معرفی ریاست

وظایف و مکلفیت های وزارت در قبال حوادث

وزارت احیا و انکشاف دهات عضو فعال و کلیدی دارالانشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث، که در راس آن جلالتمآب محترم داکتر عبدالله – عبدالله رئیس اجراییه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد و بسا امور مهم در قبال آسیب پذیران ناشی از حوادث طبیعی، عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی از آدرس این وزارت  صورت می گیرد.

وزارت احیا و انکشاف دهات مدیریت حوادث را به عنوان یک جزء اصلی در کاهش فقر و توانمند سازی جامعه در نظر دارد.این وزارت در قسمت سرمایه اجتماعی و دارایی های فزیکی سرمایه گذاری میکند و با تطبیق پروژه های مختلف برای بالا بردن وضیعت اقتصادی مردم دهات می کوشد تا میزان آسیب پذیری را کاهش دهد.این کار در دراز مدت در قسمت بهبود وضیعت جوامع آسیب دیده و حفظ دارایی های شان کمک می کند.

معرفي ریاست

ریاست انسجام و پاسخ به حوادث که قبلاً به نام ریاست  مصئونيت اجتماعي یاد میشد از مدت 14 سال به این سو درچوکات وزارت احياوانکشاف دهات ايجاد و به فعاليت آغازنموده است. از برج دلو سال 1384 عضویت کميسیون ملي عمليات اضطراري، تحت ریاست معاون دوم رياست جمهوري اسلامي وقت را داشته که  فعلاً  رهبری آن را ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارد.

درو نما

جامعه رفاه و کاهش حد اعظمی خطر حوادث

ماموریت

کاهش ميزان خسارات وآسيب پذيري ، کمک دربازسازي جوامع متاثرشده ازحوادث و فراهم آوري تسهيلات دربازگشت عودت کننده گان / بيجاشدگان درهمکاري با برنامه ها

هدف ریاست انسجام و پاسخ به حوادث

کاهش خطر ساحات آسیب پذیر ناشی از سیلاب ها و آب خیزی های موسمی، توزیع کمک های بشری برای متضررین حوادث و بیجا شده گان داخلی.

ارزش های کلیدی

کار گروهی (Team Work)

محیط کاری عاری از خشونت ، تبعیض و فساد

صداقت و راستکاری

تعهد در قبال وظیفه

امانتداری

استراتژی کار

در بخش کاهش خطر

تطبیق پروژه های تحکیماتی بعد از درخواست اهالی ، سروی ، دیزاین و برآورد ، تشخیص ضرورت ها و تثبیت نیاز مندی ، اولویت بندی از طریق دیپارتمنت انجینری ریاست های ولایتی بعد از عقد قرار داد با شورای انکشافی ولسوالی(CDC) صورت می گیرد.

در قسمت توزیع مساعدت های بشری

حین وقوع حادثه هیئت مختلط از  اعضای کمیته مبارزه با حوادث ولایتی که در راس آن والی ولایت مر بوط  قرار دارد به ساحه اعزام بعد از سروی ، برسی و تشخیص ضرورت ها و تثبیت نیاز مندی حسب هدایت مقام ولایت از امکانات ولایتی  برای آسیب پذیران حوادث، بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان صورت میگیرد.در صورت ضرورت حسب تقاضای ریاست های ولایتی از مرکز اجراات و اکمال می گردد.

هماهنگی با ادارات ذیربط

الف:  با برنامه های داخلی وزارت

هماهنگی با برنامه آبیاری و آبرسانی روستایی ، راه سازی روستایی، میثاق شهروندی و صنایع روستایی جهت تهیه آب آشامیدنی صحی از طریق حفاری چاه های نیمه عمیق ، ایجاد شبکه های آبرسانی ورسانیدن آب آشامیدنی صحی ذریعه تانکر در محلات زیست عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، احداث و بازسازی سرک های داخلی و اتصالی ساحات مسکونی عودت کنندگان، وایجاد پروژه های زیر بنایی از طریق ایجاد شوراهای انکشافی در محلات مسکونی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و ایجاد کورس های آموزشی حرفوی چون قالین بافی ، نجاری ، حلبی سازی خیاطی وغیره .

که در تمام پروسه عودت، ایجاد شغل، ایجاد زمینه برای استقرار پایدار و جلوگیری از مهاجرت های دوباره از طریق آمریت هماهنگی و ادغام مجدد این ریاست بصورت مستمر و دوامدار مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد.

ب: خارج از وزارت

ریاست ا نسجام و پاسخ به حوادث در هما هنگی با سایر  نهاد های ذیربط دولتی (وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و اداره ملی مبارزه با حوادث) و غیر دولتی و موسساتUNHCR)  UN  و (WFPوظایف خویش را انجام می دهد.

واحدهای کاری

آمریت انسجام و پاسخ به حوادث

تحکیم کاری سواحل آسیب پذیر،زمین های زراعتی،تصدی های دولتی و منازل رهایشی غرض کاهش خطر و تدابیر پیشگیرانه سیلاب ها در نقاط آسیب پذیر و پاسخ به ساحات تخریب شده، حفظ حیات و دارایی های مردم روستایی،با استفاده از گبیون و توزیع کمک های بشری برای متضررین حوادث طبیعی

آمریت هماهنگی و ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی

تشخیص نیازمندی،اولویت بندی و پاسخ به ضروریات عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی، در کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت که در هماهنگی با ارگان های مربوطه صورت می گیرد در دو سطح اجرا می نماید.

مدیریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک های مواد غذایی

کاهش قیم مواد غذایی و توزیع مواد غذایی برای قشر نیازمند و متضررین خشک سالی در هماهنگی با سازمان غذایی جهان )WFP(

مدیریت تحلیل و توحید گزارشات

گزارش گیری از اجراات ریاست اعم از توزیع کمک های بشری و پروژه های تحکیماتی از ریاست های ولایتی و تحلیل و توحید گزارشات و ارسال آن به مراجع ذیصلاح. 

بخش کار کنان

مامور

اجیر

نظامی

مجموع کل

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زنان

5

16

4

1

1

 0

0

مردان

21