معرفی

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

 

مقدمه: برنامۀ ملی میثاق شهروندی بعد از تکمیلی طرح  ابتدائی در ماه میزان سال 1395 هجری شمسی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسماً افتتاح گردید . برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از مهم ترین برنامه های دارای اولویت حکومت وحدت ملی میباشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی و اجتماعی روستاها و رسیده گی به بحران  مهاجرت قشر جوان به بیرون از افغانستان طرح گردیده است. این برنامه طی مدت ده سال در سه مرحله تطبیق خواهد گردید. برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارایۀ حد اقل خدمات معیاری منحیث یک بستۀ اساسی از سوی حکومت برای تمام شهروندان کشور، تعهدیست  میان حکومت و شهروندان. برای ارایۀ بستۀ اساسی خدمات، وزارتخانه های ذیدخل با ایجاد یک راهکار جدید و همه جانبه بطور مشترک در سکتورهای مختلف فعالیت مینمایند.

دیدگاه برنامه: ملت پویا، قدرتمند و متکی به خود که تمام شهروندان آن از زنده گی مرفه و سالم برخوردار باشند.

مسؤولیت: حصول اطمینان از ارایۀ خدمات اساسی به سطح  کشور در تبانی با یک تعهد مشترک میان حکومت و مردم.

اهداف برنامه: اهداف برنامۀ ملی میثاق شهروندی ایجاد شهرها، قریجات و محلات متحد، تحکیم ارتباط میان دولت ومردم و کاهش فقر از طریق ارایۀ بستۀ خدمات اساسی میباشد. دولت با فراهم نمودن منابع، شهر ها و قریجات را انکشاف میدهد. شورا های انکشافی قریه، روند انکشافی را رهبری و از اشتراک زنان، مردان، جوانان و اطفال در تمام برنامه ها و فعالیت های انکشافی اطمینان حاصل مینمایند. شورا های انکشافی در احیاء، بازسازی، پلانگذاری و تطبیق پروژه ها سهیم بوده و از تطبیق پروژه و ارایۀ حد اقل خدمات معیاری بوسیلۀ دولت، نظارت خواهند کرد.

حکومت و شهروندان

شهروندان، بزرگترین سرمایۀ ملت و همکار حکومت در بخش انکشاف میباشند.

دولت با فراهم نمودن منابع مادی و مشورتی از شورا های انکشافی قریه و شورا های انکشافی کلستر حمایت و از شمولیت زنان، مردان، جوانان و اطفال بی بضاعت در تطابق با زنان، مردان و اطفالی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند؛ مطمئن شوند که آنان نیز از خدمات و برنامه های دولت با حصول اطمینان ، مستفید میشوند.  

خدماتی که از طرف حکومت افغانستان ارایه می گردد، تأمین حقوق اساسی شهروندی تمام افغانها بوده تا بتوانند یک زندگی بهتر و صحتمند را جهت استفاده از توانایی ها و پرورش تعلیم و تربیۀ سالم اطفال خویش برای یک آینده بهتر  تجربه نمایند.

شوراهای انکشافی قریه و کمیته های فرعی مسؤولیت مدیریت، تخصیص و به کارگیری مناسب کمک های خارجی را بدوش دارند. ضمناً آنها مکلف اند تا به منظور انکشاف، راه های استفاده از منابع داخلی را جستجو کنند. شورا های منتخب و کمیته های فرعی مسؤولیت  دارند تا در روستا ها، محیطی را جهت استفاده از استعداد ها، تجارب و منابع ایجاد کنند تا باشد تمام اهالی قریه باهم بگونه یی کار نمایند که سطح عواید فامیل های بی بضاعت تقویت یابد. ترتیب پلان انکشافی قریه و تشخیص نیازمندیها و اولویت های قریجات در پلان های ملی و تخصیص بودجه در نظرگرفته خواهند شد.

 

  وظایف و مسؤولیت های وزارت خانه های ذیدخل: (ارایۀ  حد اقل خدمات معیاری).

  دولت در ساحات روستایی سهولت های ذیل را فراهم خواهد نمود:

                دسترسی همه جانبه به آب صحی آشامیدنی (برای هر ۲۵ خانواده یک منبع آب که ظرفیت تهیۀ ۲۵ لیتر آب را برای  یک شخص در یک شبانه روز داشته باشد.)

 

  زیربناهای روستایی: قریجات میتوانند یکی از خدمات را از میان حداقل خدمات معیاری ذیل بدست آورند:

 • دسترسی به سرک های ابتدایی: به فاصلۀ دو کیلو متر از نزدیک ترین سرک اساسی روستایی قابل دسترسی.
 • زیر بنا های آبیاری کوچک: اشکال ذیل شامل آن میباشند: سربندها (جوی درجه دوم / سوم) حقابه ها، دروازه های کانال آب، سیفون، ذخیرۀ آب به ظرفیت (۱۰۰۰۰مترمکعب)، بازسازی و نو سازی  کانال کوچک، دیوارمحافظتی، دیوار گبیونی، ناوه ها، معبرها.
 • برق: فراهم آوری ( ۱۰۰وات برای هر خانواده) برق آفتابی، آبی، بادی و بیوگاز (در ساحاتیکه برق از طریق لین قابل برد نیست).  

آموزش با کیفیت در مکاتب دولتی منحیث جزئی از اجزای معیار های موجود آموزش وزارت معارف:

شاگردان صنف اول الی سوم هفتۀ ۲۴ ساعت، از صنف چهارم الی ششم هفتۀ ۳۰ ساعت و از صنف هفتم الی دوازده هم هفتۀ ۳۶ ساعت آموزش می بینند.

وزارت صحت عامه منحیث ارایه کنندۀ خدمات موجود صحی،خدمات اساسی صحی را ارایه مینماید.

ساعات کاری مورد نیاز سهولت های خدمات صحی ( از ۸ صبح الی ۴عصر)، استخدام مطابق شرایط لازمه و بر اساس بستۀ خدمات اساسی.

مرکز صحی عمومی: خدمات اولیۀ قبل از زایمان، جریان زایمان، خدمات بعد از زایمان، نگهداری طفل نوزاد، تطبیق واکسیناسیون و فعالیت های مربوط تغذی.

آگاهی صحی: آگاهی از امراض حاد تنفسی، ملاریا و اسهالات (در صورت موجودیت امراض مذکور، مراجعه به مراکز صحی).

مرکز صحی فرعی: تداوی سینه وبغل، اسهالات، ملاریا، خدمات قبل از زایمان، تنظیم خانواده، تشخیص واقعات توبرکلوز و راجع ساختن آن به مراکز صحی مربوط و ارایه خدمات واکسیناسیون.

مراکز صحی ابتدایی: نگهداری مریضان، تطبیق واکسین، نگهداری نوزاد و مادر و تنظیم امور تغذی.

 

دولت خدمات ذیل را در ساحات شهری فراهم خواهد کرد:

جامعۀ شهری (تحت نظارت یک شورای انکشافی) میتواند یک و بیشتر از خدمات ذیل را انتخاب نماید:

 • پخته کاری جوی ها و کوچه ها
 • مدیریت مواد فاضلۀ جامد
 • تهیۀ آب آشامیدنی
 • شماره  گذاری خانه ها
 • تهیۀ شبکۀ آبرسانی
 • تهیۀ پارک تفریحی/ میدان بازی برای اطفال و زنان
 • پروژه های معیشت برای زنان

 

نقش و مسؤولیت های شورا های انکشافی قریه:

اصول: دولت و برنامۀ ملی میثاق شهروندی ( در تمام سطوح)، شورا های منتخب (شورا های انکشافی، کلستر شورا های انکشافی، شورای های هماهنگ کننده به سطح ولسوالی) و مؤسسات همکار در روشنایی اصول، امور محولۀ خویش را پیش خواهند برد.

 • شورا های انکشافی قریه و کلستر شورای انکشافی قریه در روستا های مربوط خویش امور انکشافی را رهنمایی و از آن مراقبت خواهند کرد و در مقابل، برای دولت، مردم و طرف های تمویل کننده پاسخگو خواهند بود .
 • شورا های انکشافی قریه باید طوری طرزالعمل ها و پلان های انکشافی خویش را ترتیب و تنظیم نمایند که ساختار های بنیادی عامه بصورت دوامدار نگهداری گردد.
 • از تخصیص مناسب و عادلانۀ منابع و ارایۀ خدمات، اطمینان حاصل گردد و از نفوذ افراد (استفاده از بودجۀ داده شده  به نفع قشر خاص ) جلوگیری صورت گیرد.
 • مسؤولیت پذیری اجتماعی و صداقت، تمجید خواهد شد و در مقابل از ضیاع منابع و تقلب باید جلوگیری بعمل آید تا این اعمال باعث گریز منابع نگردد. 
 • در قریجات فعالیت های انکشافی همه شمول، مشترک و بر بنیاد آموزش و عمل، شفافیت و حساب دهی استوار خواهد بود .
 • برای مردان و زنان بی بضاعت باید در شورا ها (کمیته های فرعی/ کلستر شورا های انکشافی قریه که مسؤولیت پلان گذاری، تطبیق و نظارت پروژه ها را به عهده دارند) سهم داده شود.
 • تنوع و یک پارچه گی قریه در فعالیت ها نقش مهم دارد .
 • در پلان انکشافی قریه باید به نیازمندی و مشکلات زنان و قشر های بی بضاعت و محروم توجه بیشتر بعمل آید.
 • شورا های انکشافی قریه و اهالی روستاها از مصؤونیت جان و مال کارمندان انکشافی، اطمینان حاصل خواهند کرد.
 • شورا های انکشافی قریه با کسانیکه در فعالیت های انکشافی نقش نمیگیرند و سبب ناکامی تطبیق پروژه ها میگردند، گفتگو نمایند تا آنها را جهت سهمگیری در آبادانی قریۀ خویش، سهیم بسازند.  
 • همکاری برای مبارزه در مقابل کشت کوکنار، بلند بردن ظرفیت سطح آگاهی عامۀ اهالی روستاها به خصوص دهاقین، جهت جلوگیری از کشت کوکنار.
 • شانه به شانه و متحدانه از دولت خویش حمایت نمایند.
   

 

غلام رسول رسولی

رییس عمومی

برنامۀ ملی میثاق شهروندی

وزارت احیا وانکشاف دهات

شمارۀ تماس : 0093702212134

ایمیل آدرس : r.rasouli@ccnpp.org

ویب سایت :     www.ccnpp.org

 

ننگیالی ابراهیمی، مسئول ارتباطی برنامه

شمارۀ تماس : 0093700156705

ایمیل آدرس : n.ibrahimi@ccnpp.org