اطلاع عام

 

 

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  14 دلو 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار100 مترپل آهنکانکریتی گادری دارای دو خط حرکت در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با کود نمبر  RRD/MOF/NRAP/EAST/NGR/047/C2/001را به شرکت ساختمانی نعمان جیلانی دارنده جواز نمبرD-30249   اداره آيسا به قیمت مجموعی مبلغ 42,370,000.00  ( چهل و دو ملیون و سه صد و هفتاد هزار)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور: 13 دلو 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات، روغنیات معه خدمات ضمنی وسایط نقلیه ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-854/WATSIP-765/UNICEF-364,MOF-471/KBL/97 را به شرکت تجارتی کارا آمو لمیتد دارنده جواز نمبر 44803 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 1,808,514.00( یک میلیون هشت صد هشت هزار پنجصد چهارده افغانی )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور:  7دلو 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 7,100 ) عدد بکس فلزی برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-842/WEE-RDP-3/WB-4/KBL,BMN,PRN,KBS,PJR,KDR,KST,PKA,BLH,NGR,HRT/97 را به د سباوون کمال لوژستیکی خدماتو شرکت دارنده جواز نمبر 44844 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 4,323,900.00 ( چهار میلیون سه صد بیست سه هزار نه صد افغانی )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور:  30  جدی 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 71,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی و ( 7,100 ) جلد کتاب ثبت پس انداز به لسان های دری و پشتو برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-30/WEE-RDP-1/MOF-30/KBL,BMN,PRN,KBS,PJR,KDR,KST,PKA,BLH,NGR,HRT/98 را به مطبعه صدف دارنده جواز نمبر D-39273 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 2,343,000.00 ( دو میلیون سه صد چهل سه هزار افغانی )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

----------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  12 جدی 1397

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 120 متر پل باک با دوخط حرکت نوع آهنکانکریتی در ولسوالی باک ولایت خوست ، داراي کود نمبر MRRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/031/C2/001 را به دمراکش ساختمانی شرکت   به قیمت مجموعی مبلغ 64,564,500.00  (شصت و چهار میلیون و پنجصد و شصت وچهار هزارو پنجصد) افغانی   اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------------

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

 

از طرف : ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات

به تمام داوطلبان،

این نامه به تآسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پرو ژه) اعمار تعمیر منزل چهارم تعمیر انستیتوت احیاء و انکشاف دهات با کود نمبر  (MRRD-515/MOF-    227/CC/KBL/67) به دلیل تغییرات تخنیکی به اساس حکم مقام محترم وزارت فسخ گردیده است.

با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضامندیم تا نماینده با صلاحیت خویش را رسمآ جهت اخذ تضمین آفر خویش به این اداره معرفی نمایید تا در حصه استرداد آن اجراات مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم، امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

 

--------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  1 جدی 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 6.7 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در قرای دو آبگیر، مزار مرکزی و سرموزه ، ولسوالی بهارک ولایت بدخشان با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/194/C2/001 را به شرکت ساختمانی عذیر مراکش دارای جواز نمبر D-33007 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 91,147,975.00 (نود و یک میلیون و یکصدو چهل و هفت هزارو نه صد و هفتاد و پنج)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

---------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور - 19 قوس 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، (پروژه جغل اندازی سرک بطول 8.902 کیلومتر 12 عدد پلچک و 41 متر دیوار استنادی قریه عرب قشلاق ولسوالی امام صاحب ولایت کندز) داراي کود نمبر(MRRD-9/R.PROGRAM-9/INDIA-9/CC/KNZ/97) را به شرکت ساختمانی آرمان شرق ، واقع (سرک عمومی کندز- کابل ، ناحیه دوم ، مرکز کندز ، کندز ) دارای جواز نمبر 36854D- به قیمت مجموعی مبلغ 7000،000( هفت میلیون ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  19 قوس 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک البسه زمستانی برای کارگران وزارت احیاء و انکشاف دهات با کود نمبر: MRRD-32/OB-6/MOF-6/CO/KBL/97 را به شرکت خدمات لوژستیکی ناصر اسحاق سبحانی گروپ دارنده جواز نمبر: D-40104 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی 1,071,000.00 ( یک میلیون هفتاد یک هزار ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور: 4 قوس 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات پروژه اعمار 3.34 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در ناحیه پنجم (افغان کوت) شهر میمنه ولایت فاریاب با کود نمبر  RRD/MOF/NRAP/NTH/FRB/044/C2/001را ساختمانی تولید مواد ساختمانی سرکسازی الماس دارنده جواز D-3723-4 اداره آيسا، به قيمت مجموعي مبلغ 41,866,020.00  ( چهل و یک میلیون و هشت صد و شصت و شش هزار و بیست ) افغانی  اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند

 

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  26 عقرب 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و خریدار63,360  کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی این وزارت با کود نمبر: MRRD-30/OB-10/MOF-4/CO/KBL/97 را به شرکت خدمات لوژستیکی سیر ولیزاده دارنده جواز نمبر D-46339 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 3,769,920.00 ( سه میلیون هفت صد شصت نه هزار نه صد بیست )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

----------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور - 22 عقرب 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، ( اعمار دیوار استنادی و دیوار گبیون، بطول 2378 متر در قریه کخ حسین خیل و بابکرخیل ولسوالی سروبی ولایت کابل) داراي کود نمبر(MRRD-331/R.PROGRAM-49/MOF-168/CC/KBL-97) را به شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرز ، واقع منزل3: کوچه1 کوچه قصابی شهر نو، مرکز کابل،کابل ، دارای جواز نمبر D-27487 به قیمت مجموعی مبلغ 178,480,978.80    (  یک صد و هفتادو هشت ملیون چهار صد و هشتاد هزارو نه صد و هفتاد و هشت اشاریه هشتاد  ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 12 عقرب 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد عمار 23.4 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمانهای آبرو آن بشمول سه عدد پل از بنو تا پل حصار ولسوالی اندراب ولایت بغلان

لات اول: اعمار 40 متر پل آهنکانکریتی گادری در موقعیت (16+221.87)، اعمار 23 متر آهنکانکریتی پلچک باکس مانند (3x4 پنج دهنه یی) در موقعیت (5+386) و اعمار 16 متر پل آهنکانکریتی در موقعیت (23+870) با کود RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/049/C2/001  را به شرکت های مشترک النفع ساختمانی آرمان شرق و شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی و سرکسازی بهار افشان (JV) دارنده جواز نمبر D-36354 ، D-26355 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 35,500,000.00 (سی و پنج ملیون و پنجصد هزار)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 29 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار پل 20 متره آهن کانکریتی قریه بغندک علوم ولسوالی ورس ولایت بامیان با کود MRRD/449/R.PROGRAM/222/INDIA/27/CC/BMY/97  را به شرکت ساختمانی برادران یکاولنک دارنده جواز نمبر D-45797 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 7,678,450.00 (هفت ملیون و شش صد و هفتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور – 29میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، (اعماز1.94 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک یولمرب الی سرک شیخ حسن غمگین سمت جنوب دشت شادیان ولسوالی مزاز شریف ولایت بلخ )داراي کود نمبر(MRRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/069/C2/001) را به شرکت ساختمانی و سرکسازی پامیر انترنشنل ، دارای جواز نمبر D-20850  به قیمت مجموعی مبلغ 34,988,230.00(سی و چهار میلیون و نه صد و هشتاد وهشت هزار و دو صد و سی )افغانیاعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایلآن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور - 29 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، پروژه اسفالت سرک به طول 905 متر، قریه مرکز، ولسوالی شاجوی ولایت زابل داراي کود نمبر(MRRD-447/R.PROGRAM-28/MOF-220/CC/ZBL/97  ) را به شرکت محترم گلو گلیکسی کنسترکشن ، واقع عبدالرشید بزنس سنتر منزل اول خانه نمبر 3 ولایت زابل، مرکز زابل ، قلات زابل ، دارنده جواز نمبرD-27993 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ32,996,556.64 (سی و دو میلیون و نه صد و نود و شش هزار و پنجصد و پنجاه و شش اعشاریه شصت و چهار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور - 29 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، پروژه اسفالت سرک به طول 905 متر، قریه مرکز، ولسوالی شاجوی ولایت زابل داراي کود نمبر(MRRD-447/R.PROGRAM-28/MOF-220/CC/ZBL/97  ) را به شرکت محترم گلو گلیکسی کنسترکشن ، واقع عبدالرشید بزنس سنتر منزل اول خانه نمبر 3 ولایت زابل، مرکز زابل ، قلات زابل ، دارنده جواز نمبرD-27993 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ32,996,556.64 (سی و دو میلیون و نه صد و نود و شش هزار و پنجصد و پنجاه و شش اعشاریه شصت و چهار) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور - 29 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، (ترمیــمات و حفــظ مراقبــت اساسی ریاست احیاء وانکشاف دهات ولایت کابل) داراي کود نمبر(MRRD-452/MOF-225/CC/KBL/97) را به شرکت ساختمانی وانجنیری حلیم حمید ، واقع شهر مهترلام منزل 2 محبت مارکیت، مرکز لغمان- مهترلام لغمان ، دارای جواز نمبر 72650D- به قیمت مجموعی مبلغ 3,216,440.00  (سه میلیون و دو صد و شانزده هزار و چهار صدو چهل) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 29 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 2.9 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمان های آبرو آن در شهرک صفا، ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ با کود RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/071/C2/001  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز دارنده جواز نمبر D-2806-7 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 46,682,970.00 (چهل و شش ملیون و شش صد و هشتاد و دو هزار و نه صد و هفتاد)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

----------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور:  17 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 5 قلم وسایل تکنالوژی مورد ضرورت ریاست انستیتوت انکشاف دهات داراي کود نمبر MRR-570/AIRD-2/MOF-282/KBL/97LIB را به شرکت خدمات لوژستیکی افغان سارا دارنده جواز

  D-40088  به قیمت مجموعی مبلغ 7,834,400.00(هفت ملیون و هشت صد و سی و چهار هزار و چهار صد  ) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  9 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 0.55 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در محوطه تعمیر انکشاف دهات واقع پلچرخی ولایت کابل، داراي کود نمبر MRRD-450/MOF-223/OB/KBL/97  را به شرکت ساختمانی    وسرکسازی استیبل استون دارنده جواز نمبرD-40753  به قیمت مجموعی مبلغ 5,596,500.00 (پنج میلیون و پنج صد و نود و شش هزار و پنجصد افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -7-میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیمات دیپوهای پلچرخی مربوط وزارت احیاء و انکشاف دهات  با کود نمبرMRRD-514/MOF-227/CC/KBL/97  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی استیبل استون دارنده جواز نمبر 40753 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 1,627,100.00 ( یک میلیون ششصد و بیست و هفت هزار و یک صد )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 4 میزان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 3.22 کیلومتر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در شهرک علیا از سرک عمومی یولمرب به سمت جنوب (سرک مدرسه فاطمه الزهرا) دشت شادیان، ولسوالی مزارشریف ولایت بلخ با کود RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/070/C2/001  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی پامیر انترنشنل دارنده جواز نمبر D-20850 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 54,261,956.00  ( پنجاه و چهار ملیون و دو صد و شصت و یک  هزار و نه صد و پنجاه و شش)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  27 سنبله 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 2.04 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک یولمرب الی کارته سلطان بابه علی شیر در جنوب دشت شادیان ولسوالی مزار ولایت بلخ با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/068/C2/001 را به شرکت ساختمانی وسرکسازی پامیر انترنشنل  دارای جواز نمبر D-20850 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 37,654,700.00  ( سی و هفت میلیون و ششصدو پنجاه و چهار هزارو هفتصد)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-----------------------------------------

فسخ مراحل تدارکاتی

به شرکت محترم ساختمانی یونیک وهاج

این نامه به تآسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی (  احیای کانال های اونی سیدان و افضل بیک، قریه های مختلف ولسوالی پل علم ولایت لوگر دارای کود نمبر08MRRD/CARD-F/EDP-LOGAR/0 ) به دلیل ( عدم موجودیت بودجه   ) فسخ گردیده است.

با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضامندیم تا نماینده با صلاحیت خویش را رسمآ جهت اخذ تضمین آفر خویش به این اداره معرفی نمایید تا در حصه استرداد آن اجراات مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم، امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

 

 

------------------------------------------

 فسخ مراحل تدارکاتی

 

به شرکت محترم ساختمانی افغان غوری

این نامه به تآسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی (  احیای کانال چهار آسیاب قریه های مختلف ولسوالی چهارآسیاب دارای کود نمبرMRRD/CARD-F/EDP-KABUL/015 ) به دلیل ( عدم موجودیت بودجه   ) فسخ گردیده است.

با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضامندیم تا نماینده با صلاحیت خویش را رسمآ جهت اخذ تضمین آفر خویش به این اداره معرفی نمایید تا در حصه استرداد آن اجراات مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم، امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

 

 

------------------------------------------------

اطلاعيه تصميم اعطا قرارداد

 

تاريخ صدور 13 سنبله 1397

بدينوسيله به تاسي از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 40 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه اسلام آباد ولسوالی وامه ولایت نورستان با کود نمبر MRRD-168/R.PROGRAM-47/MOF-65/CC/NRN/97 را با شرکت ساختمانی ریور ویو  دارنده جواز نمبر

 D-33203به قيمت مجموعي مبلغ 15932141.30(پانزده میلیون نهصدو سی و دو هزار و یکصدو چهل و یک اعشاریه سی ) افغاني اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي و حکمي که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور کتبي توام با دلايل به رياست تدارکات وزارت احياء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نيله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارايه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر و طي مراحل قانوني بعدي ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

-----------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  24 اسد 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک 108 قلم قرطاسیه باب ریاست های مرکزی وزارت احیاء و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-37/OB-11/MOF-11/CO/KBL/97  را به شرکت خدمات لوژستیکی محمد حضرت افغان دارای جواز نمبر D-28496 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 2،940،530 (دو میلیون نه صدو چهل هزار و پنجصد و سی  )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  24 اسد 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک 108 قلم قرطاسیه باب ریاست های مرکزی وزارت احیاء و انکشاف دهات دارای کود نمبر: MRRD-37/OB-11/MOF-11/CO/KBL/97  را به شرکت خدمات لوژستیکی محمد حضرت افغان دارای جواز نمبر D-28496 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 2،940،530 (دو میلیون نه صدو چهل هزار و پنجصد و سی  )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور - 23 اسد 1397

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، ( اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان ) داراي کود نمبر(MRRD-25/R.PROGRAM-25/MOF-12/CC/SMN/97) را به شرکت شرکت ساختمانی ارمان شرق، واقع سرک عمومی کندز کابل ناحیه دوم مرکز کندز ، دارای جواز نمبر D-36354 به قیمت مجموعی مبلغ 10,330,000  ( ده ملیون سه صد و سی هزار  ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور - ۲۳ اسد ۱۳۹۷

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیا و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، ( تهیه و نصب سولر ۶۰ وات، معه ملحقات آن برای ۴۰۰ فامیل در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان) داراي کود نمبر(MRRD-10/R.PROGRMA-10/INDIA-10/CC/SMN/97) را به شرکت خدمات لوژیستیکی محمد حضرت افغان ، دارای جواز نمبر ۴۷۶۲۱ به قیمت مجموعی مبلغ ۳،۰۴۸،۰۰۰ (  سه ملیون و چهل و هشت هزار ) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  3 اسد 1397

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار  15 متر پل آهن کانکریت گادری در قریه رباط ولسوالی مالستان ولایت غزنی، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/GZI/075/C2/001  را به شرکت ساختمانی  آزمون دارنده جواز نمبر D-1825  به قیمت مجموعی مبلغ 16,395,775.50 (شانزده میلیون و سه صد و نود و پنج هزار و هفتصد و هفتادوپنج اعشاریه پنجاه افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

-------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور:  2  اسد 1397

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلتر باب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقلیه برنامه ملی راه سازی روستایی دارای کود نمبر: RRD/WB/ARAP /KBL/OPS/001 را به شرکت محمودی گروپ لمیتد دارنده جواز نمبر 0-11041 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 8,992,245.00 ( هشت میلیون و نه صد و نود و دو هزار و دو صد و چهل و پنچ افغانی )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-----------------------------------------------------------------

اصلاح اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  24 سرطان 1397

قبلاَ در اطلاعیه تصمیم اعطا قرار داد منتشره 18 سرطان 1397 بابت پروژه تهیه و خریداری 89,000 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62  و 16,000 لیتر تیل پطرول نوع A-92  مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، اشتباه نوع دیزل LO2-92 درج شده که اصلاح شده آن LO2-62 میباشد. بناً داوطلبان محترم و مراجع دیربط مطلع باشند.

 

------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور - 19 سرطان 13

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد، اعمار پل کیبلی 92 متر و دیوار استنادی بطول 80 متر، و کت اف وال بطول 80 متر، قریه آخندزاده، ولسوالی علیشنگ، ولایت لغمان داراي کود نمبر(MRRD-MRRD-27/R.PROGRAM-27/MOF-15/CC/LGM/97  ) را به شرکت ساختمانی صفی الله ، واقع بلاک 12 ارزان قیمت کابل افغانستان ، دارای جواز نمبر D-43693 به قیمت مجموعی مبلغ 19,794,569.00  (نوزده ملیون و هفتصد و نود  چهار هزار و پنجصد و شصت نه) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  18 سرطان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و خریداری 89,000 لیتر تیل دیزل نوع LO2-92  و 16,000 لیتر تیل پطرول نوع A-92  مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی دارای کود نمبر: MRRD-167/ARAP-1/WB-1/CO/KBL/97 را به شرکت خدمات لوژستیکی شایق بلو اسکای دارنده جواز نمبر 44145 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 4,796,000.00 ( چهار میلیون و هفتصد و نود و شش هزار)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور -  18 سرطان 1397

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تهيه وچاپ 24000 جلد مجله دهکده وزارت احياء وانکشاف دهات را با کود نمبرMRRD-38/OB-12-MOF-12/COB/KBL/97 به خدمات لوژسيتکي الياس افضل دارنده جواز 36454 به قیمت مجموعی مبلغ 900,000 ( نو صد هزار )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  18 سرطان 1397

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل کیبلی 120 متره و دیوار استنادی بطور 106 متر، قریه سنگ کش ولسوالی مرکز ولایت لغمان با کود نمبر MRRD-169/R.PROGRAM-48/MOF-66/CC /LGM/97    را به شرکت ساختمانی صفی الله  دارنده جواز نمبر D-43693  به قیمت مجموعی 22,561,564.08 (بیست و دو میلیون و پنجصد و شصت و یک هزار و پنجصد و شصت و چهار اعشاریه صفر هشت افغانی)  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-----------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  02 سرطان 1397

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 712 متر دیوار محافظوی قریه اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب دارای کود نمبر

 MRRD-5/R.PROGRAM-5/INDIA-5/CC/FRB/97   را به شرکت ساختمانی، سرک سازی، و تولید مواد ساختمانی سنجر دارنده جواز نمبر  D-25334 به قیمت مجموعی مبلغ 12,775,960  ( دوازده میلون هفتصد و هفتاد و پنج هزار نه صد و شصت)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

----------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

2 سرطان 1397

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار 720 متر سرک کانکریتی بشمول پیاده روها،کانال،پارکینگ ها،پلچک با پوشش سلب در پارک تکنالوژی انکشاف دهات واقع ولسوالی ده سبز ولایت کابل  با کود نمبر MRRD-50/AIRD-1/MOF-1/CCKBL/97 را به شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی اورال  دارای جواز نمبرD-24361 اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي 11,991,786.00 (یازده ملیون نه صد نود یک هزار هفتصدو هشتاد و شش) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  29 ثور 1397

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه ارغنج ولسوالی دره، ولایت پنجشیر با کود نمبرMRRD-2/R.PROGRAM-2/INDIA-2/CC/PNR/97  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی استیبل استون دارنده جواز نمبر 40753 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 1,658,303.00 ( یک میلیون ششصد و پنجاه و هشت هزار و سه صد و سه)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور:  4 حمل 1397

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار تعمیر چهار منزله ریاست احیا و انکشاف دهات، ولسوالی مرکز ولایت ننگرهار، داراي کود نمبر

 MRRD-869/R.PROGRAM-48/MOF/CC/NGR/96 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی قدوس خیل به قیمت مجموعی مبلغ14,794,860.00  (چهارده میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و هشت صد و شصت افغاني) اعطاء نماید.

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  4 حمل 1397

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار دیوار کانکریتی بشمول کیبل های آن بطول 805 متر همرای 45 متر دکه، قریه قلعه بست امام آغه، مرکز ولایت هلمند ، داراي کود نمبر MRRD-44/R,PROGRAM-19/MOF-5/CC/HLM/96  را به بلال نعمتیار انجنیری و ساختمانی شرکت  به قیمت مجموعی مبلغ 41,348,593.20(چهل یک ملیون و سه صد چهل هشت هزار و پنجصد نود سه عشاریه بیست) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور – 28  حوت  1396

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، تهیه و خریداری 306,000 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 100,000 لیتر تیل پطرول نوع 92 مورد ضرورت ریاست اداری، ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی و برنامه انسجام ساحوی وزارت آحیاء و انکشاف دهات داراي کود نمبر  MRRD-28/OB-2/MOF-2/CO/KBL/97را به شرکت شایق علیمی لمیتد ، دارای جواز نمبر 0101-12526 به قیمت مجموعی مبلغ   18,370,000.00 افغانی (هجده میلون و سه صد و هفتاد هزار  افغانی ) اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  6 حوت 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد احیای کانال چهار آسیاب  قریه های مختلف ولسوالی چهار آسیاب  ولایت کابل، داراي کود نمبر MRRD/CARD-F/EDP-Kabul/015 را به شرکت ساختمانی افغان غوری دارنده نمبر جواز D-23286 به قیمت مجموعی مبلغ 11,661.116.00 (یازده ملیون و شش صد و شصت و یک هزار و یکصد و شانزده) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  15 دلو 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی استقلال، قریه مرکز ولسوالی سنگ تخت و بندر ولایت دایکندی ، داراي کود نمبرMRRD-50/R.PROGRAM-25/MOF-11/CC/DKI/96 را به افغان رولکس ساختمانی شرکت دارنده نمبر جواز D-26864 به قیمت مجموعی مبلغ 26،041،756.00 (بیست و شش ملیون و چهل و یک هزار و هفت صد و پنجاه و شش) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

-----------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  4 دلو 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 40 متر پل گادری آهن کانکریتی قریه غازی آباد ولسوالی مرکز ولایت کابل ، داراي کود نمبر

 MRRD-24/R.PROGRAM-17/MOF-3/CC/KBL/96 را به دمراکش ساختمانی شرکت به قیمت مجموعی مبلغ 14,416,150.00(چهارده میلیون و چهارصد و شانزده هزار و یکصد و پنجاه افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور: 12  جدی 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات،(احیا مجدد کانال کمری قریه های مختلف ولسوالی بگرامی ولایت کابل)  با کود نمبر MRRD/CARD-F/EDP-KAUL/016  را به افغان رولکس ساختمانی شرکت دارای جواز نمبرD-26864 اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي 18,067,940.00 (هجده میلیون و شصت و هفت هزارو نه صد و چهل) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

---------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 10 جدی 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه احیاکانال بند زنجیری قریه های مختلف ولسوالی پغمان ولایت کابل، دارای کود نمبر MRRD/CARD-F/EDP-Kabul/014 به قلعه بست اچکزی ساختمانی شرکت داراي جواز نمبر D-04-15 به قیمت مجموعی6,999,366.25(شش ملیون و نه صدونودونه هزاروسه صدوشصت وشش اعشاریه بیست وپنج)  افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 10 جدی 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه شبکه آبرسانی بنگی -اشکمش ولسوالی های بنگی واشکمش ولایت تخار، دارای کود نمبر MRRD-97/WATSIP-38/MOF-23/CC/TKR/96به شرکت ساختمانی، سرکسا زی وتولید موادساختمانی  راسخ داراي جواز نمبر D-48490به قیمت مجموعی229,293,728(دوصدوبیست ونه ملیون ودوصدونودسه هزاروهفت صدوبیست وهشت)  افغاني اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  10 جدی 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 10.37 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن بشمول 31 متر پلچک باکس مانند (43x5 دو دهنه یی و 24x5 چهار دهنه یی) در قریه جرقشلاق ولسوالی تالقان ولایت تخار ، داراي کود نمبر

 RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/108/C2/001  را به شرکت ساختمانی افغان کارگر و شرکت ساختمانی و سرکسازی سپین دره به قیمت مجموعی مبلغ 34,196,661.00(سی و چهار ملیون و یکصد و نود  شش هزار و ششصد و شصت و یک افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

---------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  10 جدی 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تهيه و خريداری 5000 پايه دستگاه قالين بافی همراه مواد های لازمه آن مربوط برنامه ملی انکشاف صنايع روستائی وزارت احيا و انکشاف دهات ، داراي کود نمبر MRRD-520/AREDP-3/MOF-3/CO/KBL/96  را به شرکت های مشترک مرکز قالين و فرش افغانستان دارای  جواز نمبر D-69944  و  شرکت ساختمانی سيد بلال سادات دارای جواز نمبر D-5292) را به قیمت مجموعی مبلغ 133,758,000.00 (يکصد سی و سه ميليون هفتصد و پنجاه هشت هزار افغاني) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

 

تاریخ صدور  6 جدی 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار3.358 کیلومترسرک کانکریتی قریه جویک ولسوالی مرکزولایت لوگر، داراي کود نمبر MRRD-735/R.PROGRAM-46/MOF-31/LGR/96را به شرکت ساختمانی، سرک سا زی وتولید موادساختمانی  بشیرلودین دارنده جواز نمبر D-26629  وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 23,430,371.65(بیست وسه ملیون و چهارصد وسی هزار و سه صد وهفتا د ویک اعشاریه شصت وپنج) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد..

--------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور:  29 قوس 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 5.23 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن از چهل تن الی قریه کاریزک در ولسوالی پغمان ولایت کابل  با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/117/C2/001

را به شرکت ساختمانی,سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید لمیتد دارنده جواز نمبر D-25176 اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي 67,005,445.00 (شصت و هفت میلیون و پنج هزار و چهار صد و چهل و پنج) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ صدور:  29 قوس 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 5.34 کیلو متر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در پارچه نهم شهر چاریکار که شامل پروژه اعمار22.1 کیلو مترسرک های داخل شهر چاریکار ولایت ولایت پروان با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/152/C2/004

را به شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی کاسمو و شرکت ساختمانی براند سوپر (JV) دارنده جواز نمبر های

 D-3533 و D-30831 اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي 145,726,440.00 (یکصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد و بیست و شش هزارو چهارصد و چهل ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

---------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور:  26 قوس 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار 8.08 کیلو متر سرک اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در پارچه ششم داخل شهر چهاریکار با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/152/C2/002 را به شرکت های مشترک ساختمانی براند سوپر و شرکت ساختمانی، و سرکسازی کاسمو دارنده دارنده جواز نمبر های , D-35336,D-30831   وزارت محترم تجارت ،به قيمت قطعي مجموعي141,155,146.50 (یکصد و چهل و یک میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و یکصد و چهل و شش اعشاریه پنجاه ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور:  26 قوس 1396

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، پروژه اعمار6.5  کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 10 متر پل آهن کانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد و کمپ سخی ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/058/C2/001 را به شرکت ساختمانی،سرکسازی و تولید مواد ساختمانی کریم شریفی دارنده جواز نمبرD-27433  اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي161,291,323.00 (یکصد و شصت و یک میلیون و دو صد و نود و یک هزار و سه صد و بیست و سه ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

--------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 26 قوس 1396

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 40 متر پل آهن کانکریتی گادری دهن چهل برج بشمول 380 متر سرک اتصالی آن در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/CHL/BMN/095/C2/001  را به شرکت ساختمانی نوبل  به قیمت مجموعی مبلغ 16،232،120.00 افغانی (شانزده ملیون و دو صد و سی و دو هزارو یکصد و بیست) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

----------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 25 قوس 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکربت بشمول ساختمانی های آبرو آن از سرک عمومی کابل پروان الی توپ دره که شامل پروژه اعمار 11.7 کیلومتر سرک مرکز ولابت پروان، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/151/C2/001  را به شرکت ساختمانی ، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی کریم شریفی  به قیمت مجموعی مبلغ45،158،900.00 افغانی (چهل و پنج ملیون و یکصدو پنجاه و هشت هزار و  نه صد) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 17 عقرب 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و خریداری 48 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات داراي کود نمبر MRRD-291-NRAP-10/WB-10/CO/KBL/96 را به بیرگیت سرخابی لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ2,274,405.00 افغانی (دو ملیون و دو صد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و پنج) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 9 عقرب 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 175 متر پل متشنج قبلی جوی شيخ بشمول 0.75 کيلو متر اتصالی آن در ولسوالی تالقان ولايت تخار، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/083/C2/001  را به د مراکش ساختمانی  شرکت و شرکت ساختمانی افغان کورپ به قیمت مجموعی مبلغ107,902,540.00 افغانی (یکصد و هفت ملیون و نه صد و دو هزار و پنجصد و چهل) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

----------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 7 عقرب 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 140 متر پل کیبلی در قریه بورکه ولسوالی بنگی ولایت تخار، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/067/C2/001 را به شرکت ساختمانی عرب شاه دارنده جواز نمبر D-20387  وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 71,725,000.00 (هفتاد و یک ملیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

--------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 6 عقرب 1396

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد  پروژه  عمار 10.38 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن در ولسوالی شیندند ولایت هرات، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/019/C2/001 را به د پکتین ساختمانی او سرک جورولو شرکت دارای جواز نمبر D-24374  وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 185,845,675.00  (یک صدو هشتادو پنج ملیون و هشت صدو چهل و پنج هزار و شش صدو هفتاد و پنج) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 2 عقرب 1396

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد  پروژه  اعمار19 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن  از قریه یخرم الی قریه یول ولسوالی خوست ولایت بغلان، داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/114/C2/001 را به شرکت ساختمانی براند سوپر دارنده جواز نمبر D-35336وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 72,560,170.00 (هفتاد و دو ملیون و پنجصد و شصت هزار و یکصد و هفتاد افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

----------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 1 عقرب 1396

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه احیای کانال پتاو ولسوالی دند ولایت کندهار با کــــود نمبــــر

 MRRD/CARD-F/DEP/KANDAHAR/012را به بلال نعمتیار انجنیری و ساختمانی شرکت دارنده جواز نمبر D-04-96 وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 21,957,281.26 (بیست و یک ملیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار و دو صد وهشتاد و یک اعشاریه بیست و شش) افغانی اعطا نماید

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

---------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 23 میزان 1396

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه  اعمار2.26 کیلومتر سرک  کانکریتی بشمول ساختمان های آبرو آن در قریه جات صوفیان بالا و صوفیان لغمانی که شامل پروژه اعمار11.7 کیلومتر سرک مرکز ولایت پروان میباشد با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/151/C2/002 را به شرکت ساختمانی جامی آریا و شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی  و سرکسازی رامین مختار ((JV دارنده جواز نمبر های D-26411-D-23716 وزارت محترم تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 22,257,434.00 (بیست و دو ملیون و دو صد و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و سی و چهار افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 23 میزان 1396

 

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی 30.68 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از دو آبی الی ملم در ولسوالی خوست ولایت بغلان با کــــود نمبــــر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/075/C2/001را به شرکت ساختمانی و سرکسازی کاسمو ، دارنده جواز نمبر  D-30831آيسا به قیمت مجموعی مبلغ  131,810,689.62 (یکصد و سی و یک ملیون و هشتصد و ده هزار و ششصد و هشتاد و نه اعشاریه شصت و دو) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-------------------------------------

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

تاریخ صدور:  18 میزان 1396

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد تدارکات، اعمار10.6 کیلومترسرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 3 پایه پل آهن کانکریتی بطول مجموعی 27 متر ازغارو الی قریه جریان ,ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان با کـود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/077/C2/001  را به شرکت ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی   دارای جواز نمبرD-5079 اداره آيسا ،به قيمت قطعي مجموعي63,472,230.00 )شصت وسه میلیون,چهارصدوهفتادو دوهزارو دو صد وسی) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

-----------------------------------