واقع سرک نیله باغ دارالامان،ناحیه ششم،ولایت کابل تدویرمیگردد