آمریت‌های انستیتوت

تحقیقات و سروی

آموزش‌های تخنیکی، مسلکی و تخصصی

- پارک تکنالوژی روستایی

- تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها

- تکثیر معلومات