آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

اجراآت در سال 1397

در بخش توزیع کمک های بشری برای بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان بدون سرپناه

به تعداد 1087 باب خیمه،6906 تخته کمپل،1768 تخته ترپال،1348 عدد سطل،2103 عدد بوشکه،727 جوره جراب،2596 سیت کیت صحی،2113عدد کاسه،2048 عدد پیاله،701 عدد بشقاب،2115 عدد قاشق،2187 عدد پنجه،794 عدد دیگ،755 عدد ماهی تابه،776 سیت کیت کمک های اولیه،673 عدد آله فشار،655 عدد ترمامتر،4809 عدد ماسک،82 سیت آشپزخانه، ،604 ثوب جمپر و بنیان،876 ثوب جاکت،334 جوره بوت و موزه،106 عدد بالون گاز،2 عدد بیل،1 عراده کراچی ،150 عدد الکین،3 ذخیره آب و 400 کارتن هایجن کیت برای 3701 فامیل عودت کننده و بیجا شده داخلی در ولایت های: بادغیس،بامیان، بدخشان،پروان،پنجشیر،، جوزجان،خوست،دایکندی،زابل، سرپل، غزنی، غور، فاریاب،فراه،کاپیسا، کندز،کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار و هرات توزیع گردیده است.

 

قرار مکتوب شماره (45) مورخ 24/5/1397 از ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت هرات در هماهنگی با این ریاست،فعالیت های ذیل برای بیجا شده گان داخلی در مناطق شیدایی،ریگریشن (شهرک سبز) و کهدستان از تاریخ 24/2/1397 الی 23/5/1397  در این ولایت صورت گرفته است.

 • توزیع روزانه آب صحی برای بیشتر از (10000) فامیل بیجا شده در مناطق شیدایی و کهدستان.
 • توزیع 5940 کیت صحی
 • اعمار (800) مبرز در مناطق شرق شیدایی،ریگریشن و کهدستان.
 • نصب 30 باب تانکر پلاستیکی همراه با سیستم شیردهن ها.
 • اجرای تبلیغات صحی که شامل فعالیت های ذیل می گردد:
 1. تبلیغات صحی توسط 24 تن از مبلغین.
 2. رجعت دادن مریضان خصوصاً اطفال به مراکز صحی.
 3. توزیع 1010 عدد کتاب های تبلیغات صحی،160 پوستر تبلیغات صحی و 300 کتاب رهنمودی استفاده از O R S و تابلیت زینک.
 4. توزیع بیشتر از 50000 تابلیت های وقایوی کلورین 33 ملی گرامی.
 5. رساندن پیام های صحی برای 10000 فامیل تا اکنون.

 

به تاریخ 23/8/1397 ریاست انسجام و پاسخ به حوادث وزارت احیا و انکشاف دهات بنا به درخواست ریاست احیا و انکشاف دهات ننگرهار؛ به تعداد 15 قلم جنس غیر غذایی شامل: 200 باب خیمه،1000 تخته کمپل،250 تخته ترپال،250 عدد سطل سرپوش دار،500 عدد پیاله،500 عدد کاسه نکلی ماست خوری،500 عدد قاشق،500 عدد پنجه،125 عدد قاب،125 عدد دیگ،125 عدد تابه،125 سیت کمک های اولیه،125 عدد ترمامتر قلمی،125 سیت آله فشار و 1200 عدد ماسک؛ جهت پاسخگویی به نیازمندی های بیجاشده گان  داخلی،عودت گننده گان و متضررین حوادث در این ولایت، از دیپوی مرکزی این وزارت بارگیری و ذریعه 4 عراده وسایط باربری مربوط به وزارت، به ریاست احیاوانکشاف دهات آنولا انتقال داده شد.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

اجراآت در سال 1396

در بخش توزیع کمک های بشری برای بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان بدون سرپناه

به تعداد 2748 باب خیمه،17197 تخته کمپل،4318 تخته ترپال،3365 عدد سطل،2167 عدد بوشکه،2747 جوره جراب،1111 سیت کیت صحی،6958عدد کاسه،7160 عدد پیاله،1171 عدد بشقاب،6770 عدد قاشق،6770 عدد پنجه،1752 عدد دیگ،1895 عدد ماهی تابه،1432 سیت کیت کمک های اولیه،1736 عدد آله فشار،1514 عدد ترمامتر،12184 عدد ماسک،198 سیت آشپزخانه،14 تخته پلاستیک شیت،2932 ثوب جمپر و بنیان،1938 ثوب جاکت،1491 جوره بوت و موزه،7725 عدد بالون گاز،225 عدد بیل،63 عراده کراچی،284 عدد جغل کش ،1437 عدد الکین،16 ذخیره آب و 211 کارتن هایجن کیت برای 8253 فامیل عودت کننده و بیجا شده داخلی در ولایت های: ارزگان، بادغیس، بدخشان،بغلان،پروان، پکتیا،پنجشیر، جوزجان،خوست، سرپل،سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کابل، کندز، کنرها، لغمان، لوگر، میدان وردک، ننگرهار، نورستان، نیمروز و هرات توزیع گردیده است.

-----------------------------------------------------------

 

اجراآت در سال 1395

در بخش توزیع کمک های بشری برای بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان بدون سرپناه

به تعداد 531 باب خیمه،12160 تخته کمپل،3799 تخته ترپال،1300 عدد سطل،1555 عدد پیاله،1516 عدد کاسه،1516 عدد قاشق،1516 عدد پنجه،515 عدد دیگ،492 عدد تابه، 210 عدد قاب، 517 عدد کیت کمک های اولیه،302 عدد آله فشار،302 عدد ترمامتر،3375 عدد ماسک،3604 عدد بوشکه،4349 عدد بوری خالی پلاستیکی،2153 عدد ارکین،673 سیت آشپزخانه،646 تخته پلاستیک شیت،484 تخته فرش پلاستیکی،6009 ثوب بنیان و جمپر،6681 جوره جراب،297 عدد بالون گاز،3985 عدد جاکت،2623 جوره موزه و بوت،2235 سیت کیت صحی،85 عدد بیل،67 عراده کراچی،13 عدد جغل کش و 186 هایجن کیت رابرای 743 فامیل بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان بدون سرپناه در ولایت های ،بادغیس،پروان، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، کاپیسا ،کندز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر ،ننگرهار، نورستان،نیمروز و هرات توزیع گردیده است.

 

-------------------------------------------------------------------

 

معینیت برنامه ها

ریاست مصونیت اجتماعی

 

گزارش دهنده:آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

مقدمه:

برمبنای تفاهم فی مابین وزارت احیا وانکشاف دهات و سفارت کشوردوست جمهوری خلق  چین تعداد (2) قلم مواد غیر غذایی شامل (5040) باب خیمه و‌ (30500) تخته کمپل برای مهاجرین وبیجاشدگان وزیرستان شمالی ومتضررین ناشی از حوادث طبیعی وغیر طبیعی مساعدت شده بود،که به وزارت احیا وانکشاف دهات به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شده است.بعد از تحلیل ضرورت ها تصمیم اتخاذ گردید؛تا جنس متذکره توسط وسایط سکتور خصوصی ودولتی  به ولایاتی که دارای بیشترین تعدادمهاجر ، عودت کننده وبیجاشده میباشند وهم ساحاتیکه از اثر حوادث طبیعی وغیرطبیعی متضرر گردیده اند؛انتقال داده شود.

فعالیت های انجام شده در سال 1394

قرار شرح ذیل انتقالات دوقلم جنس مساعدت شده به ولایات قرار ذیل صورت گرفته است.

 • ولایت خوست  : تعداد400 باب خیمه و 2000  تخته کمپل.

 • ولایت  پکتیا   : تعداد231  باب خیمه و347   تخته  کمپل.

 • ولایت  هلمند  : تعداد500 باب خیمه و7000  تخته کمپل.

 • ولایت  بدخشان : تعداد  70 باب خیمه و400  تخته کمپل.

 • ولایت   بغلان  : تعداد 1500  تخته  کمپل.

 • ولایت  پنجشیر : تعداد 80  باب خیمه و400  تخته  کمپل.

 • فاریاب : تعداد50 باب خیمه و1000تخته کمپل.

 • سرپل : تعداد40 باب خیمه و300 تخته کمپل.

 • جوزجان : 60 باب خیمه و 300 تخته کمپل .

 • لوگر : 120 باب خیمه و 700 تخته کمپل .

 • لغمان : تعداد600 تخته کمپل.

 • ننگرهار: تعداد600 تخته کمپل.

 • کنر : تعداد600 تخته کمپل.

 •  یک باب خیمه مکمل الاسباب  به وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجا شده گان ولایت کندز که درلیلیه خوشحال خان اقامت داشتند.

 • 20 باب خیمه و150 تخته کمپل به کمیته محترم ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای بیجا شدگان کندز دربلاک های شاداب ظفر.

قابل ذکراست که انتقال تعداد 488 باب خیمه ، 2260 تخته کمپل سهمیه ولایت پکتیکا و80 باب خیمه ، 600 تخته کمپل سهمیه ولایت غور که مراحل تدارکاتی آن تکمیل بوده وبه نسبت عدم وسایط انتقالات معطل میباشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش دهنده: آمریت هماهنگی وادعام مجددعودت کننده گان وپناهندگان

تاریخ ارایه: 1394/1/12

مقدمه:

برمبنای تفاهم فی مابین وزارت احیا وانکشاف دهات و سفارت کشوردوست جمهوری خلق  چین تعداد (2) قلم مواد غیر غذایی شامل (5040) باب خیمه و‌ (30500) تخته کمپل برای مهاجرین وبیجاشدگان وزیرستان شمالی ومتضررین ناشی از حوادث طبیعی وغیر طبیعی مساعدت شده بود،که به وزارت احیا وانکشاف دهات به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شده است.بعد از تحلیل ضرورت ها تصمیم اتخاذ گردید؛تا جنس متذکره توسط وسایط سکتور خصوصی ودولتی  به ولایاتی که دارای بیشترین تعدادمهاجر ، عودت کننده وبیجاشده میباشند وهم ساحاتیکه از اثر حوادث طبیعی وغیرطبیعی متضرر گردیده اند؛انتقال داده شود.

فعالیت های انجام شده:

قرار شرح ذیل انتقالات دوقلم جنس مساعدت شده به ولایات قرار ذیل صورت گرفته است.

 • فاریاب : تعداد50 باب خیمه و1000تخته کمپل.

 • سرپل : تعداد40 باب خیمه و300 تخته کمپل.

 • جوزجان : 60 باب خیمه و 300 تخته کمپل .

 • لوگر : 120 باب خیمه و 700 تخته کمپل .

 • لغمان : تعداد600 تخته کمپل.

 • ننگرهار: تعداد600 تخته کمپل.

 • کنر : تعداد600 تخته کمپل.

 •  یک باب خیمه مکمل الاسباب  به وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان برای بیجا شده گان ولایت کندز که درلیلیه خوشحال خان اقامت داشتند.

 • 20 باب خیمه و150 تخته کمپل به کمیته محترم ملی آمادگی مبارزه با حوادث برای بیجا شدگان کندز دربلاک های شاداب ظفر.

قابل ذکراست که انتقال تعداد 488 باب خیمه ، 2260 تخته کمپل سهمیه ولایت پکتیکا و80 باب خیمه ، 600 تخته کمپل سهمیه ولایت غور که مراحل تدارکاتی آن تکمیل بوده وبه نسبت عدم وسایط انتقالات معطل میباشد.