دورنما، مقصد، اهداف

جامعه تندرست و نیرومند مبتنی بر آزادی . خود اعتمادی . عدالت اجتماع . ارزش های دموکراتیک . پیشرفت و آزاد از هر نوع تبعیض میباشد.

دستور العمل، ماموریت

کاهش فقر دهات از طریق انکشاف، تمویل و اجرای یک پالیسی مناسب و موثر اجتماعی در افغانستان.