معرفی برنامه

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) یکی از برنامه های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای رشد و توسعۀ سکتور زراعت و انکشاف دهات در کشور میباشد. برنامۀ CARD-F همواره در صدد ایجاد فرصت های کاری، عایداتی و تجارتی برای باشنده گان دهات از طریق طرح، تسهیل و تطبیق زنجیره های ارزشی زراعتی و اعمار زیربنا میباشد.

این برنامه کمک و همکاری های خویش را بر اساس نیازمندی های مردم دهات فراهم نموده و روزنه های مؤثری را برای بدیل معیشت و تجارت های مشروع و پایدار در سطح قریه جات می گشاید.

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات توسط دولت شاهی انگلستان و کشور دنمارک تمویل و منحیث یک الگوی مشارکت بین الوزراتی، توسط یک کمیتۀ متشکل از وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت مالیه، رهبری میگردد.

اهداف برنامه:

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات اهداف ذیل را دنبال مینماید:

 • ایجاد فرصت های کاری و افزایش درآمد مشروع باشنده گان دهات  
 • تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در سکتور زراعت
 • تغییر زراعت سنتی به زراعت نوین تجارتی
 • تقویت زنجیره های ارزشی مشخص درافغانستان 

راهکار برنامه:

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات زنجیره های ارزشی خویش را از طریق تطبیق بسته های انکشاف اقتصادی در ولایات مختلف کشور تطبیق مینماید. این برنامه در قدم نخست نیازمندی های کلیدی و موانع سد راه پیشرفت اقتصادی مردم محل را شناسائی نموده، سپس بسته های انکشاف اقتصادی مورد نیاز را طرح و تطبیق مینماید. شایان ذکر است که بسته های متذکره به گونۀ باالفعل پاسخگوی مشکلات اقتصادی و انکشافی آن نواحی میباشند.

ولایات تحت پوشش برنامه:

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات، اکنون در ولایات آتی فعالیت دارد.

 • ننگرهار
 • کنر
 • لغمان
 • خوست
 • لوگر
 • کابل
 • پروان
 • کاپیسا
 • بلخ
 • بدخشان
 • تخار
 • هرات
 • هلمند
 • کندهار

دستآورد ها تا کنون:

 • ایجاد بیش از ۱۲۵۰۰ فرصت کاری از طریق تطبیق زنجیره های ارزشی زراعتی و افزایش ۹.۱۴ میلیون دالر آمریکایی درآمد خالص روستایی.
 • تشویق و جذب بیش از ۱۳ میلیون دالر آمریکایی سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش زراعت.
 • آموزش بیش از ۸ هزار دهقان در عرصۀ روشهای بهتر تولید سبزیجات، محصولات مرغداری، محصولات لبنی، تولید عسل و تولید پنبه.

 

تماس با ما

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات  (CARD-F)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، کارتۀ سخی، کابل – افغانستان

+93 708 815 506

communications@cardf.gov.af
www.cardf.gov.af
www.facebook.com/afghanistan.cardf

@CARDF_AFG