داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: اعمار22 متر پل آهن کانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیاء وانکشاف دهات ریاست تدارکات تاریخ: 28 دلو 1397 عنوان پروژه: اعمار22 متر پل آهنکانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری...
Feb 17, 2019 Mar 11, 2019
تعدیل پروژه: تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات
ریفرینس وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات آدرس: سرک نيله باغ ، دارالامان، كابل،...
Feb 11, 2019 Feb 27, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک MB Dedicated Wireless Internet10 موردضرورت دفاتر مرکزی و زون ساحوی کابل مربوط دفتر انسجام برنامه های ساحوی ،وزارت احیاوانکشاف دهات ریاست تدارکات،وزارت احیأوانکشاف دهات
دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأ و انکشاف دهات ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی تاریخ صدور:20جدی 1397 تهیه و تدارک MB Dedicated Wireless Internet10 موردضرورت دفاتر مرکزی و زون ساحوی کابل مربوط دفتر انسجام برنامه...
Feb 06, 2019 Mar 02, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 17 دلو 1397 تهیه و تدارک البسه بهاری برای کارگران وزارت احیا و انکشاف دهات کود نمبر: MRRD-49/MOF-33/KBL/98 ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Feb 05, 2019 Feb 28, 2019
دعوت به داوطلبی: اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن، از شاهراه عمومی کابل پروان الی توپ دره مرکز ولایت پروان
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیأوانکشاف دهات ریاست تدارکات تاریخ: 15 دلو 1397 عنوان پروژه: اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن، از شاهراه عمومی کابل پروان الی توپ دره مرکز...
Feb 04, 2019 Feb 27, 2019
دعوت به داوطلبی: اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه اب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیاء وانکشاف دهات تاریخ: 15 دلو 1397 عنوان پروژه: اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شماره دعوت به داوطلبی:...
Feb 04, 2019 Feb 25, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه، خریداری و انتقال 6200 بسته حفاظت از محیط زیستی و صحی قالین بافان مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 10 دلو 1397 تهیه، خریداری و انتقال 6200 بسته حفاظت از محیط زیستی و صحی قالین بافان مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات MRRD-645/WEE-RDP-2/MOF-284/LGM, HRT, KDR, BLK, KBL,...
Jan 30, 2019 Feb 27, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب و ترمیمات تایر و بطری مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیآ و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 7 دلو 1397 تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب و ترمیمات تایر و بطری مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیآ و انکشاف دهات شماره داوطلبی: MRRD-53/MOF-37/KBL/98 ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف...
Jan 27, 2019 Feb 11, 2019
دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 22 قلم مواد پاکی و صفایی مربوط ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 7 دلو 1397 تهیه و تدارک 22 قلم مواد پاکی و صفایی مربوط ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-48/MOF-32/KBL/98 ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان...
Jan 27, 2019 Feb 17, 2019
دعوت به داوطلبی: تحکیم کاری کانال بطول 2439 متر، و دیوار محافظوی بطول 278 متر، قریه باغک، ولسوالی مرکز، ولایت بادغیس
دعوت به داوطلبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت احیا وانکشاف دهات ریاست تدارکات تاریخ: 6 دلو 1397 عنوان پروژه: تحکیم کاری کانال بطول 2439 متر، و دیوار محافظوی بطول 278 متر، قریه باغک، ولسوالی مرکز، ولایت...
Jan 26, 2019 Feb 18, 2019
صفحه 1 از 76