گزارش های ماهوار مرجع اطلاع رسانی

از آنجایی که مرجع اطلاع رسانی یک اداره‌ی تازه تاسیس در وزارت احیا و انکشاف دهات می‌باشد و این اداره عملا کار خود را از ماه سرطان 1396 آغاز کرده است، به همین دلیل گزارش‌های ما از ماه سرطان به این سو، سلسله وار اینجا به روز می‌شود.

تمام گزارش های مرجع اطلاع رسانی را به صورت ماهوار اینجا خوانده می‌توانید.

1. گزارش ماه سرطان 1396

2. گزارش ماه اسد 1396

3. گزارش ماه سنبله 1396

4. گزارش ماه میزان 1396