دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Feb 05, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ صدور: 17  دلو 1397

تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران  وزارت احیا و انکشاف دهات

کود نمبر: MRRD-49/MOF-33/KBL/98

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی  از تاریخ 17 دلو 1397 الی تاریخ 8 حوت 1397 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 8 حوت 1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

جلسه قبل از داوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل از روز چهار شنبه مورخ 1 حوت 1397 دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 16,000 ( شانزده هزار افغانی ) میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز چهار شنبه  مورخ 8 حوت 1397 در  اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.