تحقیقات و سروی

تحقیقات و سروی

هدف:

تطبیق سروی، مطالعات تخنیکی، تحقیقاتی و علمی سکتور انکشاف دهات و سایر سکتورها جهت بلند بردن موثریت، مثمریت و پایداری برنامه‌های انکشافی و اجتماعی.

مقاصد :

  1. تحقیقات و سروی برنامه‌های انکشافی و ارزیابی موثریت پروژه ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط؛
  2. تحکیم روابط و هماهنگی با سایر نهادهای ذیدخل داخلی و خارجی؛
  3. ارائه پیشنهادات در مورد طرح و بازنگری پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و مدل‌های انکشافی سکتور انکشاف دهات؛
  4. تدوین گزارش و تشریک نتایج تحقیقات و سروی با نهادهای ذیربط؛