فعاالیت و پلان

آمادگی ها برای سال 1397 ( ذخایر مواد غیر غذایی وزارت) :

ذخیره گاه مرکزی:

به تعداد 3468 باب خیمه کلان،2969 باب خیمه خورد،13613 تخته کمپل سایز کلان،15700 تخته کمپل سایز خورد،3993 تخته ترپال،4237 سطل سرپوش دار،8325 عدد پیاله،1825 عدد  تابه،1825 عدد دیگ،2749 عدد بشقاب،8175 عدد پنجه،8175 عدد قاشق،8175 عدد کاسه،1525 کیت کمک های اولیه،1325 عدد ترمامتر،21645 عدد ماسک و 1425 عدد آله فشار خون در دیپوی مرکز موجود می باشد که در وقت ضرورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ذخیره گاه های ولایتی:

به تعداد 7553 بکس گبیون،8952 باب خیمه،49072 تخته کمپل، 14736 عدد بوشکه، 2847 عدد الکین ،58 عدد ذخیره آب پلاستیکی، 16830 طاقه بوری 10159 تخته ترپال، 8368 سیت آشپزخانه،6993 ثوب البسه زمستانی،  2404جوره بوت و موزه ،5304 جوره جراب،207 تخته سطرنجی ، 10950، سطل پلاستیکی، 259 تخته پلاستیک شیت، 149عدد دبه گاز، 1393 کیت صحی ،1207 عدد بیل، 491 عدد جغل کش،491 عراده کراچی، ،6222 هایجن کیت، 20031 عدد پیاله،21214  عدد کاسه ، 20867 دانه قاشق، 21088 عدد پنجه،5436 عدد بشقاب، 5181 عدد دیگ ، 6337 عدد تابه، 4378 عدد کیت کمک های اولیه ، 5896 عدد آله فشار ،6184 عدد ترمامتر و 83359 عدد ماسک پزشکی  را در دیپو های ولایتی خویش جا بجا نموده که در هماهنگی با کمیته اضطرار ولایتی؛بعد از سروی توزیع آن برای آسیب دیده گان حوادث صورت می گیرد.

پلان آینده: 

خریداری و انتقال حدود 26000 بکس گبیون بعد از طی مراحل تدارکاتی به ولایات تحت پوشش.


-----------------------------------------------------------------------------

 

آمادگی ها برای سال 1396 ( ذخایر مواد غیر غذایی وزارت) :

ذخیره گاه مرکزی:

به تعداد 3468 باب خیمه کلان،3169 باب خیمه خورد،13613 تخته کمپل سایز کلان،16700 تخته کمپل سایز خورد،4243 تخته ترپال،4487 سطل سرپوش دار،8825 عدد پیاله،1950 عدد  تابه،1950 عدد دیگ،2874 عدد بشقاب،8675 عدد پنجه،8675 عدد قاشق،8675 عدد کاسه،1650 کیت کمک های اولیه،1450 عدد ترمامتر،22845 عدد ماسک و 1550 عدد آله فشار خون در دیپوی مرکز موجود می باشد که در وقت ضرورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ذخیره گاه های ولایتی:

به تعداد 7553 بکس گبیون، 10168باب  خیمه  52997 تخته کمپل، 14974عدد بوشکه، 2997 عدد الکین ،61   ذخیره آب پلاستیکی، 21830  طاقه بوری خالی11095تخته ترپال، 10358  سیت آشپزخانه 2515جوره بوت و موزه ،6288جوره جمپر و بنیان، 3926 جوره جراب،207 تخته سطرنجی ، 12341 عدد، سطل پلاستیکی، 259 تخته پلاستیک شیت، 149 عدد دبه 1641 کیت صحی ،1434 عدد بیل ، 601 عدد جغل کش،454 عراده کراچی، ، 8508 آجن کیت، 21059  دانه پیاله،22037 دانه کاسه ، 22222 دانه قاشق، 21456  دانه پنجه5773  دانه بشقاب، 5843 دانه دیگ ، 5799 دانه تابه، 4534سیت کمک های اولیه ، 6465دانه آله فشار ، 6660 دانه ترمامتر، 79175 دانه ماسک پزشکی  را در دیپو های ولایتی خویش جا بجا نموده که در هماهنگی با کمیته اضطرار ولایتی؛بعد از سروی توزیع آن برای آسیب دیده گان حوادث صورت می گیرد.

  بخش انتقالات

به تعداد  3800 باب خیمه ، 19000 تخته کمپل ، 4750 تخته ترپال ، 4750 عدد سطل ، 9500 عدد پیاله ، 9500 عدد کاسه ، 9500 دانه قاشق ، 9500 دانه پنجه ، 2372 عدد قاب ، 2372 عدد دیگ ، 2372 عدد تابه ، 2372 سیت کمک های اولیه  ، 2372 عدد آله فشار ، 2372 عدد ترمامتر ، 23375 دانه ماسک پزشکی به 11 (پروان،لغمان،بغلان،کنر،پنجشیر،کاپیسا،لوگر،پکتیا،میدان وردک،بلخ و سمنگان) ولایت کشور غرض رسیدگی به نیازمندی های بیجاشده گان داخلی،عودت کننده گان و متضررین ناشی از حوادث طبیعی انتقال گردیده است.

به تاریخ 22/9/1396 ریاست انسجام و پاسخ به حوادث وزارت احیا و انکشاف دهات بنا به درخواست ریاست احیا و انکشاف دهات ننگرهار؛ به تعداد 15 قلم جنس غیر غذایی شامل: 300 باب خیمه،1500 تخته کمپل،375 تخته ترپال،375عدد سطل سرپوش دار،750 عدد پیاله،750 عدد کاسه نکلی ماست خوری،750 عدد قاشق،750 عدد پنجه،187 عدد قاب،187 عدد دیگ،187 عدد تابه،187 سیت کمک های اولیه،187 عدد ترمامتر قلمی،187 سیت آله فشار و 1800 عدد ماسک به ارزش مجموعی (9569162) افغانی؛ جهت پاسخگویی به نیازمندی های بیجاشده گان  ناشی از جنگ درمربوطات ولایت ننگرهاراز دیپوی مرکزی اینوزارت بارگیری و ذریعه 5 عراده وسایط باربری مربوط به وزارت، به ریاست احیا وانکشاف دهات آنولا انتقال داده شد.

به اساس پیشنهاد این ریاست وحکم شماره (8168)مؤرخ 20/12/1396مقام محترم وزارت به تعداد (15) قلم جنس غیر غذایی که شامل: 730باب خیمه، 3650 تخته کمپل ، 913 تخته ترپال، 913 عدد سطل پلاستیکی،1825دانه گیلاس ، 1825عدد کاسه خورد ماست خوری ،  1825 دانه قاشق ، 1825 دانه پنجه ، 458 عدد بشقاب، 458 عدد دیگ، 458 سیت ماهی تابه ، 458 کیت کمک های اولیه ، 458 سیت آله فشار،458عددترمامتر ، 4380 دانه ماسک ذریعه وسایط باربری سکتور خصوصی مربوط به شرکت آزادگان از مرکز به ولایات:  بدخشان ، جوزجان ، فاریاب ، بادغیس ، بامیان و خوست غرض رسیدگی به نیازمندی های اقشار آسیب پذیرکشور چون: بیجاشدگان داخلی ، عودت کنندگان بی سرپناه ومتضررین ناشی از حوادث بتاریخ 22 ، 23 /12/1396 انتقال داده تا ریاست های محترم حین ضرورت درهماهنگی باسایر نهادهای ذیربط آنرا دردسترس نیازمندان قراردهند.

  ارتقای ظرفیت (Capacity Building):

ظرفیت سازی کارمندان(آمرین برنامه و مدیران عمومی انکشافی اجتماعی) و نماینده گان وزارت های خانه های سکتوری با همکاری سازمان غذایی جهان (WFP) در بخش نظارت از پروژه های ایجاد دارایی و کاهش خطر حوادث طبیعی،در شش زون به شمول دو دور در کابل موفقانه تطبیق گردیده است.

پلان آینده:

خریداری و انتقال حدود 30000 بکس گبیون بعد از طی مراحل تدارکاتی به ولایات تحت پوشش.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

آمادگی‌ها برای سال ۱۳۹۵:

         ذخایر مواد غیر غذائی :

ذخیره گاه مرکزی:

به تعداد (3468) خیمه های سایز کلان،(8700) خیمه های سایز خورد،(13613) کمپل سایز کلان،(43500) کمپل سایز خورد،(11025) ترپال،(11025) عدد سطل سرپوش دار،(21900) عدد پیاله،(5217) عدد تابه،(5217) عدد دیگ،(6141) عدد بشقاب،(21750) عدد پنجه،(21750) قاشق،(21750) عدد کاسه،(4917) سیت کیت کمک های اولیه،(4917) عدد ترمامتر،(54900) عدد ماسک پزشکی و (4917) عدد آله فشار خون در دیپوی مرکزی موجود می باشد.

ذخیره گاه ولایتی:

به تعداد (8519) بکس گبیون، (7238) باب خیمه، (46307)، تخته کمپل، ( 22529  ) عدد بوشکه، ( 2843   ) عدد الیکین،( 65  ) ذخیرۀ آب، (21830  ) طاقه بوری خالی، ( 13638 ) تخته ترپال (1244  ) سیت آشپزخانه، ( 3825  ) جوره موزه، ( 10734  ) جوره جراب (473  ) تخته سطرنجی، (13874  ) صوب البسه (16211 ) عدد سطل پلاستکی، ( 729 ) تخته پلاستیک شیت، (626  ) عدد دبۀ گاز ( 8081 ) کیت صحی،(9361) آجن کیت (530  ) عراده کراچی، (2006 ) عدد بیل ، (962 ) عدد جغل کش،(14700) عدد پیاله،(14825) عدد کاسه،(14825) عدد قاشق،(14825) عدد پنجه،(3234) عدد بشقاب،(3858) عدد دیگ،(3858) عدد تابه،(4058)  کیت کمک های اولیه،(4158) عدد آله فشار،(4158) عدد ترمامتر و (37050) ماسک در دیپوی های ریاست های ولایتی موجود می باشد؛که حین ضرورت برای مستحقین توزیع می گردد.

بخش اکمالات لوژستیکی جهت رسیدگی به عودت کنندگان بدون سرپناه ،بیجاشدگان داخلی و متضررین حوادث:

- جذب 15 قلم مواد غیرغذایی به ارزش 7438800 دالر آمریکایی حاوی هشتاد کانتینر از کشور دوست مردم خلق چین،شامل: خیمه؛کمپل،ترپال،سیت آشپزخانه و سایر مواد که حسب هدایت مقام محترم وزارت،سهمیه بندی و تا اکنون به 23 ولایت ارسال گردیده است.

- اخذ منظوری مبلغ 5000000 افغانی جهت انتقالات مواد غیرغذایی به 18 ولایت.

- اخذ منظوری مبلغ 15000000 افغانی جهت انتقالات مواد غیرغذایی،مصارف روغنیات و عوارض تخنیکی وسایط،پاک کاری مسیر دریاها و کانال ها از رسوبات سیلابی و خریداری 400000 طاقه بوری پلاستیکی؛که از ان جمله حسب حکم شماره (1047) مورخ 10/4/1396 مقام ریاست اجراییه دولت ج.ا.ا مبلغ 13500000 افغانی به وجه سردستی حالات اضطرار اداره ملی مبارزه با حوادث انتقال گردیده است و متباقی مبلغ 1500000 افغانی غرض انتقالات یک تعداد اجناس غیر غذایی به ولایات تحت پلان مصرف گردید.

 

- انتقال 15 قلم جنس کمک شده کشور دوست چین شامل: (7900) باب خیمه،(39700) تخته کمپل،(9675) تخته ترپال،(9475) سطل سرپوش دار،(19100) عدد پیاله،(19250) عدد کاسه،(19250) عدد قاشق،(19250) عدد پنجه،(4109) عدد قاب،(5033) عدد دیگ،(5033) عدد تابه،(5333) سیت کیت کمک های اولیه،(5333) عدد آله فشار،(5333) عدد ترمامتر و (47600) عدد ماسک به ولایت های کابل،دایکندی،غزنی،بامیان،ننگرهار،بدخشان،تخار،کندز،فاریاب،سرپل،جوزجان،غور،بادغیس،هرات،فراه،کندهار،هلمند،ارزگان،زابل،نیمروز،پکتیکا، نورستان و خوست.

ارتقای ظرفیت:

ظرفیت سازی تعداد 30 نفر از کارمندان مرکزی و ولایتی ریاست های احیا و انکشاف دهات و نمایندگان وزارت خانه های سکتوری در کابل در بخش نظارت از پروژه های ایجاد دارایی و کاهش خطر حوادث طبیعی به کمک استادان دانشگاه کابل و تمویل سازمان غذایی جهان (WFP).

این ریاست در تلاش است تا پروسه مذکور را در زون های جنوب غرب،شمال،شرق و غرب به زودترین فرصت ممکن برگزار نماید.

پلان آینده:

انتقال 15 قلم جنس کمک شده کشور چین به 11 ولایت متباقی(پروان،لغمان،بغلان،کنر،پنجشیر،کاپیسا،لوگر،پکتیا،میدان وردک،بلخ و سمنگان)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

گزارش خسارات وارده ناشی از اثر زلزله در ولایات بغلان، پنجشیر، بدخشان، تخار، کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان، کنرها، پروان، بلخ،  تخار، کندز وکابل

مقدمه :

وزارت احیاوانکشاف دهات درطی مدت ازوقوع حادثه زلزله که به مقیاس 7.5 درجه ریکتر درمرکزولسوالی جرم بدخشان پیوسته بود وبیشتر از14 ولایات و103 ولسوالی رامتضررساخته بطورفشرده ذیلا" ارایه میدارد که توا م با آن گزارش واجراات درموردبیجاشدگان ولایت کندزمی باشد.

شایان ذکرمیدانیم که گزارش ترتیب شده آتی توسط آمریت پاسخ اضطراری با تماس تیلفونی که با ریاست های احیا وانکشاف دهات ولایات بغلان، پنجشیر، بدخشان، تخار، کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان، کنرها، پروان، بلخ، سمنگان، تخار، کندز وکابل صورت گرفت..

 

الف - گزارش واجراات درقبال حادثه المناک زمین لرزه :

تاریخ وقوع حادثه: 4/8/1394

تاریخ اخذ گزارش: 19/8/1394

ولایات متضررشده :

برای معلومات بیشترلینک پائین را کلیک کنید.

گزارش فعالیت های  ریاست مصئونیت  اجتماعی 19-8-1394

 

-----------------------------------------------------

مساعدت

به منظورپاسخ دهی بهتروبه موقع برای  آسیب پذیران ناشی ازحوادث طبیعی وغیرطبیعی درهماهنگی با ادره یونسف به ارزش .

825886  افغانی به تعداد سه قلم جنس .

 1. خیمه 20 باب فی  باب 9475 افغانی
 2. ترپال پلاستیکی  273 دانه فی دانه 603 افغانی
 3. سیت صحت 500 دانه فی دانه 943 افغانی
 4. اداره یونسف بریاست احیآ وانکشاف دهات ولایت خوست مساعدت نموده است .

 

-----------------------------------------------------

 

مساعدت کشورروسیه به آسیب دیده گان

به ارزش بیش بیست ملیون افغانی مساعدت کشورروسیه به آسیب دیده گان سیلاب های اخیردرولایات شمالی توسط سفیر آن کشوربه جناب محترم مهندس ویس احمد برمک معاون کمیته اضطراروزیراحیاوانکشاف دهات تسلیم داده شد .

۱ - خیمه ده نفری  ۳۰ باب

۲ - کمپل   ۱۵۰۰تخته

۳ - ظروف آشپزخانه ۱۲۵۰کیت  درپنج صندوق

۴ - بوره ۱۱۰بوری پنجاه کیلویی

۵ - کنسروگوشت گاو ۳۵۰ کارتن

۶ - کنسروماهی ۳۵۰ کارتن

۷ - کنسروغذایی مقوی اطفال ۳۵۰ کارتن                            

بتعداد هفت قلم جنس متذکره توسط شش تن ازکارمندان ریاست مصئونیت اجتماعی این وزارت به ولایات  تحت پلان  بغلان ، سمنگان ، بلخ ذریعه وسایط  وزارت احیآوانکشاف دهات  به آنولا یات انتقال یافت.

 

-----------------------------------------------------

 

گزارش فشرده ازبرنامه آموزشی حوادث طبیعی ومدیریت حادثه درافغانستان

برای دیدن گزارش لینک پائین را کلیک کنید

 

کار کرد ها:

1: در قسمت کاهش خطرMitigation :

 1. به تعداد 1375 پروژه تحکیم کاری سواحل دریا ها به حجم 482626 متر مکعب با ارسال 240414 هزار بکس گبیون به منظور کاهش خسارات مالی و تلفات جانی ناشی از سیلاب ها و حوادث طبیعی به همکاری مردم در 27 ولایت 196 ولسوالی و1043 قریه در معرض تطبیق قرار داده شده است و1338000 طاقه بوجی پلاستیکی جهت تحکیم کاری سواحل دریا به خصوص تحکیم کاری سواحل دریای آمو در ولایات جوزجان، بلخ، کندز و تخار ارسال گردیده است.

 

 1. تهیه 1.2 ملیون دالر (59 ملیون افغانی) برای تحكیم سواحل دریای آمو در 16 ولسوالی مربوطه ولایات تخار، بلخ، جوزجان و كندز.

 

 1. بازنگهداشتن سرک ها و میدان های هوائی كه مصارف آن بالغ به ۵،۸ میلیون دالر میرسید بخشی از برنامه زمستانی بوده ار جمله این سرک ها, سرك و تونل سالنگ، و یك تعداد سرك های صعب العبور در ولایات بدخشان، نورستان، غور, بامیان, بادغیس و غیره شامل بودند. همچنان, 5 میدان هوائی در 4 ولایت در طول زمستان های 1381 و 1384 بمنظور عملیات بشری و حمل و نقل باز نگهداشته شدند .
 2. در زمستان شدید سال 1385الی 1387 برنامهء پاسخ اضطراری ریاست مصئونیت اجتماعی این وزارت  پروسه پاك سازی سرك های درجه سوم دهاتی را از وجود برف  در 26 ولایت كشور كه جمله 11508 كیلو مترسرک طی 880 قرارداد به قیمت مجموعی 77000000 اجرأ نموده است . که زمینه کاری را برای 391272  هموطن ما ایجاد نموده است .
 3. تهیهء 100 هزار خریطه ریگی به شاروالی كآبل جهت تحكیم كنار های دریای كآبل.
 4. جابجا سازی 815 فامیل بیجا شدهء داخلی در اثنای زمستان شدید سال 1387 در تعمیرات دولتی شهر كابل .
 5. مساعدت 153 ملیون افغانی از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به 20 ولایت كشور كه از سیلاب ها آسیب دیده بودند؛ در حدود 80000 هموطن ما از این مساعدت مستفید گردیدند.
 6. بازسازی اضطراری :

ساختمان دیوار استنادی بطول 500 متر ، تهیه، خریداری و انتقال 3720 متر مکعب سنگ ، کندن کاری 5700 متر    مکعب مسیر دریا توسط ماشینری وانتقال 900 مترمکعب سنگ پارچه دریائی ،انتقال 3300 متر مکعب رسوبات سیلابی ،.پرکاری 1320 مترمکعب عقب گبیونها ، انتقال 5,000,000 افغانی به کمیته اضطراری ولایت هرات غرض پاسخ گوئی به حوادث و 5,000,000 افغانی نظربه پیشنهاد ولایت لوگر به کمیته حالات اضطرار آنولا.

      نوت : پروژه های متذکره به قیمت مجموعی مبلغ (7361690) افغانی از بودجه اضطراری وزارت تمویل گردیده است .،

در قسمت توزیع  کمک های بشری

عملیات امداد رسانی طی سال های 1381 الی 1390 .

هزار تخته پلاستیك شیت، ۴۸ هزارپایه بخاری، ۱۸ هزار تن ذغال سنگ و ۱۲ هزار دروازه ، مقدار ۴۵ هزار تن مواد غذایی برای(۱۷ هزار خانواده،  بیجا شده گان داخلی و (۳۳ هزار خانواده عودت كننده و۴۰ هزار خانواده بی سرپناه و آسیب دیده در شهر ها به ارزش 6.7 ملیون دالر.

توزیع 28007 باب خیمه، 63624 كمپل، 72993 کلچه صابون، 215684 سوب البسه،  3098  تخته لحاف،50274 عدد نموده است.بوشکه آب، 2000 عدد الکین، 4400 تخته فرش پلاستیکی، 452 عدد سطل پلاستیکی، 1704 کیت فامیلی، 300 سیت آشپزخانه، 2690 کپسول بالون گاز، 1049 تخته ترپال و 3200 بوجی زغال 50 کیلوئی برای 28007 فامیل آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی وغیرطبیعی در34 ولایت کشور صورت گرفته است .

درنه ولایت در ساحات كه رسیده گی به آن ناممكن بود، 2 هلیكوپتر را تهیه دیده و جهت انتقال مواد ضروری كمكی در طی 200 پرواز به ساحات مذكور به هموطنان مصیبت دیدهء ما كمك های عاجل، را فراهم

پلان آینده .

1:تهیه و خریداری و40000 بکس گبیون غرض جلوگیری ازحوادث بعدی ناشی ازسیلاب های بهاری وانتقال آن به ولایات تحت پوشش .

2:تهیه وخریداری 400000 طاقه بوری خالی پلاستکی غرض پاسخ گوئی عاجل برای جلوگیری ازتخریبات اضطراری وعاجل درهشت ولایت شمال .

3:اعماردیوار های استنادی ومحافظوی بااستفاده ازگبیون جهت کاهش خطرات حوادث .