معرفی

وزارت احيا و انکشاف دهات با دستور العمل استراتيژي جديد با هدف کاهش فقر، بلند بردن سطح اقتصادی و اجتماعی روستاها و حمايت از جامعة دهاتي تاسیس گردید.
اصلاحات عظيم اداری، بازسازي و نوسازی یکی از دست آورد های بزرگ این وزارت در راستای برآوردن نیازمندی هاي مبرم مردم دهات افغانستان است.
کارمندان این وزارت در 34 ولایت افغانستان در تشکیل ریاست های احیا وانکشاف دهات با موسسات همکار در عرصه های مختلف حیاتی مصروف فعالیت هستند از این رو قسمت اعظم کمک های جامعه جهانی از طریق برنامه های ملی این وزارت در روستاهای کشور به طورمؤثر به مصرف میرسد.

دیدگاه وزارت:

افغانستان مرفه، آزاد و مستقل، عاري از فقر ومواد مخدر، استوار بر حاكميت ملی، با حفظ ارزش های دموکراتیک، جامعه تندرست و نیرومند مبتنی بر آزادی، خود اعتمادی، خود كفأئي، رشد متوازن، عدالت اجتماعي، پیشرفته وعاري از هر نوع تبعیض.

ماموریت وزارت:

تأمين رفاه اجتماعي، اقتصادي وسياسي مردم دهات خصوصاً طبقه فقير و آسيب پذير، کاهش فقر در دهات از طریق فراهم نمودن دسترسي مردم به خدمات اجتماعي، ارتقاي سطح معيشت پايدار وغير وابسته به كشت كوكنار، انکشاف و تقويت اداره محلي، تمویل و اجرای یک پالیسی مناسب و موثر اجتماعی در افغانستان.

برنامه های ملی وزارت :

وزارت احیا و انکشاف دهات برای تحقق اهداف خویش، فعالیت هایش را از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، برنامه ملی راه سازی روستایی، برنامه ملی آب رسانی و حفظ الصحه محیطی، برنامه انسجام وپاسخ به حوادث، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی و برنامه ملی مصئونیت اجتماعی و نظارت بر آسیب پزیری در قریه های سرتاسر افغانستان توسعه و گسترش می بخشد.