آرشیف پروژه ها

عنوان دعوت به داوطلبی: { اعمار پل 15 متره در ولسوالی چپه دره ولایت کنر }

شماره دعوت به داوطلبی: { MRRD-474/NABDP-147/APRP-36/CC//JZN/91}

وزارت احيا و انکشاف دهات ازتمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز اعمار پل 15 متره در ولسوالی چپه دره ولایت کنر اشتراک نموده و آفرهای سربسته خويش را مطابق شرايط مندرجه شرطنامه بلسان (دری)  که در مقابل پرداخت (1000) افغانی بدست مياورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاريخ نشر اعلان الی مدت 21 روز کاری ارايه نمايند.

وصول شرطنامه و تسليمی آفرها الی ساعت 10 قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ  2   /  12  /1391 که آخرین میعاد ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به تاریخ   2  /  12  /1391 ساعت 10 بجه باز خواهند شد. آفرهای دير رسيده و انترنيتی پذيرفته نميشود.

تضمين آفر مبلغ (158500) افغانی بوده و شرايط اهليت (مطابق ماده 17 قانون تدارکات) ميباشد

آدرس: (رياست تهيه و تدارکات وزارت احيا و انکشاف دهات سرک نيله باغ دارلامان.)

عنوان دعوت به داوطلبی: { اعمار چهار شبکه آبرسانی در قرای مختلف ولسوالی خان آقا ولایت جوزجان }

شماره دعوت به داوطلبی: { MRRD-474/NABDP-147/APRP-36/CC//JZN/91}

وزارت احيا و انکشاف دهات ازتمام داوطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه داوطلبی باز چهار شبکه آبرسانی در قرای مختلف ولسوالی خان آقا ولایت جوزجان اشتراک نموده و آفرهای سربسته خويش را مطابق شرايط مندرجه شرطنامه بلسان (دری)  که در مقابل پرداخت (1000) افغانی بدست مياورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاريخ نشر اعلان الی مدت 25 روز کاری ارايه نمايند.

وصول شرطنامه و تسليمی آفرها الی ساعت 10 قبل از ظهر روز (  دو ) شنبه مورخ  7 /  12 /1391 که آخرین میعاد ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به تاریخ   7  /  12  /1391 ساعت 10 بجه باز خواهند شد. آفرهای دير رسيده و انترنيتی پذيرفته نميشود.

تضمين آفر مبلغ (12500) دالر آمریکائی بوده و شرايط اهليت (مطابق ماده 17 قانون تدارکات) ميباشد

آدرس: (رياست تهيه و تدارکات وزارت احيا و انکشاف دهات سرک نيله باغ دارلامان.)

عنوان دعوت به داوطلبی : (حفاری چهار حلقه چاه عمیق در قرای مختلف ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-482/WATSIP-304/MOF-2/CC/SMN/91)

وزارت احیا و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز حفاری چهار حلقه چاه عمیق در قرای مختلف ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان تحت کود بودجوی (AFG/430367) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه بلسان دری که در مقابل پرداخت 1000 افغانی بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز کاری ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت 10 قبل از ظهر روز دو شنبه مورخ 1391/10/25 که آخرین میعاد ضرب العجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به تاریخ 1391/10/25 ساعت 10 بجه باز خواهند شد.

آفرهای دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ 116000 افغانی بوده و شرایط اهلیت مطابق ماده 17 قانون تدارکات میباشد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری 4 باب کانتینر ضرورت ریاست های وزارت )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-482/OB-14/MOF-14/CO/KBL/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-482/OB-14/MOF-14/CO/KBL/91) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری 4 باب کانتینر ضرورت ریاست های وزارت) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ27     /   9   / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (13800) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری یکعراده موتر پیکپ تویتا هایلکس 4x4 مدل 2012 برنگ سفید صفر کیلو متر چهار سلندره پطرولی )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-467/WATSIP-297/SPANISH-3/CO/BDS/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-467/WATSIP-297/SPANISH-3/CO/BDS/91) تحت کود نمبر مالی (30000/10216) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری یکعراده موتر پیکپ تویتا هایلکس 4x4 مدل 2012 برنگ سفید صفر کیلو متر چهار سلندره پطرولی) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ   6  /   9  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (59000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری البسه زمستانی کارگران و دریوان )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-482/OB-13/MOF-12/CO/KBL/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-482/OB-13/MOF-12/CO/KBL/91) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری البسه زمستانی کارگران و دریوان) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ 27 /  9  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (15600) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری مقدار 30000 کیلو گاز مایع )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-453/OB-11/MOF-11/CO/KBL/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-453/OB-11/MOF-11/CO/KBL/91) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری مقدار 30000 کیلو گاز مایع) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ   1/  9  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (53000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

WWW.MRRD.GOV.AF

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری 13 قلم اجناس )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-469/WATSIP-299/UNDP-36/CO/NMR/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-469/WATSIP-299/UNDP-36/CO/NMR/91) تحت کود نمبر مالی (430449) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری 13 قلم اجناس) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ    15 /   9 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (33000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

WWW.MRRD.GOV.AF

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری سه عراده موتر پیکپ تویتا هایلکس4x4 مدل 2012 صفر کیلو متر به رنگ سفید )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-468/WATSIP-298/UNDP-35/CO/NMR/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-468/WATSIP-298/UNDP-35/CO/NMR/91) تحت کود نمبر مالی (20000) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری سه عراده موتر پیکپ تویتا هایلکس4x4 مدل 2012 صفر کیلو متر به رنگ سفید) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ   29  /  8  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (1523600) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

WWW.MRRD.GOV.AF

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری یکعراده موتر پیکپ تویتا هایلکس 4x4 مدل 2012 برنگ سفید صفر کیلو متر چهار سلندره پطرولی )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-467/WATSIP-297/SPANISH-3/CO/BDS/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-467/WATSIP-297/SPANISH-3/CO/BDS/91) تحت کود نمبر مالی (30000/10216) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری یکعراده موتر پیکپ تویتا هایلکس 4x4 مدل 2012 برنگ سفید صفر کیلو متر چهار سلندره پطرولی) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:00 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ   6  /   9  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (59000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

WWW.MRRD.GOV.AF

دعوت به داوطلبی

 

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری 148قلم قرطاسیه باب )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-389/OB-9/MOF-9/CO/KBL/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-389/OB-9/MOF-9/CO/KBL/91 ) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری 148 قلم قرطاسیه باب) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (saddam.frough@Mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ    17 / 7 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (83000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

WWW.MRRD.GOV.AF

عنوان دعوت به داوطلبی : (قیر ریزی قسمت دوم سرک شهر نو به طول 1.919 کیلو متر مرکز قلات ولایت زابل )

شماره دعوت به داوطلبی : ( MRRD-323/R.PROGRAM-6/MOF-6/CC/ZBL/91 )

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-323/R.PROGRAM-6/MOF-6/CC/ZBL/91 )تحت کود نمبر مالی (AFG 430264 )اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (قیر ریزی قسمت دوم سرک شهر نو به طول 1.919 کیلو متر مرکز قلات ولایت زابل) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 1000 افغانی بدست بیاورد قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ    13  /   6 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (50000) دالر آمریکائی ارائه گردد.

آدرس بخش قراردادهای عمومی وزارت مالیه و پروژه های هندوستان ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : (قیر ریزی قسمت اول سرک شهر نو به طول 1.935 کیلو متر مرکز قلات ولایت زابل )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-324/R.PROGRAM-7/MOF-7/CC/ZBL/91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-324/R.PROGRAM-7/MOF-7/CC/ZBL/91)تحت کود نمبر مالی (AFG 430264 )اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (قیر ریزی قسمت اول سرک شهر نو به طول 1.935 کیلو متر مرکز قلات ولایت زابل) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی مقید و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است مقید خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 800 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین بعد از ساعت ( 1 ) بعد از ظهر مورخ 13 / 6 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (33000) دالر آمریکائی ارائه گردد.

آدرس بخش قراردادهای عمومی وزارت مالیه و پروژه های هندوستان ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( خریداری پنج قلم جنس تکنالوژی )

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/Province)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/Province) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد .

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری پنج قلم اجناس تکنالوژی) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (saddam.frough@Mrrd.gov.af ) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ  6  / 6    / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (25000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : (خریداری تعداد 72 قلم اجناس تکنالوژی)

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/PROVINCE)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/PROVINCE)تحت کود نمبر مالی (220)اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری تعداد 72 قلم اجناس تکنالوژی) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ   15 /   6  / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (137000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

وزارت احیا و انکشاف دهات به تعداد هشت صد و شصت و چهار 864 قلم اجناس و پرزه جات داغمه خویش را بتاریخ 28 سرطان 1391 لیلام مینماید.

محل برگذاری لیلام پلچرخی افسوتر ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل ساعت لیلام 10 قبل از ظهر روز چهار شنبه علاقمندان مطلع باشند.

عنوان دعوت به داوطلبی : (خریداری 9 قلم موبل و فرنیچر)

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD 217 OB 5 MOF 5 50 KBL 91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD 217 OB 5 MOF 5 50 KBL 91) تحت کود نمبر مالی (220) اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری 9 قلم موبل و فرنیچر) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ 18 /5 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (30000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

عنوان دعوت به داوطلبی : (خریداری 9 قلم موبل و فرنیچر)

شماره دعوت به داوطلبی : (MRRD 217 OB 5 MOF 5 50 KBL 91)

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد (MRRD 217 OB 5 MOF 5 50 KBL 91)تحت کود نمبر مالی (220)اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سربسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای (خریداری 9 قلم موبل و فرنیچر) دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال  ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود .

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم ( صدام حسین ) موبایل نمبر (0776668048) ایمیل (Saddam.frough@mrrd.gov.af) و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده در پائین از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل 300 افغانی بدست بیاورد .قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند .

و آفرها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ( 10 )  مورخ 18 /5 / 1391 تحویل داده شوند .

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت ) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفر ها در حضور داشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ (30000) افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان کابل افغانستان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه خدمات انترنت برای شعبات مرکزی وزارت را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۵ / ۰۳ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه حفاری 12 حلقه چاه آب آشامیدنی ولسوالی تولک ولایت غور را با استفاده از روش داوطلبی مقید قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

عنوان دعوت به داوطلبی : ( چاپ و خریداری تعداد ۲۲۰۰۰ جلد مجله دهکده )

شماره دعوت به داوطلبی : ( MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/    /00 )

جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجه ملی را برای قرارداد ( MRRD-00/OB-00/MOF-00/CDC/    /00 ) اختصاص بدهد.

ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات برای ارائه آفر های سر بسته از داوطلبان شایسته و واجد شرایط برای چاپ و خریداری تعداد ۲۲۰۰۰ جلد مجله دهکده دعوت به عمل میاورد تا در داوطلبی باز و طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمال ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان از کشور های واجد شرایط طوریکه در رهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود.

داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتواند معلومات بیشتر را از محترم صدام حسین موبایل نمبر ۰۷۷۶۶۶۸۰۴۸ ایمیل nawid_100pr@yahoo.com و شرطنامه ها در آدرس ذکر شده از ساعت 8 صبح الی 4:30 بعد از ظهر روز های رسمی در بدل ۳۰۰ افغانی بدست بیاورد. قابل یاد آوری است که در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشد.

و آفر ها به آدرس ذکر شده در پائین قبل از ساعت ۱۰ مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۱ تحویل داده شود.

داوطلبی انترنتی (فرستادن از طریق انترنت) مجاز نیست آفر های دیر رسیده رد خواهند شد و آفرها در حضور داشت نماینده ګان داوطلبان که میخواهند شخصاً حاضر شوند گشوده خواهد شد و تمام آفر ها باید همرا با تضمین آفر نقداً یا بانکی مبلغ ۵۰۰۰۰ افغانی ارائه گردد.

آدرس آمریت لوژستیک ریاست تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر سه طبق ای وزارت احیا و انکشاف دهات سرک نیله باغ دارالامان کابل افغانستان.

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه خریداری (۱۰۰۰۰) بکس گبیون را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۰ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه کانکریت ریزی پلانی (لندسکیپ) ساحه شرقی وزارت را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه ۲۵ قلم تایر و بطری برای وسایط خویش را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۱ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه اعمار پل آهن کانکریتی ۲۶ متره قریه سوسم مرکز ولایت نورستان را با استفاده از روش داوطلبی مقید قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۶ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه خریداری 1500 بکس گبیون برای قریه خاووش ولسوالی خوست ولایت بغلان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

برنامه محترم آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات برای سال ۱۳۹۰ مقدار ۳۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل ضرورت خویش را با استفاده از روش داوطلبان باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

برنامه محترم آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه خدمات و ترمیمات برای وسایط خویش را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تامین انترنت شعبات مرکزی شارپ یک و شارپ دو  را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۳۰ متره در قریه دهن فرنګ ولسوالی فرنګ ولایت بغلان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۴۰ متره زیرکی ولسوالی راغستان ولایت برخشان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۱ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تامین انترنت شعبات مرکزی شارپ یک و شارپ دو را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز (دو ) شنبه مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری دو پایه ماشین فوتوکاپی نوع شارپ ضرورت ریاست تهیه و تدارکات را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه بکرایه ګیری ۴۹ عراده وسایط حمل و نقل کارکنان این وزارت را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار دو حلقه چاه سپتیک در ناحیه ششم مرکز وزارت را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار شبکه آبرسانی کانالیزشن و اعمار تشناب های مدرسه منبع الجهاد در مرکز ولسوالی سنچارک ولایت سر پل را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۴۰ متره در شهر سعادت ولسوالی درایم ولایت بدخشان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کلینیک صحی قریه مرشتان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۲ بعد از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات به اطلاع رئیس و یا نماینده قانونی موسسه خدمات انکشافی زنان آسیا میرساند که از تاریخ نشر اعلان الی مدت یک هفته غرض تصفیه حسابات خویش بریاست تهیه و تد ارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع نیله باغ دارلامان مراجعه نمایند.

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه ګیری یک دربند حویلی رهایشی را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار شبکه آبرسانی در قرای مختلف ولسوالی خان آقا ولایت جوزجان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۱۲ متره آهن کانکریتی در ولسوالی سنچارک ولایت سر پل را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار سربند در قریه غنکک ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات به تعداد ۶۱۰ قلم اجناس و پرزه جات داغمه را بتاریخ ۳ دلو سال ۱۳۹۰ لیلام مینماید.

محل برګزاری لیلام پلچرخی پهلوی افسوتر ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل ساعت لیلام ۱۰ قبل از ظهر روز دوشنبه علاقمندان مطلع باشند.

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری ۲۵ قلم تایر و بطری مورد ضرورت ریاست اداری را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید. داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه یک باب صالون طعام خوری مجهز با تمام وسایل آشپزی و میز و چوکی برای کارمندان و مراجعین را که برای مدت یک سال به کرایه میشود. را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه ګیری یک دربند حویلی رهایشی را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار سربند در قریه بلدر غنکک ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود و یا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار ۴۱۲ متر دیوار احاطه ریاست انکشاف دهات ولایت خوست را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار دیوار استنادی و سرک در ناحیه سوم کارته سه ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار مکتب 16 صنفی تیپیک در ولسوالی بهارک ولایت تخار را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری تعداد سه عراده دو عراده اسکواتور ، لودر و ترک لاری کاماز با ملحقات آن مورد ضرورت ولسوالی کهمرد ولایت بامیان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری ۳۱۰ سوب جمپر زمستانی و ۳۱۰  سوب دریشی و ۳۱۰ جوره بوت برای کارګران را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه های اعمار کلینیک حمایه طفل مادر در ولسوالی پنجاب و اعمار پروژه کلینیک صحی در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تامین انترنت شعبات مرکزی وزارت برای شارپ یک و شارپ دو را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه طبخ نان چاشت کارکنان وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه حفاری ۲۳ حلقه چاه آب آشامیدنی در قرا مختلف ولسوالی ساغر ولایت غور را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه گیری تعداد ۴۹ عراده وسایط برای حمل و نقل کارکنان خویش مطابق خظ السیر تعین شده را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۵۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۳۰  / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پارک نکنالوژی ریاست انستیتیوت در ساحه ده سبز ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه قرارداد انترنت برنامه آبرسانی با مشخصات

(internet access of 1 Mb dedicated 1024 kbps download and 512 kbps upload KU-Brand technology VSAT or equivalence)

را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه ګیری یک عراده موتر سرف برای نظارت پروژه های ولایات سرپل و پروان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه مورخ ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار چاه سپتیک در داخل محوطه وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه پل ۳۰ متره آهن کانکریتی قریه کلوتن ولسوالی نورګرام ولایت نورستان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تامین انترنت برای ۳۴ ولایت کشور را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( یک ) شنبه مورخ ۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه قرارداد انترنت با ظرفیت 

512 KBPS (CR1:1) 128 KBPS upload, download, Dedicated

را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( شنبه ) مورخ ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه دهی دو باب هنگر واقع پلجرخی معه اطاق اداری با مساحت ۶۴۸متر زمین قضا آزاد را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۱ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۲۲ متره در قریه ده میزان ولسوالی ګرزیوان ولایت فاریاب را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز دو شنبه مورخ ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار شبکه آبرسانی سیستم کانالیزیشن و اعمار تشناب های مدرسه منبع الجهاد در مرکز ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۱۲ متر آهن کانکریتی در قریه ارچه تو ولسوالی سنچارک ولایت سرپل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اجاره دهی ۳۶ جریب زمین زراعتی واقع قریه گلزار ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۰۵ / ۰۹ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تأمین انترنت شعبات مرکزی خویش با مشخصات ( 2mb/512kbps Dedicate ) را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه آهن پوش مسجد در بی بی مهرو ناحیه نهم ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۶۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری دو پایه ماشین فوتو کاپی نوع شارپ را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( یک ) شنبه مورخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه تیلیفون سه شماره ئی و دیجیتل لیندار در تعمیرات اسبق و نوساخت خویش را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه مورخ ۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه طبخ نان چاشت با مینوی جدید را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه مورخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه ترمیمات و پرزه جات برای وسایط وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه مورخ ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه قیر ریزی ۱.۸۵ کیلو متر سرک ولسوالی قلات ولایت زابل را با استفاده از روش دواطلبی مقید قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۵۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه مورخ ۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۱۰ متره در قریه کلوتن ولسوالی نورګرام ولایت نورستان را با استفاده از روش داوطلبی باز قرارداد مینماید داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۹۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز دو شنبه مورخ ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه گیری یک در بند حویلی را برای مهمان خانه برای کارمندان ولایتی را با استفاده از روش تدارکاتی باز به اعلان میگذارد داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل گادری آهن کانکریتی ۲۰ متره در قریه پجک ولسوالی پغمان ولایت کابل را با استفاده از روش تدارکاتی باز به اعلان میگذارد داوطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۳۰ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری مقدار ۲۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل ضرورت وسایط ریاست آبرسانی را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز شنبه تاریخ ۲۶ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۳۲ متره آهن کانکریتی قریه دره خودی ولسوالی خدیر ولایت دایکندی را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه قرارداد تطبیق پروژه شبکه آبرسانی ولسوالی چهار برجک شهر زرنج ولایت نیمروز را با استفاده از روش تدارکاتی باز ملی و بین المللی برای بار دوم به اعلان میگذارد. دواطلبان واجد شرایط اسناد داوطلبی را از تاریخ نشر اعلان از ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات بدست آورده و به تاریخ  ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰ روز دو شنبه ساعت ۱۰ قبل از ظهر آفرهای خویش را دوباره در ریاست تهیه و تدارکات تسلیم خود و یا نماینده  قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور به هم رسانند .

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری ۲۵ قلم تایر و بطری را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه تاریخ ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه ارایه خدمات انترنتی ۳۴ ولایتی را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه تاریخ ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری ستلایت ولایت قندهار و تامین انترنت ریاست انکشاف دهات ولایت قندهار را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری ۶۸ قلم وسایل تکنالوژی ضرورت آمریت کمپیوتر ریاست محترم اداری را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( سه ) شنبه تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار مکتب هشت صنفی فرخ تاله ناهور ولایت غزنی را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار دیوار استنادی در قریه شیخی ولسوالی ورس ولایت بامیان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

اعلان داوطلبی پروژه اعمار پل ۶۰ متره علیزائی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ را که به تاریخ ۲۶ سرطان سال ۱۳۹۰ ، پل ۲۸ متره ذکر گردیده بود به پل ۶۰ متره تصحیح گردد.

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه قسمت اول انستیتیوت ولسوالی دامان ولایت قندهار را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار دیوار استنادی در قریه بابو خیل ولسوالی چمکنی ولایت ولایت پکتیا را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار تعمیر اداری دو منزله تهکویدار تیپییک و چاه بد رفت در ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت میدان وردک را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( یک ) شنبه تاریخ ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری یک عراده موتر پرادو ۲۰۱۱ صفر کیلو متر را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار سربند در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۹ قبل از ظهر روز ( یک ) شنبه تاریخ ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار تعمیر دو منزله تهکویدار در ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو) شنبه تاریخ ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه ۳۶ قلم وسایل روغنیات و فلتر باب وسایط مرکز وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو) شنبه تاریخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه احداث سرک شهرک صلح در ناحیه هفدهم ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو) شنبه تاریخ ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اجاره دهی ۳۶ جریب زمین زراعتی را واقع قریه ګلزار چهار آساب را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری دستګاه ۲۴ لینه سه شماره ئی ۱۵ پایه سیت و ۵۰۰ متر سیم تیلیفون برای ۱۴ ولایت کشور را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار قسمت پنجم کمپلکس انستیتیوت زراعتی فارم ترنک ولسوالی دامان ولایت قندهار را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۹۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( دو) شنبه تاریخ ۰۳/ ۰۵ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری دو پایه ماشین فوتوکاپی را با استفادهاز روش دواطلبیباز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۹۰تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه ګیری یک عراده موتر صرفرا با استفادهاز روش دواطلبیباز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۰تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان.

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری بیست هزار لیتر تیل دیزل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۰تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان.

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۳۲متره ګادری کانکریتی قریه دره خودی ولسوالی خدیر ولایت دایکندیرا با استفادهاز روش دواطلبیباز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۱۰۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۰تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان.

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری بیست ستلایت جدید برای ولایت قندهار با نصب و فعال سازی انترنت به ظرفیت ۱۲۸/۶۴KBPSرا با استفادهاز روش دواطلبیباز قرارداد مینماید.دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۰تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان.

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری ۶۸ قلم وسایل تکنالوژی مورد ضرورت آمریت خدمات کمپیوتر ریاست محترم اداری را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو) شنبه تاریخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری ۱۳۵ قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست های مرکز  وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات چهار و خریداری تعداد ۱۱۰۰۰ جلد خبرنامه و تعداد ۴۰۰۰ جلد مجله دهکده ضرورت وزارت را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات خریداری ۲۰۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و مقدار ۶۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول ضرورت وسایط را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار پل ۳۶ متره و سرک بطول ۱۴۳ متره ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۹۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۸ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اعمار صالون پدیرش مرکز وزارت احیا و انکشاف دهات را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۹۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه ارزیابی اثرات پروژه های جاپان ۲۰۱۰ را در ولایات کابل ، پکتیا ، غور ، کنر ، ننگرهار ، لغمان را با استفاده از روش دواطلبی باز داخلی قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند اسناد داوطلبی پروژه را دریافت نموده آفرشانرا مطابق به شرایط داوطلبی تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز (چهار) شنبه تاریخ ۰۱/ ۴ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند. خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه احداث شبکه آبرسانی در ولسوالی چهار برجک و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را با استفاده از روش دواطلبی به سطح ملی و بین المللی قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۲۰۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( یک) شنبه تاریخ ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه خریداری ۴۰ عراده تراکتور با ملحقات آن برای ولسوالی های لاش جوین، شب کوه و انار دره ولایت فراه و ولسوالی پچیرو آګام ولایت ننګرهار را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار ) شنبه تاریخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه کرایه گیری یک در بند خویلی را که دارای ۱۴ اطاق نشیمن و سه باب آشپزخانه و شش باب تشناب واقع نزدیک به وزارت احیا و انکشاف دهات را با استفاده از روش دواطلبی مقید قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( چهار) شنبه تاریخ ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات به تعداد پنج صد و بیست و هشت (۵۲۸) قلم اجناس و پرزه جات خویش را بتاریخ ۱۴ و ۱۵ جوزا ۱۳۹۰ لیلام مینماید.

محل بر گذاری لیلام پلچرخی پهلوی افسوتر ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل ساعت لیلام ۱۰ قبل از ظهر روز شنبه و یکشنبه علاقمندان مطلع باشند.

وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه اجاره دهی جریب زمین زراعتی ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا وانکشاف دهات اعمار پروژه خریداری ۳۶ قلم وسائل فلتر باب و روغنیات را با استفاده از روش دواطلبی باز قرارداد مینماید. دواطلبان واجد شرایط میتوانند شرطنامه واسناد تخنیکی پروژه را در بدل ۳۰۰ افغانی دریافت نموده آفرشانرا مطابق به مواد شرطنامه تهیه و الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر روز ( دو ) شنبه تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۰ تسلیم نمایند خود ویا نماینده قانونی شان درساعت متذکره غرض اشتراک درمجلس بازگشائی آفر ها حضور رسانند .

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات به اطلاع رئیس و یا نماینده قانونی موسسه ظفر (ZRF) قراردادی پروژه مکتب سچک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان و موسسه صبا (SSCF) قراردادی پروژه مکتب بیگل ولسوالی سیغان ولایت بامیان میرساند که از تاریخ نشر اعلان الی مدت یک هفته غرض تصفیه حسابات خویش بریاست تهیه و تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع نیله باغ دارلامان مراجعه نمایند.

آدرس : ریاست تهیه وتدارکات وزارت احیأ وانکشاف دهات سرک نیله باغ دارلامان .

وزارت احیا و انکشاف دهات به تعداد پنج عراده موتر خویش را بتاریخ ۱۵ و ۱۶حمل سال ۱۳۹۰ لیلام مینماید.

محل برگذاری لیلام پلچرخی پهلوی افسوتر ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل ساعت لیلام ۱۰ قبل از ظهر روز دو شنبه و سه شنبه علاقمندان مطلع باشند.