منابع تمویل کننده

بودجه و مصرف

قابل تذکر است که ریاست انسجام و پاسخ به حوادث طی این مدت شامل بودجه سالانه وزارت نبوده و برای اجرای فعالیت های فوق الذکر از کد احتیاطی ریاست دولت در امور حوادث بودجه تقاضا می نماید و بر علاوه؛ این ریاست از مساعدت های موسسات همکار  با ارایه پروپوزل در پاسخ دهی به حوادث استفاده می نماید.