تکثیر معلومات

تکثیر معلومات

هدف:

بلند بردن سطح آگاهی و اطلاع رسانی به موقع از فعالیت‌های انستیتوت انکشاف دهات.

مقاصد:

  1. نشر، پخش و مستند سازی فعالیت‌ها و دستاوردهای انستیتوت؛
  2. فراهم‌آوری زمینه دسترسی به معلومات و منابع علمی موجود انستیتوت؛
  3. ایجاد هماهنگی و تحکیم روابط کاری با نهادهای مربوطه داخلی و خارجی به منظور تکثیر و تبادل موضوعات نشراتی؛
  4. تسهیل برگزاری برنامه‌های علمی به اساس نیازمندی‌های شناسایی شده وزارت و پوشش خبری آن؛