برنامه جامع زراعت و انکشاف دهات (کارد – اف)

معرفی برنامه:

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) یکی از برنامه های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای رشد و توسعۀ سکتور زراعت و انکشاف دهات در کشور میباشد. برنامۀ CARD-F همواره در صدد ایجاد فرصت های کاری، عایداتی و تجارتی برای باشنده گان دهات از طریق طرح، تسهیل و تطبیق زنجیره های ارزشی زراعتی و اعمار زیربنا میباشد.

این برنامه کمک و همکاری های خویش را بر اساس نیازمندی های مردم دهات فراهم نموده و روزنه های مؤثری را برای بدیل معیشت و تجارت های مشروع و پایدار در سطح قریه جات می گشاید.

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات توسط دولت شاهی انگلستان و کشور دنمارک تمویل و منحیث یک الگوی مشارکت بین الوزراتی، توسط یک کمیتۀ متشکل از وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت مالیه، رهبری میگردد.

تماس با ما

برنامۀ رشد زراعت و انکشاف دهات  (CARD-F)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، کارتۀ سخی، کابل – افغانستان

+93 708 815 506

communications@cardf.gov.af
www.cardf.gov.af
www.facebook.com/afghanistan.cardf

@CARDF_AFG