مدیریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک مواد غذایی

مدیریت عمومی انسجام و هماهنگی کمک های مواد غذایی

 

اجراات در سال 1397

سازمان غذایی جهان(WFP) از اول حمل1397 الی اکنون(اول جدی)  به تعداد (13) پروژۀ ایجاد دارایی و توزیع رایگان غذا را  با منظوری مقدار (2300.3)  متریک تن مواد غذائی مخلوط  در (3) ولایت و (13) ولسوالی در هماهنگی با ریاست انسجام و پاسخ به حوادث و ریاست های ولایتی تطبیق نموده است.از جمله مواد غذائی متذکره (1800) متریک تن آن برای مردم رایگان توزیع گردیده و (6944)  نفر مستفید شده است.(166.59) متریک تن آن در پروژه های ایجاد دارایی توزیع گردیده.که (2771) نفر مستفید گشته و زمینه (182841) روز کاری ایجاد گردیده است.با تطبیق این پروژه ها احداث و بازسازی سرک ها و اعمار دیوار استنادی صورت گرفته است.

 

----------------------------------------------------------------------

 

اجراآت در سال 1396:

پروژه های کار در مقابل غذا و ایجاد دارایی:

سازمان غذایی جهان(WFP)  طی سال 1396 به تعداد (19) پروژۀ کار در مقابل غذا،ایجاد دارایی و توزیع رایگان غذا را  با منظوری مقدار (1742.6)  متریک تن مواد غذائی مخلوط  در (5) ولایت، (18) ولسوالی و (37) قریه در هماهنگی با ریاست انسجام و پاسخ به حوادث و ریاست های ولایتی تطبیق نموده است.از جمله مواد غذائی متذکره (200) متریک تن آن برای مردم رایگان توزیع گردیده و (2000)  نفر مستفید شده است.(1247.21) متریک تن آن در پروژه های کار در مقابل غذا و کار در مقابل دارایی توزیع گردیده.که (7884) نفر مستفید گشته و زمینه (181703) روز کاری ایجاد گردیده است.با تطبیق این پروژه ها احداث و بازسازی سرک ها، پاک کاری کانال و اعمار دیوار استنادی صورت گرفته است.

 

------------------------------------------------------------------

 

اجراآت در سال 1395:

پروژه های کار در مقابل غذا و ایجاد دارایی:

 سازمان غذایی جهان(WFP)  بتعداد (36) پروژۀ کار در مقابل غذا،ایجاد دارایی و توزیع رایگان غذا را  با منظوری مقدار (8596.23)  متریک تن مواد غذائی مخلوط  در (9) ولایت، (38) ولسوالی و (422) قریه در هماهنگی با ریاست انسجام و پاسخ به حوادث و ریاست های ولایتی تطبیق نموده است.از جمله مواد غذائی متذکره (4487.89) متریک تن آن برای مردم رایگان توزیع گردیده و (146717)  نفر مستفید شده است.(4097.297) متریک تن آن در پروژه های کار در مقابل غذا و کار در مقابل دارایی توزیع گردیده.که (28871) نفر مستفید گشته و زمینه (1487176) روز کاری ایجاد گردیده  است.با تطبیق این پروژه ها احداث و بازسازی سرک ها، پاک کاری کانال و اعمار دیوار استنادی صورت گرفته است.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

گزارش فعالیت های انجام شده آمریت کمک مواد غذایی سال 1394/12/2

وزارت احیاوانکشاف دهات بادرنظرداشت برنامه PRRO 2011 توانسته است؛طی سال 1394 باتمویل اداره محترم WFP به تعداد  32پروژه کاردرمقابل موادغذائی رابامنظوری3342.27 متریک تن موادغذائی مخلوط،برای 22554فامیل کارگر در6ولایت،32ولسوالی وتقریبا306 قریه،توسط شوراهای انکشافی قریه جات) (CDCوشورا های انکشافی ولسوالی ها(DDA)تطبیق نماید.

ازجمله موادغذائی فوق الذکر مقدار3300.46متریک تن آن برای فامیل های مستحق توزیع شده است و زمینه 1221501 روز کاری را برای مردم ایجاد نموده است.

درتطبیق پروژه های فوق الذکرفعالیت های ذیل انجام شده است.

 

1- ترمیم سرک به طول 1455کیلومتر.                                     

2- پاک کاری کانال به طول 424کیلومتر.

3- دیواراستنادی: 150مترمکعب.

4- گبیون: 600مترمکعب.