معلومات به رسانه ها

1. سخنگوی مقام وزارت

وزارت احیا و انکشاف دهات 

کابل، افغانستان

شماره تماس: 0797416062

ایمیل آدرس: faridoonazhand@gmail.com 

 

2. رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

وزارت احیا و انکشاف دهات

 کابل، افغانستان

تیلیفون       ۰۷۰۰۲۸۰۸۷۰

ایمیل آدرس : daud.naemi@mrrd.gov.af