تاریخچه انستيتوت انکشاف دهات افغانستان

انستيتوت انکشاف دهات ‌افغانستان ابتدا بنام مرکز تربیوی گلزار تاسیس و بعد در سال 1335 با مساحت 55 هکتار زمین در ولسوالي چهار آسياب ولايت کابل به کمک کشور هندوستان و ساير مراجع تمويل کننده تاسيس گرديد و به نام مرکز آموزش انکشاف دهات ياد می‌شد. هدف از ایجاد اين مرکز هم تربيه کارمندانی بود که در برنامه‌های انکشاف دهات در وزارت‌‌های کليدی ايفای وظيفه نمایند. این اولين مرکز تربيوی انکشاف دهات بود که توسط سردار محمد داود خان صدراعظم وقت افتتاح گرديد.

 از جمله وظايف کليدی مرکز تربيوی آموزشی انکشاف دهات؛ تدوير برنامه‌هاي تعليمی براي فارغين دوره متوسطه جهت تربیه آنها منحیث کارمندان اجتماعی، برنامه آموزشی کوپراتيف‌های چندين مقصده برای فارغين مکاتب جهت تربيه مامورين کوپراتيف و ساير برنامه‌‌های آموزشی به اعضای شوراهای قريه‌جات بود.

در سال 1352 اين مرکز به نام انستيتوت ملي انکشاف دهات مسمی گرديد؛ تا در رشته انکشاف دهات به سويه ليسانس و ماستری آموزش دهد و در ارزيابی برنامه‌‌های انکشاف دهات کار نمايد، ولی به علت جنگ‌های داخلی و تغييرات در ساختار‌های تشکيلاتی وزارتخانه‌ها، این انسـتيتوت نتوانست پلان انکشافی خويش را عملی کند و بالاخره در ساختار تشکيلاتی وزارت احيا و انکشاف دهات به رياست‌هاي مختلف تقسيم گرديد.

تاسيس دوباره انستيتوت بعد از تشـکيل دولت جمهوری اسلامي افغانستان آغاز گرديد؛ تا منحيث انسـتيتوت ارتباطی مرکز همه جانبه دهات برای آسيا و کشور‌های اقيانوسيه ((CIRDAP که افغانستان عضويت آن‌را در دسمبر 1995 کسب نموده است، فعاليت نمايد و همچنان در تطبيق استراتيژی انکشاف همه جانبه دهات (Comprehensive Rural Development)، از طريق راه‌اندازی برنامه‌‌های رشد ظرفيت و تحقيقاتی به منظور طرح و تدوين پاليسی در ساختار تشکيلاتی وزارت، منحيث يک نهاد اکادميک فعاليت داشته باشد.

در نوامبر سال 2007 استراتيژی تاسيس انستيتوت انکشاف دهات افغانستان در مرکز ((CIRDAP مقيم داکه کشور بنگله ديش ارایه گرديد که خوشبختانه عضويت انستيتوت  انکشاف دهات افغانستان منحيث انستيتوت  ارتباطی آن مرکز در افغانستان از جانب کشورهاي عضو به تصويب رسيد.

 انستيتوت انکشاف دهات افغانستان توانسته است با ساير انستيتوت‌‌های ارتباطی اين مرکز با 14 کشور عضو سرداپ ارتباطات خويش را تحکيم نموده و در تهيه راپورهای انکشاف دهات آسيا و کشورهای اقيانوسيه سهم فعال را انجام دهد.

در حال حاضر انستیتوت انکشاف دهات افغانستان مطابق به پلان استراتژیک پنج ساله خویش در ساحات استراتژیک (تحقیقات و سروی، آموزش های تخصصی و مسلکی، پارک تکنالوژی روستایی، بورسیه ها و فیلوشپ ها، تکثیر معلومات) و همچنین ساحات مشترک (توانمندسازی زنان، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با حوادث، همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی) برای روستاییان کشور عرضه‌ی خدمات می‌نماید.