جندر

مقدمه

وزارت احیا و انکشاف دهات بالای فراهم سازی کلیدی زیربنای دهات و انکشاف اقتصادی مردان و زنان  ً درافغانستان مرکز مینماید. هدف ابتدایی آن عبارت از فیصد افغانهای است که در دهات 58 کاهش فقردرمیان تقریبا زندگی میکنند .این امر ازطریق یک شیوه چند جانبه تحقق یافته میتواند که مبتنی بر تقویت جامعه از طریق تدوین ستراتیژی های میباشد که باعث ایجاد حکومت داری  وثر و کارا، ایجاد زیربنا، رشد و انکشاف سرمایه بشری، دسترسی به درآمد و توسعه اقتصادی میگردد .این ستراتیژی ها متمرکز بر انکشاف منصفانه و بهبود معیشت میباشد. همچنان این ستراتیژی ها درسازگاری با ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف انکشافی هزاره ملل متحد و اهداف قرار دارد. دیدگاه عمده وزارت احیا و انکشاف دهات عبارت از کاهش Afghan Compact توافقنامه  افغانستان فقر در مناطق روستایی از طریق رفع کامل علل مغلق فقر و ایجاد ستراتیژی های کاهش فقر که روی این حقیقت استوار است، میباشد.

مرام ستراتیژیک 1389 – 1393 وزارت احیا و انکشاف دهات دیدگاه کلیدی وزارت را چنین بیان مینماید:

کاهش فقر در مناطق روستا یی از طریق توانمند ساختن محلات و تقویت فرصت های اقتصاد ی و اجتماعی .

اهداف شناسایی شده وزارت عبارت اند از :

  1. کمک و همکاری در جهت کاهش فقر از طریق عرضه بسته از خدمات جامع
  2. ایجاد یک محیط مساعد برای انکشاف متداوم دهات. وزارت احیا و انکشاف دهات یک پروسه دیریت تغییر را آغاز نموده که هدف آن ایجاد سیستم های نهادی وظیفوی موثر بوده که بالای دست یابی به موفقیت های جدید، و تقویت ریاست های وزارت احیا و انکشاف دهات تمرکزمینماید. این پروسه مبنی برایجاد مالکیت و پایداری، دستیابی به آرمان های جدید و زمینه سازی برای تفویض تدریجی بعضی از وظایف از برنامه ها به ریاست ها در وزارت احیا و انکشاف دهات میباشد. یکی از ساحات کلیدی مورد تمرکز رشد ظرفیت در وزارت احیا و انکشاف دهات است.تغییرات که ایجاد میشود، در یک مدت زمانی مشخص تحقق مؤثر و موفقانه مکلفیت های وزارت احیا و انکشاف دهات را تضمین خواهد نمود.

مرام ستراتیژیک وزارت احیا و انکشاف دهات توانمندی زنان را به مثابه یک موضوع در برگیرنده تمام موضوعات مورد توجه قرار داده و آن را واضح اً بیان مینماید. وزارت احیا و انکشاف دهات متعهد است تا پالیسی جندر را نهادی ساخته که این پالیسی در زمینه ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان و پلان عملی ملی برای زنان افغانستان جایگاه خویش را حاصل مینماید. حضور وسیع زنان در ساختار های اجتماعی و همچنان در مستفید شونده گان اهداف برنامه  های مختلف از قبل از طریق بعضی از برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات تأمین گردیده است. برای توسعه و تقویت هر چه بیشتر این پروسه، یک سلسله تلاش ها صورت خواهد گرفت تا طرزالعمل های گسترش جندر Gender Mainstreaming و رهنمودهای مربوطه آن بصورت مشترک بمنظور نهادینه شدن آن در تمام ریاست ها و برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات طرح و انکشاف داده شده و شامل تمام ساحات کاری گردد.

انکشاف دهات نقش کلیدی را در تحقق باز سازی و تلاش های ایجاد صلح درافغانستان ایفا مینماید. در حال حاضر افغانستان بصورت مشخص زنان افغانستان در پایین ترین قسمت شاخص های فقرجهانی قراردارند که ارزش یا درجه شاخص انکشاف انسانی (HDI) 0.346و درجه شاخص انکشاف جندر(GDI) آن 0.300 میباشد. این اندازه گیری افغانستان را درپایین ترین درجه چهارم یا سوم در رابطه به معیار های زندگی و نابرابری جندر قرارمیدهد.

 وزارت احیا و انکشاف دهات شناسایی نموده که یک ضرورت بصورت خاص به منظور افزایش سهمگیری زنان جهت حصول اطمینان از اینکه انکشاف دهات به واسطه ضرورت های مشخص زنان و چالش های مربوطه دانسته میشود، وجود دارد تا اشتراک فعال آنها درامر اداره این اقدامات منجر به ایجاد مالکیت و سرانجام تسهیل تغییرات اجتماعی مثبت گردد. این تعهد در راستای شامل ساختن اصول فرصت های مساوی برای مردان و زنان با توجه به دسترسی به منابع، اشتراک مساوی و تصمیم گیری جهت حصول اطمینان از انکشاف مثبت دهات به مثابه یک میکانیزم موثر امحای فقر، وجود دارد. برعلاوه وزارت احیا و انکشاف دهات روی حصول اطمینان از اینکه افزایش نماینده گی و اشتراک زنان، از طریق برنامه ها و ریاست های که روی کاربرد و استفاده منافع انکشافی و پروسه های خاص تصمیم گیری برای زنان نیز اثرات مثبت خواهد داشت، تمرکز مینماید.