پارک تکنالوژی روستایی

پارک تکنالوژی روستایی

هدف:

 ترویج فرهنگ و نهادینه ساختن استفاده از تکنالوژی‌های مناسب روستایی سازگار با میحط زیست جهت رشد اقتصاد پایدار و بلند بردن سطح زندگی مردم دهات.

مقاصد:

  1. شناسایی، تحقیق، تسهیل و ترویج تکنالوژی‌های مناسب روستایی؛
  2. تحکیم روابط با انکشاف دهندگان، سکتور خصوصی، موسسات،  متشبثین، مراکز مرتبط و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های تحقیقاتی، تبادل افکار و تجارب؛
  3. ارتقای ظرفیت، بلند بردن سطح عایداتی مستفید شوندگان و تطبیق پروژه‌های نمونه‌وی به اساس منابع موجود محلی؛
  4. توسعه فعالیت‌ها و ایجاد پارک تکنالوژی  روستایی در زون های  کشور