زنجیره های ارزشی زراعتی

زنجیرۀ ارزشی مرغداری

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات با اعمار فارم های مرغ گوشتی، مرغ های نسلی، فارم های چوچه کشی، فارم های کوچک مرغداری خانگی، فارم های تجارتی تخم مرغ، فابریکۀ تولید خوراکۀ مرغ، توسعه و معیاری سازی فارم های موجود مرغداری، ایجاد کلینیک تشخیصیه امراض مرغی، عرضۀ خدمات صحی و ایجاد زمینه ها برای بازاریابی، زنجیره ارزشی مرغداری را تقویت می نماید. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • اعمار ۱ باب فابریکۀ تولید خوراکۀ مرغ در ولایت ننگرهار با ظرفیت تولید سالانه ۳۱ هزارمتریک تُن.
 • اعمار ۷ باب فارم مرغ های نسلی در ولایت ننگرهار. فارم های متذکره تخم های قابل القاح را برای فارم های چوچه کشی فراهم نموده و نقش کلیدی را در زنجیرۀ ارزشی مرغداری ایفاء مینماید. این فارم ها تا کنون حدود ۱.۵ میلیون تخم قابل القاح را به بازار عرضه کرده اند
 • اعمار و معیاری سازی ۱۱۹ باب فارم تجارتی مرغ گوشتی در ولایات ننگرهار و هلمند. این فارم ها تا کنون بیش از ۲.۷ میلیون مرغ گوشتی را به بازار عرضه کرده اند
 • ساخت ۴ باب فارم چوچه کشی در ولایت ننگرهار تکمیل و اعمار ۲ فارم دیگر درولایات هرات و کندهار ادامه دارد. این فارم ها تا کنون بیش از ۱.۶ میلیون چوچه مرغ یکروزه را به بازار عرضه کرده اند
 • اعمار ۹ باب فارم تجارتی مرغ تخمی در ولایات ننگرهار و هرات.
 • تأسیس ۱۸۱۳ فارم کوچک مرغداری خانگی در ولایات پروان، ننگرهار، هرات، بلخ و کندهار. این فارم ها تا کنون بیش از ۷ میلیون تخم مرغ را به بازار عرضه کرده اند
 • تأسیس ۱ باب مارکیت فروش محصولات و فراورده های مرغداری در کابل.
 • ایجاد ۱ باب کلینیک تشخیصیه امراض مرغی در ولایت ننگرهار.

زنجیرۀ ارزشی سبزیجات

اعمار سبزخانه ها، تهیۀ بذرهای اصلاح شده، ساخت مراکز جمع آوری محصولات زراعتی، آموزش شیوه های جدید زراعت و فراهم سازی و تاسیس اتحادیه ها برای دهاقین. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • ساخت ۵۷۰ باب سبزخانه در ولایات ننگرهار، بدخشان، پروان، کندهار و هلمند. این سبزخانه ها تا کنون بیش از ۵.۸ میلیون سبزیجات سبزخانه یی را به بازار عرضه کرده اند

زنجیرۀ ارزشی انگور

ساخت فابریکۀ پروسس انگور، کشمشخانه، چیله بندی تاکزارها، آموزش و همکاری در بخش مدیریت تاک های انگور و ارایه تسهیلات در بازاریابی. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 •  چیله بندی ۳۰۰ جریب تاکزار در ولایت پروان تکمیل و کار بالای ۲۰۰جریب دیگر در ولایت متذکره ادامه دارد. معیاری سازی تاکزار های متذکره حاصلات انگور را در جریان ۴ سال به دو برابر افزایش میدهد.
 • ساخت ۶ باب کشمش خانه در ولایت پروان تکمیل و کار بالای اعمار ۲۴ باب دیگر ادامه دارد. کشمش خانه های متذکره دارای ظرفیت مجموعی تولید ۳۷۵ متریک تُن کشمش از ۱۵ هزار متریک تُن انکور در سال می باشدږ

زنجیرۀ ارزشی لبنیات

اعمار مراکز جمع آوری شیر، همکاری با پروسس کننده گان لبنیات، ایجاد کلینیک های حیوانی، آموزش مالداران در عرصه های تهیۀ علوفه جات، تهیه وسایل صحی شیر دوشی، همکاری در عرصه جمع آوری شیر همچنان ایجاد زمینه ها برای بازاریابی. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • اعمار ۵ مرکز دایمی جمع آوری شیر با ظرفیت مجموعی جمع آوری ۱۲ هزار لیتر شیر روزانه در ولایت بلخ تکمیل و کار بالای اعمار ۲ باب در ولایت هرات ادامه دارد. مراکز جمع آوری شیر متذکره تا کنون بیش از ۲.۵ میلیون شیر را جمع آوری نموده اند
 • توزیع ۱۳۰۰ بسته های صحی شیر دوشی برای خانم ها در ولایت بلخ. بسته های مذکور کیفیت صحی و پروسه شیر دوشی را به گونه قابل ملاحظۀ بهبود بخشیده است.

زنجیرۀ ارزشی زنبورداری

تهیۀ صندوق های زنبور، توزیع زنبور های عسل، وسایل استخراج و تجهیزات مصئونیت، ارایۀ خدمات تخنیکی، آموزش دهاقین در خصوص بازاریابی و ایجاد اتحادیه ها برای دهاقین. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • تأسیس ۷۲۵ فارم زنبورداری با ظرفیت مجموعی تولید سالانه بیش از ۷۲.۵ هزار کیلوگرام عسل خالص به ارزش حدود ۵۴۱ هزار دالر امریکایی در ولایات هلمند و بدخشان. این فارم ها تا کنون بیش از ۷۷۸۹۸ کیلوگرام عسل را به بازار عرضه کرده اند

زنجیرۀ ارزشی پنبه  

تهیۀ تخم های اصلاح شده، ایجاد قطعات نمایشی، راه اندازی برنامه های آموزشی لازم درعرصه پروسس پنبه، ساخت فابریکه های پروسس و تصفیه روغن پنبه، ایجاد رابطه با بخش خصوصی پروسس کننده گان و ارایه خدمات بازاریابی برای دهاقین. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • اعمار ۲ باب فابریکۀ پروسس محصولات پنبه و آموزش بیش از ۱۲۵۰ دهقان در عرصه کشت و جمع آوری پنبه.

ساخت زیربنا ها

قابل یادآوری است که ساخت زیربناها شامل تمامی زنجیره های ارزشی فوق الذکر بوده و یکی از اجزای اساسی برای تقویت آنان میباشد. دست آورد های ما در این زمینه قرار ذیل اند:

 • بشمول کانال تنگی توخچی در ولایت ننگرهار، کار بالای ۷ کانال در ولایت بدخشان ادارمه دارد که اعمار این کانال ها مجموعاً بیش از ۱۰هزار هکتار زمین زراعتی را در نواحی شرقی و شمالی افغانستان آبیاری خواهند کرد.
 • قیرریزی ۶.۱۴ کیلومترسرک در ولسوالی بلخ ولایت بلخ. سرک متذکره ۴ قریه ولسوالی بلخ را با هم وصل نموده و تسهیلات زیادی را برای مالداران در عرصه انتقال شیر به مراکز جمع آوری آن، بوجود آورده است.