درباره انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان

معرفی انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان

انستيتوت انکشاف دهات ‌افغانستان ابتدا بنام مرکز تربیوی گلزار تاسیس و بعد در سال 1335 با مساحت 55 هکتار زمین در ولسوالي چهار آسياب ولايت کابل به کمک کشور هندوستان و ساير مراجع تمويل کننده تاسيس گرديد و به نام مرکز آموزش انکشاف دهات ياد می‌شد. هدف از ایجاد اين مرکز هم تربيه کارمندانی بود که در برنامه‌های انکشاف دهات در وزارت‌‌های کليدی ايفای وظيفه نمایند. این اولين مرکز تربيوی انکشاف دهات بود که توسط سردار محمد داود خان صدراعظم وقت افتتاح گرديد.

 از جمله وظايف کليدی مرکز تربيوی آموزشی انکشاف دهات؛ تدوير برنامه‌هاي تعليمی براي فارغين دوره متوسطه جهت تربیه آنها منحیث کارمندان اجتماعی، برنامه آموزشی کوپراتيف‌های چندين مقصده برای فارغين مکاتب جهت تربيه مامورين کوپراتيف و ساير برنامه‌‌های آموزشی به اعضای شوراهای قريه‌جات بود.

در سال 1352 اين مرکز به نام انستيتوت ملي انکشاف دهات مسمی گرديد؛ تا در رشته انکشاف دهات به سويه ليسانس و ماستری آموزش دهد و در ارزيابی برنامه‌‌های انکشاف دهات کار نمايد، ولی به علت جنگ‌های داخلی و تغييرات در ساختار‌های تشکيلاتی وزارتخانه‌ها، این انسـتيتوت نتوانست پلان انکشافی خويش را عملی کند و بالاخره در ساختار تشکيلاتی وزارت احيا و انکشاف دهات به رياست‌هاي مختلف تقسيم گرديد.

تاسيس دوباره انستيتوت بعد از تشـکيل دولت جمهوری اسلامي افغانستان آغاز گرديد؛ تا منحيث انسـتيتوت ارتباطی مرکز همه جانبه دهات برای آسيا و کشور‌های اقيانوسيه ((CIRDAP که افغانستان عضويت آن‌را در دسمبر 1995 کسب نموده است، فعاليت نمايد و همچنان در تطبيق استراتيژی انکشاف همه جانبه دهات (Comprehensive Rural Development)، از طريق راه‌اندازی برنامه‌‌های رشد ظرفيت و تحقيقاتی به منظور طرح و تدوين پاليسی در ساختار تشکيلاتی وزارت، منحيث يک نهاد اکادميک فعاليت داشته باشد.

در نوامبر سال 2007 استراتيژی تاسيس انستيتوت انکشاف دهات افغانستان در مرکز ((CIRDAP مقيم داکه کشور بنگله ديش ارایه گرديد که خوشبختانه عضويت انستيتوت  انکشاف دهات افغانستان منحيث انستيتوت  ارتباطی آن مرکز در افغانستان از جانب کشورهاي عضو به تصويب رسيد.

 انستيتوت انکشاف دهات افغانستان توانسته است با ساير انستيتوت‌‌های ارتباطی اين مرکز با 14 کشور عضو سرداپ ارتباطات خويش را تحکيم نموده و در تهيه راپورهای انکشاف دهات آسيا و کشورهای اقيانوسيه سهم فعال را انجام دهد.

در حال حاضر انستیتوت انکشاف دهات افغانستان مطابق به پلان استراتژیک پنج ساله خویش در ساحات استراتژیک (تحقیقات و سروی، آموزش های تخصصی و مسلکی، پارک تکنالوژی روستایی، بورسیه ها و فیلوشپ ها، تکثیر معلومات) و همچنین ساحات مشترک (توانمندسازی زنان، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با حوادث، همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی) برای روستاییان کشور عرضه‌ی خدمات می‌نماید.

 دیدگاه

سکتور انکشاف دهات با خدمات موثر، متوازن و پایدار

ماموریت

موثر ساختن عرضه خدمات وزارت احیاء و انکشاف دهات و سکتورهای مربوطه از طریق تطبیق سروی، تحقیق، تکثیر معلومات، ترویج تکنالوژی‌های روستایی و ارتقای ظرفیت کارمندان، شوراهای انکشافی و سایر مستفید شوندگان

ساحات استراتیژیک    

1: تحقیقات و سروی

هدف:

تطبیق سروی، مطالعات تخنیکی، تحقیقاتی و علمی سکتور انکشاف دهات و سایر سکتورها جهت بلند بردن موثریت، مثمریت و پایداری برنامه‌های انکشافی و اجتماعی.

مقاصد :

 1. تحقیقات و سروی برنامه‌های انکشافی و ارزیابی موثریت پروژه ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط؛
 2. تحکیم روابط و هماهنگی با سایر نهادهای ذیدخل داخلی و خارجی؛
 3. ارائه پیشنهادات در مورد طرح و بازنگری پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و مدل‌های انکشافی سکتور انکشاف دهات؛
 4. تدوین گزارش و تشریک نتایج تحقیقات و سروی با نهادهای ذیربط؛

2: آموزش‌های تخنیکی، مسلکی و تخصصی

هدف:

ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مهارت‌های حرفوی، مسلکی و تخصصی منابع بشری جهت ارائه خدمات موثر و پایدار در سکتور انکشاف دهات.

مقاصد:

 1. تشخیص نیازمندی‌های آموزشی؛
 2. ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و تخصصی؛
 3. زمینه‌سازی برای ایجاد نهاد علمی به سطح لیسانس و ماستری در بخش‌های انکشاف دهات و زراعت؛

3: پارک تکنالوژی روستایی

هدف:

 ترویج فرهنگ و نهادینه ساختن استفاده از تکنالوژی‌های مناسب روستایی سازگار با میحط زیست جهت رشد اقتصاد پایدار و بلند بردن سطح زندگی مردم دهات.

مقاصد:

 1. شناسایی، تحقیق، تسهیل و ترویج تکنالوژی‌های مناسب روستایی؛
 2. تحکیم روابط با انکشاف دهندگان، سکتور خصوصی، موسسات،  متشبثین، مراکز مرتبط و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های تحقیقاتی، تبادل افکار و تجارب؛
 3. ارتقای ظرفیت، بلند بردن سطح عایداتی مستفید شوندگان و تطبیق پروژه‌های نمونه‌وی به اساس منابع موجود محلی؛
 4. توسعه فعالیت‌ها و ایجاد پارک تکنالوژی  روستایی در زون های  کشور

4: تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها

هدف:

ارتقاء و بلند بردن سطح تحصیلی کارمندان وزارت از طریق بورسیه‌ها و فیلوشیپ‌های تخصصی و مسلکی

مقاصد:

 1. ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت از طریق فراهم‌آوری زمینه‌های تحصیلی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، ماستری، دوکتورا از طریق بورسیه‌ها و فیلوشپ‌ها؛
 2. هماهنگی و تحکیم روابط جهت تسهیل و تنظیم بورسیه‌ها و فیلوشیپ‌ها با نهادهای ملی و بین‌المللی؛
 3. شناسایی نیازمندی‌ها و سویه تحصیلی کارمندان وزارت بمنظور دریافت فرصت‌های موثر تحصیلی؛
 4. فراهم‌آوری زمینه‌های کاری در ادارات دولتی برای مستفید شوندگان بورسیه‌های تحصیلی؛

5: تکثیر معلومات

هدف:

بلند بردن سطح آگاهی و اطلاع رسانی به موقع از فعالیت‌های انستیتوت انکشاف دهات.

مقاصد:

 1. نشر، پخش و مستند سازی فعالیت‌ها و دستاوردهای انستیتوت؛
 2. فراهم‌آوری زمینه دسترسی به معلومات و منابع علمی موجود انستیتوت؛
 3. ایجاد هماهنگی و تحکیم روابط کاری با نهادهای مربوطه داخلی و خارجی به منظور تکثیر و تبادل موضوعات نشراتی؛
 4. تسهیل برگزاری برنامه‌های علمی به اساس نیازمندی‌های شناسایی شده وزارت و پوشش خبری آن؛

 

دستاوردهای انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان:

تحقیقات و سروی

 1. اجرای سروی ارزیابی دستاوردهای پروژه‌های انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات در شش ولایت (کنر، خوست، کندهار، هرات، پنجشیر و بامیان در 53 ولسوالی و 3730)؛
 2. تهیه 7 عنوان مقالات تحقیقی و علمی؛
 3. تهیه و ترتیب مسوده پشتوی و دری  کتاب "کشت کوکنار و نباتات بدیل در افغانستان"؛
 4. اجرای سروی مقدماتی موثریت پروژه‌های میان مرزی تاجکستان و افغانستان(LITACA
 5. ترتیب سوالنامه‌ها، پلان عملیاتی و پروپوزل، تخمین بودیجه و دیزاین سروی شناسایی تولیدات قالین در افغانستان و تقویت پروژه های قالین بافی برنامه (AREDP )  برای هشت ولایت (ننگرهار، لغمان، بامیان،کابل، بلخ، بغلان، هرات و کندهار )؛
 6.   نشست‌های مقدماتی با د افغانستان بانک جهت تطبیق سروی مقدماتی (خدمات پولی)  د افغانستان بانک در سطح خانواده‌ها و شورا‌های مردمی 34 ولایت کشور؛
 7. تخمین بودجه، ترتیب پلان عملیاتی، پروپوزل و موافقت نامه جهت تطبیق سروی مقدماتی د افغانستان بانک در مورد توانایی های مالی مردم در سطح کشور؛
 8. ترتیب سوالنامه‌ها، پروپوزل و پلان ساحوی، دیزاین سروی، اپدیت سیستم های دیتابیس و GIS، و تخمین بودجه جهت تطبیق مرحله دوم سروی ارزیابی دستاوردهای پروژه های انکشاف دهات؛
 9. ترتیب پروپوزل و پریزینتیشن در مورد تطبیق سروی مرحله دوم به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛
 10. بنا بر هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اجرای سروی تاثیرات سوً خشکسالی در در 34 ولایت 256 ولسوالی و 3329 قریه؛  
 11. همکاری با مسولین محترم برنامه انرژی روستایی (ASERD) در قسمت دیزاین سروی، ترتیب پرسشنامه و موضوعات ساحوی جهت تطبیق سروی انرژی روستایی در سرحدات جنوبی کشور؛

آموزش‌های تخنیکی، مسلکی و تخصصی

 1. تشخیص نيازهای آموزشی 692  تن از کارمندان ریاست‌‌های انکشاف دهات در 18ریاست‌‌های مرکزی و 18 ولایت؛
 2. ترتیب   6منول و مادیول آموزشی تخنیکی، تخصصی و مسلکی؛
 3. تدویر برنامه آگاهی دهی تغییر اقلیم برای 25 تن از کارمندان ریاست‌‌ها و برنامه‌‌های مرکزی وزارت؛
 4. تدویر کورس لسان انگلیسی برای230 تن کارمندان ریاست‌‌های مرکزی وزارت؛
 5. تدویر 8 برنامه آگاهی دهی مبارزه با فساد اداری برای 320 تن از کارمندان ریاست‌‌های و برنامه‌‌های مرکزی وزارت؛
 6. تدویر برنامه آموزشی اساسات تفتیش داخلی برای 40 تن از کارمندان ریاست تفتش داخلی و نماینده‌‌های ریاست‌‌ها و برنامه‌‌های وزارت؛
 7. تدویر ورکشاپ آموزشی کاهش خطرات حوادث طبیعی برای 25 از انجنیران داخلی و خارجی مؤسسه آغاخان،
 8. تدویر برنامه آگاهی دهی مودل انکشافی سیماول اندونگ (حرکت جدید روستایی) برای 40 تن از اعضای شوراهای انکشافی (اعم از زنان و مردان) قریه‌‌های میان‌شاخ و مناره ولایت پروان؛
 9. راه اندازی برنامه آگاهی دهی، حشر و پاک کاری و بهبود محیط زیست با اشتراک 620 تن از باشندگان قریه‌‌های مناره و میان شاخ؛
 10. برگزاری کنفرانس ملی مودل انکشافی حرکت جدید روستایی برای روسای انکشاف دهات 34 ولایت افغانستان در جلسه هماهنگی روسای انکشاف دهات ولایت؛
 11.  تحلیل و مطالعه مودل انکشافی مهاتماگاندی ویا برنامه ملی تضمین کار کشور هند؛ و پیشکش نمودن به رهبری وزارت به هدف ادغام و تطیبق ازمایشی آن در افغانستان.
 12.  تحقیق، تحلیل و مطالعه در مودر چگونگی نقش دین در توسعه با استناد به تجارب برنامه همبستگی ملی و سایر برنامه‌‌های انکشاف در افغانستان و طرح مودل جدید تحت عنوان محراب محور توسعه.
 13. تدویر 2 کورس آگاهی دهی در مورد سرسبزی (اهمیت و نقش نهال در بهبود محیط زیست) برای 230 تن اعضای شورا و اهالی قریه میان شاخ مرکز ومناره ولسوالی جبل السرا ج ولایت پروان؛
 14. راه اندازی حشر جهت غرس 1460 اصله نهال غیر مثمردر قریجات میان شاخ مرکز و مناره ولسوالی جبل السراج ولایت پروان جهت بهبود محیط زیست و سرسبزی با اشتراک زنان و مردان قریه (بیش از 600 نفر)؛
 15. تدویر دو برنامه آموزشی "نقش رهبران سیماول اندونگ" در چهار روز برای80 تن از کارمندان اجتماعی قریه های میان شاخ و مناره و کارمندان ریاست انکشاف دهات ولایت پروان؛
 16. انسجام و تدویرورکشاپ 5 روزه آموزشی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع بشری برای مدیران ساحوی انکشاف دهات افغانستان برای 32 تن و تهیه وترتیب مادیول‌های آموزشی این ورکشاپ؛
 17. تدویر برنامه آموزشی تشخیص نیاز های آموزشی برای 32 تن ازکارمندان ریاست های انکشاف دهات ولایات؛
 18. تدویر دو ورکشاپ تبادل تجارب بین کوریا رفته گان و اعضای افتخاری سیماول اندونگ ولایت پروان با اشتراک 120 تن؛

پارک تکنالوژی روستایی

 1. سرسبز نمودن پارک تکالوژی روستایی؛
 2. اعمار پروژه  برج برق؛
 3. اعمار ذخیره آب وسیستم آبرسانی؛
 4. آزمایش لابراتواری آب چاه‌های عمیق پارک؛
 5. امضا تفاهمنامه با برنامه انرژی پایدار برای افغانستان؛
 6. نصب مودل های انرژی قابل تجدید در مخوطه پارک؛
 7. اعمار پیاده روها، جویچه ها و ساحه نمایش تکنالوژی های روستایی؛
 8. نصب (۱۶) قلم تکنالوژی روستایی؛
 9. کندنکاری و هموارکاری زمین جهت غرس نهال‌های زینتی جدید در کنار پیاده روهای محوطه پارک تکنالوژی روستایی؛
 10. نظارت از تطبیق و بهره برداری پروژهای ساختمانی پارک تکنالوژی روستایی
 11. تکمیل پروژه سیستم آبرسانی؛
 12. تحکیم روابط با مخترعین، سکتور خصوصی، موسسات،  متشبثین و مراکز ذیربط؛

تنظیم بورسیه ها و فیلوشپ ها

 1. اعزام 20 تن به برنامه آموزشی " تقویت مدیریت و پلانگذاری انکشاف دهات" در کشور کوریا؛
 2. معرفی 26 تن در برنامه های مختلف آموزشی سازمان CIRDAP؛
 3. اعزام 10 تن به مقطع ماستری در کشور کوریا؛
 4. معرفی 1 تن به مقطع ماستری در کشور جاپان از طریق پروژه PEACE؛
 5. معرفی 50 تن به برنامه یکساله فوق لیسانس در بخش "انکشاف پایدار دهات"(PDDSRD) از طریق انستیتوت انکشاف دهات هندوستان  (NIRD) در انستیتوت انکشاف دهات افغانستان(AIRD)؛
 6. اعزام 3 تن در برنامه‌ی یکساله "مدیریت انکشاف دهات"(PGDRDM) از طریق انستیتوت انکشاف دهات هندوستان  (NIRD)به کمک مالی (CIRDAP)؛
 7. اعزام 20 تن از کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت به مقطع ماستری در پوهنتون های کشور هندوستان در سال 2017 و معرفی 81 تن در سال 2018؛
 8. معرفی 94 تن از کارمندان وزارت به مقاطع تحصیلی لیسانس و ماستری در 14 پوهنتون خصوصی داخل کشور؛
 9. برگزاری محفل هماهنگی و آمادگی های مقدماتی برای کنفرانس سالانه سازمان جایکا با حضور 18 وزارتخانه و نهادهای دولتی ذیدخل در برنامه ماستری آن سازمان و تهیه اکشن پلان وزارت احیا وانکشاف دهات برای بورسیه ماستری این سازمان برای سال 2018

تکثیر معلومات

 1. برگزاری 14 سمینار علمی مرتبط به موضوعات مختلف و دومین نمایشگاه کتاب؛؛
 2. انعکاس فعالیت‌های انستیتوت انکشاف دهات از طریق رسانه‌های اطلاعات جمعی؛
 3. خریداری 1100 جلد کتاب متناسب با نیازمندی کارکنان وزارتدر سال 1397 و ترتیب لست خریداری کتاب برای سال 1397؛
 4. دیزاین و چاپ کتاب پشتوی و دری کشت کوکنار و نباتات بدیل آن در افغانستان؛
 5. تهیه، تدوین و چاپ گاهنامه، گزارش سالانه 1395 وگزارش سالانه 1396؛
 6. تهیه فلم مستند نه دقیقه‌ای معرفی انستیتوت انکشاف دهات افغانستان و 12 کلیپ کوتاه تصویری؛
 7. چاپ پلان استراتژیک انستیتوت انکشاف دهات افغانستان و تهیه و تدوین پلان استراتژیک ارتباطات و تکثیر معلومات؛
 8. تهیه خبرنامه از فعالیت انستیتوت انکشاف دهات به صورت ماهوار؛
 9. تهیه دیزاین و چاپ بروشور  معرفی انستیتوت انکشاف دهات؛
 10. توزیع کتاب به کارمندان وزارت به صورت دومدار؛
 11. اخذ تدابیر مقدماتی جهت توسعه کتابخانه انستیتوت انکشاف دهات؛