بانک اطلاعاتی

ماده چهاردهم قانون دسترسی به اطلاعات :

بند ۲ ماده ۱۴ ادارات مکلف اند،به منظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات وبه دسترس قرار دادن آن به متقاضیان ،بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند.

وزارت احیا و انکشاف دهات

 

برنامه ملی صنایع روستایی

 

برنامه ملی راه سازی روستایی

 

برنامه همبستگی ملی

راپوری هفتوار پروژه های عقد شده برنامه انسجام  ساحوی

ریاست مصئونیت اجتماعی