تاريخچه وزارت احيا و انکشاف دهات

وزارت احيا و انکشاف دهات در سال ۱۳۳۳ به صفت کميسيون انكشاف دهات در چوكات وزارت تجارت، کار خود را شروع نمود. در سال ۱۳۳۵ به کميسيون مستقلي تحت ادارة صدر اعظم وقت در آمد. بعداً، به رياست انكشاف دهات تغيير نام کرد و در سال ۱۳۴۵ تحت اداره وزارت امور داخله قرار داده شد.

اين اداره در سال ۱۳۴۸ ، منحل گرديد، دارايي و پرسونل آن بين وزارت هاي معارف، صحت عامه، زراعت و ديگر وزارتخانه ها تقسيم گرديد. در سال ۱۳۴۹ دو باره با نام اداره انکشاف محل ايجاد گرديد. بعد از چندين بار تغيير نام، اين رياست زير نظر وزارت هاي مختلف؛ يکبار ديگر در سال ۱۳۶۳ منحل گرديد.


 

بالاخره، اداره انكشاف دهات، در ۲۱ ثور ۱۳۶۷ به عنوان وزارت مستقل تحت نام وزارت احيا و انکشاف دهات در آمد. نخست مرکزيت اين وزارت در دارالامان در ناحيه ۶ شهر کابل قرار داشت. با تأسيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان در سال ۱۳۸۱ ، وزارت احيا و انکشاف دهات با دستور العمل از سياست و ستراتيژي جديد، زاده شد تا عمليه کاهش فقر و حمايت از جامعة دهاتي افغانستان را بالا ببرد. از آن زمان تا کنون، وزارت احيا و انکشاف دهات به اصلاحات عظيم اداري و بازسازي دست زد تا نياز هاي مردم افغانستان را مرفوع سازد.