تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها

تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها

هدف:

ارتقاء و بلند بردن سطح تحصیلی کارمندان وزارت از طریق بورسیه‌ها و فیلوشیپ‌های تخصصی و مسلکی

مقاصد:

  1. ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت از طریق فراهم‌آوری زمینه‌های تحصیلی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، ماستری، دوکتورا از طریق بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها؛
  2. هماهنگی و تحکیم روابط جهت تسهیل و تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشیپ‌ها با نهادهای ملی و بین‌المللی؛
  3. شناسایی نیازمندی‌ها و سویه تحصیلی کارمندان وزارت بمنظور دریافت فرصت‌های موثر تحصیلی؛
  4. فراهم‌آوری زمینه‌های کاری در ادارات دولتی برای مستفید شوندگان بورسیه‌های تحصیلی؛