پروژه برق رسانی ولسوالی های سرحدی

پروژه برق رسانی ولسوالی های سرحدی برای پیشرفت وضعیت اقتصادی مردم روستا از طریق بسته های برقی برای خانواده های که هم مرز با جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران میباشد روشنایی را تامیین مینماید.

این پروژه مورخ  25 مارچ- 2018 توسط ریس  جمهور محمد اشرف غنی در شورای عالی اقتصاد رسما تصویب گردیده و در ساپتامبر 2018 آغاز به کار نمود.

این پروژه 55 ولسوالی را در 13 ولایت سرحدی ( ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، قندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، فراه، نیمروز و لوگر) که عدم دسترسی به آگاهی عامه- تعلیم- صحت- محیط پاک- اقتصاد دارند را مورد پوشش قرار میدهد.

مشخصات تخنیکی و طراحی پروژه تکمیل شده است. سیستم بسته های خورشیدی در سه بسته مختلف (50، 75، 100) وات با سه هزینه متفاوت دیزاین گردیده است. از اینکه اکثریت مردم دهات زیر خط فقر زندگی می کنند. از این رو؛ مدل 80/20 طراحی شده است، زیرا مردم دهات  بیش از 20 درصد از بسته های خورشیدی را نمی تواند تأمین کنند.

بسته خورشیدی شامل: پنل خورشیدی، باتری، کنترولر ،چارچرهای مبایل ، تلویزیون، رادیو، گروپها و تجهیزات حفاظتی میباشد.

هدف از سروی ارزیابی فقر مردم، نیازهای برق، تثبیت مصر ف کننده گان، مصرف انرژی فعلی، تقاضای خانواده ها  و ظرفیت مورد نیاز است. بر اساس این ارزیابی های ذکر شده، سروی در حال انجام است و تا به امروز 54 درصد پیشرفت کرده است که در حدود 256،667 خانواده در 48 ولسوالی را در بر میگیرد.

تیم سروی علاوه بر سروی تخنیکی و اجتماعی- سروی اقتصادی اجتماعی رااز طریق مصاحبه- بحث های گروهی- کیس استدی یا مطالعه موردی انجام داده اند.

برای ارزیابی مزایای پروژه BDEP و حمایت از اقتصاد ساکنان مرزی افغانستان؛ یک تحلیل اقتصادی مشترک انجام شده است که در آن چندین خانواده به صورت تصادفی انتخاب شده و براساس نرخ تنزیل 7٪ برای پیدا کردن حد اوسط EIRR، NPV و BCR به صورت زیر نشان داده شده است:

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value NPV (USD)

Benefit Cost Ratio BCR

20.11%

   149,841,445.62

1.67

به اساس این جدول پروژهBDEP  را به عنوان یک پروژه مفید برای بهبود وضعیت اقتصادی محلی و شرایط زندگی خانواده ها از طریق سیستم خورشیدی خانه اثبات می کند. و تا پایان ده سال، پروژه حدود  149,841,445.62 میلیون دلار درآمد خواهد داشت.

نتایج به دست آمده:
در پایان پروژه نتایج زیر تخمین زده می شود:
دسترسی 556,757 خانوار برای برق

Ø دسترسی 3,340,542 نفر به برق
Ø مجموع 47 مگاوات برق تولید خواهد شد
Ø مردم به رسانه ها دسترسی خواهند داشت
Ø آموزش بهتر
Ø امکانات برای زنان
Ø کاهش بیماری های چشم و تنفسی
Ø مردم را با دولت وصل میکند
Ø مردم را در مناطق دور دست حمایت میکند