بست های خالی

 

تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۳) بست کمبود 7و8 ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ دریور ریاست اداری(خدمات)   اول
۲ چایدار باشی  ریاست اداری(خدمات)   اول
۳ محافظ (شب باش)  ریاست اداری (خدمات)   اول

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست اعلان بار اول مدت ۱۰یوم کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات ازدفتر يذیرش این اداره اخذ نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۳) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیرعمومی تنظیم معاهدات وموافقتنامه رياست دفتر ۴ اول
۲ مدیرعمومی آرشیف رياست دفتر ۴ اول
۳ دریور  ریاست اداری (خدمات) ۷ اول

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست اعلان بار اول مدت ۱۰یوم کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات ازدفتر يذیرش این اداره اخذ نمایند.

تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱۷) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ ماموراخذ پاسپورت وویزه ریاست دفتر ۶ اول
۲ مامور ثبت احکام ،عرایض ومصوبات ریاست دفتر ۶ اول
۳ مامور ثبت اسناد عادی ریاست دفتر ۶ اول
۴ مدیر اجرائیه  ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۵ اول
۵ خبرنگار ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۵ اول
۶ مدیر تعقیب گزارشات  ریاست تفتیش داخلی ۵ اول
۷ مدیر نظارت ولایتی ریاست نظارت وارزیابی ۵ اول
۸ مدیر توحید گزارشات ریاست نظارت وارزیابی ۵ اول
۹ مامور جمع آوری وثبت ارقام  ریاست پالسی وپلان ۶ اول
۱۰ سر گروپ برمه کاری  ریاست آبیاری آبرسانی و روستایی ۵ اول
۱۱ مدیرخفظ ومراقبت وسایل تخنیکی  ریاست راه سازی و روستایی ۵ اول
۱۲ مامور محاسبه وراپور دهی بودجه عادی ریاست مالی ۶ اول
۱۳ مامور تنظیم فورم جات وتحویلی ها ریاست مالی ۶ اول
۱۴ تکنیشن نرم افزار ریاست اداری (خدمات ) ۵ اول
۱۵ تکنیشن فعالیت کمره های امنیتی ریاست اداری (خدمات ) ۵ اول
۱۶ مدیرارتباط وهماهنگی مالی واداری ریاست ارتباط وهماهنگی امورولایات ۵ اول
۱۷ مدیر توحیدگزارشات حوزه سوم ریاست ارتباط وهماهنگی امورولایات ۵ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي مدت  ده  روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ساعت 2 بعداز ظهرازدفتر پذیرش فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

 

تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۷) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ دریور (کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۲ میخانیک ورکشاپ وسایط تیز رفتار(کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۳ باعبان(کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۴ نجار (کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۵ حلبی ساز (کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۶  برقی (کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۷ خاکروب (کارکن غیرفنی) ریاست اداری ۸ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي مدت  ده  روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست معینیت بست بار
۱ کارمند اداری سکرتریت اجراییوی معینیت مالی واداری ۶ اول

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست  ۷ مدت ۱۰ روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۸

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ معتمد جنسی رياست تدارکات ۷ دوم

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست  ۷ مدت ۱۰ روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۲

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۳) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ معتمد جنسی رياست تدارکات ۷ اول
۲ معتمد نقدی ریاست مالی ۷ دوم
۳ تحویلدار  ریاست آبرسانی وآبیاری ۷ دوم

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست اعلان بار اول مدت ۱۰یوم کاری وبرای اعلان بار دوم برای مدت هفت یوم کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات ازدفتر يذیرش این اداره اخذ نمایند.

تاریخ ۱۳۹۵/۳/۵

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ معاون معتمد جنسی رياست تدارکات ۷ اول
لطفا لایحه وظایف راازاینجا دانلودنماید

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست  ۷ مدت ۱۰ روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ تحویلدار رياست خدمات انجنیری ۷ دوم

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست  ۷ مدت ۷ روز کاری  از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱۸) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند ثحلیل گزارش دهی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۲ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۳ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۴ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۵ عضو مسلکی مدیرت عمومی تحلیل وانسجام رياست تفتیش داخلی ۵ اول
۶ عضو مسلکی مدیرت عمومی معلومات رياست تفتیش داخلی ۵ اول
۷ سکرتر اجراییوی رياست اطلاعات وارتباط عامه ۵ اول
۸ کارمند معاشات ریاست مالی ۶ اول
۹ خاکروب ریاست اداری ۸ اول
۱۰ محافظ ریاست اداری ۸ اول
۱۱ مدیریت تقاعد آمریت سوانح وارزیابی ریاست منابع بشری ۵ اول
۱۲ مدیریت معلومات ( دیتابیس )آمریت سوانح وارزیابی ریاست منابع بشری ۵ اول
۱۳ کارمند معلومات ( دیتابیس )آمریت سوانح وارزیابی ریاست منابع بشری ۶ اول
۱۴ مدیریت محاسبه جنسی ریاست تدارکات ۵ اول
۱۵ مدیریت تسهیلات وهماهنگی فعالیت ها ریاست امورولایات ۵ اول
۱۶ کارمند کنترول کیفیت مواد ریاست آبرسانی و ابیاری ۴ دوم
۱۷ کارمند خقظ ومراقبت ریاست آبرسانی و ابیاری ۵ دوم
۱۸ کارمند ثبت وراجستر ریاست راه  سازی روستایی ۶ اول

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست های  ۵ الی ۸ مدت ده روز کاری و برای اعلان بار دوم ۷ روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

 

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱۶) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر معلومات و گزارش دهی رياست راه سازی روستایی ۵ اول
۲ انجنیر خفظ و مراقبت سرک رياست راه سازی روستایی ۵ دوم
۳ کارمند مدیریت عمومی حاضری رياست منابع بشری ۶ اول
۴ مدیر عمومی دیزابن وانجنیری رياست خدمات انجنیری ۴ دوم
۵  کارمند سروی پروژه رياست خدمات انجنیری ۴ دوم
۶ کارمند دیزاین سرک رياست خدمات انجنیری ۴ دوم
۷ برمه کار ریاست آبرسانی و ابیاری ۷ اول
۸ برمه کار ریاست آبرسانی و ابیاری ۷ اول
۹ تحویلدار ریاست آبرسانی و ابیاری ۷ اول
۱۰ مدیر عمومی کلینیک ریاست اداری ۴ دوم
۱۱ سکرتریت اجراییوی ریاست اداری ۵ دوم
۱۲  کارمند ترمیمات وسایل تکنالوژی ریاست اداری ۵ اول
۱۳ دریور آمریت ترانسپورت ریاست اداری ۷ اول
۱۴ چایدارباشی ریاست اداری ۸ اول
۱۵ موترشوی مدیریت ترانسپورت ریاست اداری ۸ اول
۱۶ مدیر عمومی ارزیابی رياست نظارت و ارزیابی ۴ دوم

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست های  ۴ الی ۶ مدت دوازده روز کاری و برای اعلان بار دوم و بست ۸ و ۷ مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

 

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۰

مکتوب شماره (1699) مورخ 1394/3/10 بورد محترم تعینات خدمات ملکی بست دوم ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی الی تاریخ 1394/3/20 در معرض اعلان قراردارد. کاندیدان محترم میتوانند لایحه وظایف بست متذکره را از ریاست محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱۳) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۲ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۳ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۴ کارمند نظارت ساحوی رياست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۵ کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۶ کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۷ تحلیل گر اطمینان کیفیت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۸ تحلیل گر ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۹ هماهنگ کننده نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۱۰ خاکروب مدیریت حفظ و مراقبت ریاست اداری ۸ اول
۱۱ کارمند ورکشاپ آمریت ترانسپورت ریاست اداری ۶ اول
۱۲ مدیر عمومی حاضری ریاست منابع بشری ۴ اول
۱۳ مدیر گزارش دهی ریاست مصونیت اجتماعی ۵ اول

علاقمندان ميتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای بست های ۴ الی ۶ مدت دوازده روز کاری و برای بست ۸ مدت ۱۰ روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

 

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۱

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۵) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیرعمومی بخش میخانیکی پروژها رياست خدماث انجنیری ۴ دوم
۲ مدیر عمومی دیزاین پل رياست خدماث انجنیری ۴ دوم
۳ سکرتراجرائیوی معینیت برنامه ها ۴ دوم
۴ مدیرعمومی تحلیل وانسجام رياست تفتيش داخلي ۴ اول
۵ کارمند نظارت ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي بست ها ۴ و۵  اعلان بار اول مدت پنز ده  روز کاری وبرای بست اعلان بار دوم مدت ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۵) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند دیزاین برق های آبی کوچک و آبیاری رياست خدماث انجنیری ۴ دوم
۲ ثحویلدار ریاست آبرسانی وآبیاری ۷ دوم
۳ مدیرعمومی ثیلفون وکمره های امنیثی رياست اداري ۴ دوم
۴ کارمند کنثرول کیفیث مواد آبرسانی ریاست آبرسانی وآبیاری ۵ دوم
۵ کارمند ثر میماث وسایل ثکنالوژی رياست اداري ۵ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي بست ها ۴ و۵  اعلان بار اول مدت پنز ده  روز کاری وبرای بست اعلان بار دوم مدت ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۸

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۴) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ سکرثراجرائیوی معینیث برنامه ها ۴ اول
۲ عضومسلکی سوانح کارکنان رياست منابع بشری ۵ اول
۳ کارمند ثحلیل ونیازمندی ها ریاست صنایع و انرژی روستائی ۶ اول
۴ کارمند پلان وبودجه ولایثی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي بست اعلان بار اول مدت دوازده روز کاری وبرای بست اعلان بار دوم مدت ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۶) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدير عمومي كلينيك رياست اداري ۴ دوم
۲ دريور رياست اداري ۷ اول
۳ جنراتور کار رياست اداري ۷ اول
۴ مدیر  عمومی روسـتائی ریاست صنایع و انرژی روستائی ۴ اول
۵ انجنیر حفظ و مراقبت سرکها ریاست راه سازی ۵ اول
۶ تحليل گر اطمينان كيفيت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي بست اعلان بار اول مدت دوازده روز کاری وبرای بست اعلان بار دوم مدت ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۳/۳/۷

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۹) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ دوم
۲ مدیر عمومی اطمینان کیفیت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۳ مدیر نظارت اجتماعی رياست نظارت وارزيابي ۵ اول
۴ مربی آمریت آموزش ریاست منابع بشری ۵ اول
۵ کارمند حفظ و مراقبت ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۶ کارمند کنترول کیفیت مواد آبرسانی ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۷ کارمند سروی پروژه ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۸ کارمند مدیریت عواید ریاست مالی ۶ دوم
۹ مدیر عمومی محاسبات ریاست مالی ۴۸ دوم

علاقمندان ميتوانند از صدور مكتوب هذا براي بست اعلان بار اول مدت دوازده روز کاری وبرای بست اعلان بار دوم مدت ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسميات فورم درخواستی اخذ نمايند.

 

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱۹) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیریت سفر ها   ریاست دفتر ۵ اول
۲ تحلیل گر ارزیابی   ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۳ کارمند ارزیابي رياست نظارت وارزيابي ۵ اول
۴ آمريت تحليل ومعلومات رياست تفتيش داخلي ۳ اول
۵ مدير عمومي معلومات رياست تفتيش داخلي ۴ اول
۶ عضو مسلكي معلومات رياست تفتيش داخلي ۵ اول
۷ مدير عمومي كلينيك رياست اداري ۴ اول
۸ مدير عمومي تيلفون و كمره هاي امنيتي رياست اداري ۴ اول
۹ چايدارباشي رياست اداري ۸ اول
۱۰ خاكروب رياست اداري ۸ اول
۱۱ پرسونل رياست اداري ۸ اول
۱۲ برقي رياست اداري ۷ اول
۱۳ محافظ رياست اداري(براي فارم دشتك) ۸ اول
۱۴ كارمند ديزاين برقي هاي آبي كوچك وآبياري رياست خدمات انجنيري ۴ اول
۱۵ كارمند ديزاين سرك رياست خدمات انجنيري ۴ اول
۱۶ مدير عمومي ديزاين پل رياست خدمات انجنيري ۴ اول
۱۷ مدير عمومي ديزاين انجنيري رياست خدمات انجنيري ۴ اول
۱۸ مدير عمومي بخش ميخانيكي پرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه ها رياست خدمات انجنيري ۴ اول
۱۹ تحويلدار رياست خدمات انجنيري ۷ اول

علاقمندان ميتوانند فورم در خواستي را از صدور مكتوب هذا براي اعلان بست هاي 3الي 5 مدت پانزده روز كاري ، براي اعلان بست هاي 7و8 دوازده روز كاري از ساعت 9 صبح ختم رسميات اخذ نمايند

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۳) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ تحلیل گر اطمینان کیفیت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۲ کارمند عواید ریاست مالی ۶ دوم
۳ تحویلدار ریاست آبرسانی و آبیاری ۷ دوم

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست ۴ بار اول مدت پانزده یوم روز کاری و برای بست های ۶ و ۷ اعلان بار دوم ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۱) بست کمبود بالا رتبه ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز ۲ اول

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست (۲) مدت بیست یوم روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۶) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ تحلیل گر ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۲ کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۳ کارمند دیزاین سرک ریاست خدمات انجنیری ۵ اول
۴ باغبان ریاست اداری ۷ اول
۵ دریور ریاست اداری ۷ اول
۶ محافظ ریاست اداری ۸ اول

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست های بار اول مدت پانزده یوم روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۵) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی ارزیابی موثریت برنامه ها ریاست انستیتیوت انکشاف دهات ۴ اول
۲ سکرتر اجرائیوی ریاست راه سازی روستایی ۵ اول
۳ کارمند هماهنګی ولایات ریاست راه سازی روستایی ۵ اول
۴ کارمند دیپوها ریاست تدارکات ۶ اول
۵ مدیر عمومی اطمینان کیفیت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ دوم

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست های بار اول مدت پانزده یوم روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۲) بست ۴ کمبود کارمند خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند خدمات انجنیری (مسلکی) ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان ۴ اول
۲ کارمند خدمات انجنیری (مسلکی) ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان ۴ اول

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست های بار اول مدت پانزده یوم روز کاری و برای اعلان بست های بار دوم ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند. به کاندیدان ولایت بغلان ترجیح داده میشود.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۹) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند نظارت بر کمک مواد غذایی ریاست مصئونیت اجتماعی ۵ اول
۲ آمر انکشاف اداره ریاست منابع بشری ۳ دوم
۳ هماهنگ کننده نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ دوم
۴ مدیر عمومی نظارت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ دوم
۵ تحلیل گر ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ دوم
۶ کارمند دیتابیس ریاست انکشاف به رهبری مردم ۵ دوم
۷ میخانیک تست کار دیزل پمپ ریاست اداری ۷ دوم

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست های بار اول مدت پانزده یوم روز کاری و برای اعلان بست های بار دوم ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد (۹) بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند تحلیل گر گزارش دهی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۲ کارمند تیلفون ریاست اداری ۶ اول
۳ چایدارباشی ریاست اداری ۸ اول
۴ محافظ ریاست اداری ۸ اول
۵ آمر انکشاف اداره ریاست منابع بشری ۳ اول
۶ مربی آمریت آموزش ریاست منابع بشری ۴ دوم
۷ مدیر عمومی محاسبه جنسی ریاست تدارکات ۴ دوم
۸ سکرتر اجراییوی ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۹ کارمند ماشینری ریاست راه سازی روستایی ۵ دوم

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از صدور مکتوب هذا برای اعلان بست های بار اول مدت پانزده یوم روز کاری و برای اعلان بست های بار دوم ده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۸

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۱۳ بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی سروی پروژه ها ریاست خدمات انجنیری ۴ دوم
۲ مدیر عمومی دیزاین پل ریاست خدمات انجنیری ۴ دوم
۳ کارمند دیزاین سرک ریاست خدمات انجنیری ۴ دوم
۴ مدیر عمومی پلان و بودجه مرکزی ریاست پلانگذاری ۴ دوم
۵ کارشناس تحلیل و انسجام ریاست تفتیش داخلی ۴ دوم
۶ کارمند اداری مشاوریت حقوقی ۶ اول
۷ سکرتر اجرائیوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۸ کارمند اداری ریاست مالی ۶ اول
۹ کارمند مدیریت بودجه ریاست مالی ۵ اول
۱۰ کارمند مدیریت عواید ریاست مالی ۶ اول
۱۱ کارمند اداری ریاست اداری ۶ اول
۱۲ میخانیک تست کار و دیزل پمپ ریاست اداری ۷ اول
۱۳ کارمند دیتابیس ریاست انکشاف به رهبری مردم ۵ اول

علاقمندان میتوانند فورمه ها را برای اعلان بار اول مدت پانزده روز کاری و برای اعلان بار دوم مدت ده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ختم رسمیات از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۳ بست کمبود پائین رتبه ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۴ دوم
۲ دو بست کارمند مدیریت عمومی خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۴ اول

علاقمندان میتوانند فورمه ها را برای اعلان بار اول مدت پانزده روز کاری و برای اعلان بار دوم مدت ده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲ ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۴۸ بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۲ تحلیل گر ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۳ کارمند ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۴ مدیر عمومی نظارت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۵ هماهنگ کننده نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۶ دو کارمند نظارت ساحوی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول
۷ مدیر عمومی هماهنگی ولایت ریاست نظارت و ارزیابی ۴ اول
۸ کارشناس تحلیل و انسجام ریاست تفتیش داخلی ۴ اول
۹ کارمند جمع آوری معلومات ساحوی ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۵ اول
۱۰ مربی ترینر ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۴ اول
۱۱ ترینران کندهار ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۴ اول
۱۲ کارشناس مالی و بودجه برنامه زیربنا روستائی ریاست مالی ۴ اول
۱۳ مدیر عمومی محاسبات ریاست مالی ۴ اول
۱۴ کارمند محاسبات ریاست مالی ۶ اول
۱۵ معتمد نقدی ریاست مالی ۷ اول
۱۶ نرس مدیریت کلینک ریاست اداری ۶ اول
۱۷ مدیر عمومی حمل و نقل ریاست اداری ۴ اول
۱۸ سکرتر اجرائیوی ریاست منابع بشری ۵ اول
۱۹ مدیر عمومی سوانح و دیتابیس ریاست منابع بشری ۴ اول
۲۰ عضو مسلکی دیتابیس کارکنان ریاست منابع بشری ۵ اول
۲۱ عضو مسلکی استخدام ریاست منابع بشری ۵ اول
۲۲ مربی آمریت آموزش ریاست منابع بشری ۴ اول
۲۳ مدیر عمومی پلانگذاری ریاست تدارکات ۴ اول
۲۴ مدیر تعقیب و تسهیل ریاست تدارکات ۵ اول
۲۵ مدیر عمومی محاسبه جنسی ریاست تدارکات ۴ اول
۲۶ مدیر عمومی خریداری داخلی ریاست تدارکات ۴ اول
۲۷ مدیر تسهیلات و هماهنگی فعالیت ها ریاست امور ولایات ۵ اول
۲۸ کارمند اداری معینیت برنامه ۶ اول
۲۹ مدیر عمومی تحکیم روابط شورا ها ریاست انکشاف به رهبری مردم ۴ اول
۳۰ کارمند دیزاین برق های کوچک و آبیاری ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۱ مدیر عمومی دیزاین انجنیری ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۲ کارمند مدیریت مهندسی ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۳ کارمند معلومات راپوردهی ریاست صنایع و انرژی روستائی ۶ اول
۳۴ مدیر عمومی پلان و بودجه مرکزی ریاست پلانگذری ۴ اول
۳۵ کارمند پلان و بودجه ولایتی ریاست پلانگذری ۵ اول
۳۶ کارمند هماهنگی رشد اقتصادی و زیر بنا ریاست پلانگذری ۵ اول
۳۷ کارمند معلومات و راپوردهی ریاست آبرسانی و آبیاری ۶ اول
۳۸ کارمند مدیریت تطبیق پروژه ها ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۳۹ تحویلدار ریاست آبرسانی و آبیاری ۷ اول
۴۰ کارمند حفظ الصحه و تعلیمات نظافت ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۴۱ کارمند حفظ مراقبت ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۴۲ کارمند کنترول کیفیت مواد آبرسانی ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۴۳ کارمند آبیاری ریاست آبرسانی و آبیاری ۴ اول
۴۴ سکرتر اجرائیوی ریاست راه سازی روستائی ۵ اول
۴۵ کارمند قیمت گذاری ریاست راه سازی روستائی ۵ اول
۴۶ کارمند ماشینری ریاست راه سازی روستائی ۵ اول
۴۷ کارمند ثبت و راجستر ریاست راه سازی روستائی ۶ اول

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را برای بست های ۴ و ۵ مدت پانزده روز کاری و برای بست  ۶ و ۷ دوازده روز کاری از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲ ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۱۶ بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ کارمند پذیرش و معلومات ریاست دفتر ۶ اول
۲ کارمند کتابخانه ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۶ اول
۳ کارمند اداری ریاست مالی ۶ اول
۴ کارشناس مالی و بودجه برنامه احیا اقتصادی ریاست مالی ۴ اول
۵ کارمند مدیریت عواید ریاست مالی ۶ اول
۶ کارمند نتورک ریاست اداری ۵ اول
۷ کارمند حمل و نقل ریاست اداری ۶ اول
۸ مدیر عمومی ورکشاپ ریاست اداری ۴ اول
۹ مدیر اجراییوی ورکشاپ ریاست اداری ۵ اول
۱۰ کارمند اجراییوی ورکشاپ ریاست اداری ۶ اول
۱۱ عضو مسلکی سوانح کارکنان ریاست منابع بشری ۵ اول
۱۲ مدیر عمومی پلانګذاری آموزشی و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری ۴ اول
۱۳ مدیر عمومی دیزاین پروژه های آبیاری ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۱۴ کارنمد دیزاین سرک ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۱۵ مدیر عمومی دیزاین پل ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۱۶ مدیر عمومی سروی پروژه ریاست خدمات انجنیری ۴ اول

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از برای بست های ۴ و ۵ مدت پانزده روز کاری و برای بست ۶ دوازده روز کاری از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ختم رسمیات از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۳ بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت در معرض اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ محافظ (کارکن غیر فنی) ریاست اداری ۸ اول
۲ چایدارباشی (کارکن غیر فنی) ریاست اداری ۸ اول
۳ چایدارباشی (کارکن غیر فنی) ریاست اداری ۸ اول

علاقمندان میتوانند فورمه ها را الی مدت دوازده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ختم رسمیات از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۱۲ بست کمبود پائین رتبه ریاست های مرکزی این وزارت اعلان قرار دارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ دریور ریاست اداری ۷ اول
۲ میخانیک ورکشاپ وسایط باربری ریاست اداری ۷ اول
۳ میخانیک (آهنگر) ریاست اداری ۷ اول
۴ میخانیک ویرنگ کار ریاست اداری ۷ اول
۵ میخانیک کپی کش ریاست اداری ۷ اول
۶ میخانیک تست کار دیزل پمپ ریاست اداری ۷ اول
۷ میخانیک تبدیلی روغنیات و گریسکاری ریاست اداری ۷ اول
۸ میخانیک ورکشاپ ریاست اداری ۷ اول
۹ تولمین (کارکن فنی) ریاست اداری ۷ اول
۱۰ موترشوی (کارکن غیر فنی) ریاست اداری ۸ اول

علاقمندان میتوانند فورمه ها را الی مدت دوازده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ختم رسمیات از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۲

به منطور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب معاش یک بست ۸ خاکروب ریاست اداری در معرض اعلان قرار دارد.

علاقمندان میتوانند الی مدت دوازده روز کاری از ساعت ۹ صبح الی ختم رسمیات فورم در خواستی اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۵ بست کمبود پائین رتبه ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ آمر برنامه ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۳ اول
۲ مدیر عمومی خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۴ اول
۳ دو بست کارمند خدمات انجنیری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۴ اول
۴ کارمند آبرسانی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز ۵ اول

علاقمندان میتوانند فورمه ها را الی مدت پانزده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲ ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۴

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۲۶ بست های پایین رتبه ریاست های مرکزی در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی تکثیر معلومات ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۴ اول
۲ کارمند جمع آوری معلومات ساحوی ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۵ اول
۳ کارمند تحلیل ګر ارقام ریاست انستیتوت انکشاف دهات ۵ اول
۴ کارشناس مالی و بودجه برنامه زیربنای روستایی ریاست مالی ۴ اول
۵ مدیر عمومی محاسبات ریاست مالی ۴ دوم
۶ نرس ریاست اداری ۶ اول
۷ سکرتر اجرائیوی ریاست منابع بشری ۵ اول
۸ مدیر عمومی دیتابیس ریاست منابع بشری ۴ دوم
۹ عضو مسلکی دیتابیس مدیریت عمومی دیتابیس ریاست منابع بشری ۵ اول
۱۰ مدیر عمومی آمریت آموزش ریاست منابع بشری ۴ دوم
۱۱ مدیر عمومی قرارداد ریاست تدارکات ۴ اول
۱۲ مدیر قرارداد ها ریاست تدارکات ۵ اول
۱۳ آمر تدارکات ریاست تدارکات ۳ دوم
۱۴ مدیر عمومی خریداری ریاست تدارکات ۴ اول
۱۵ کارمند دیزاین برق های کوچک و آبیاری ریاست خدمات انجنیری ۴ دوم
۱۶ کارمند مدیریت مهندسی ریاست خدمات انجنیری ۴ دوم
۱۷ کارمند پلان و بودجه ریاست پلانگذاری ۵ اول
۱۸ آمر هماهنگی برنامه ها ریاست پلانگذاری ۳ اول
۱۹ کارمند هماهنگی رشد اقتصادی زیر بنا ریاست پلانگذاری ۵ اول
۲۰ کارمند مدیریت تطبیق پروژه ها ریاست آبرسانی ۵ دوم
۲۱ تحویلدار ریاست  آبرسانی ۷ دوم
۲۲ کارمند حفظ مراقبت ریاست  آبرسانی ۵ دوم
۲۳ کارمند کنترول کیفیت مواد آبرسانی ریاست  آبرسانی ۵ دوم
۲۴ سکرتر اجرائیوی ریاست راه سازی روستائی ۵ اول
۲۵ کارمند ماشینری ریاست راه سازی روستائی ۵ اول
۲۶ آمر کمک مواد غذائی ریاست مصئونیت اجتماعی ۳ دوم

علاقمندان میتوانند فورمه های درخواستی را برای بست های اعلان بار اول الی مدت پانزده یوم روز های کاری و برای بست های اعلان بار دوم الی مدت ده روز کاری از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰ قبل از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۴

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۷ بست های پایین رتبه ریاست های مرکزی در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی حمل نقل ریاست اداری ۴ اول
۲ کارمند حمل نقل ریاست اداری ۵ اول
۳ کارمند اداری ریاست تدارکات ۶ اول
۴ کارمند قرار دادها ریاست تدارکات ۶ اول
۵ کارمند تعقیب وستهیل ریاست تدارکات ۶ اول
۶ کارمند مسلکی استخدام ریاست منابع بشری ۵ اول
۷ کارمند نظارت اجتماعی ریاست نظارت و ارزیابی ۵ اول

علاقمندان میتوانند فورمه های درخواستی را الی مدت پانزده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰ قبل از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

تاریخ ۱۳۹۱/۴/۰۳

بمنظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد سیستم جدید رتب و معاش تعداد ۵۵ بست های پایین رتبه ریاست های مرکزی در معرض اعلان قراردارد.

شماره عنوان بست ریاست بست بار
۱ مدیر عمومی ارزیابی نظارت و ارزیابی ۴ اول
۲ دو بست تحلیل گر ارزیابی نظارت و ارزیابی ۴ اول
۳ دو بست کارمند ارزیابی نظارت و ارزیابی ۵ اول
۴ مدیر عمومی نظارت نظارت و ارزیابی ۴ اول
۵ چهار بست هماهنگ کننده نظارت ساحوی نظارت و ارزیابی ۴ اول
۶ دو بست کارمند نظارت نظارت و ارزیابی ۵ اول
۷ چهار بست کارمند نظارت ساحوی نظارت و ارزیابی ۵ اول
۸ پنج بست تحلیل گر اطمینان کیفیت نظارت و ارزیابی ۴ اول
۹ کارمند اطمینان کیفیت نظارت و ارزیابی ۵ اول
۱۰ کارشناس تحلیل و انسجام ریاست تفتیش داخلی ۴ اول
۱۱ معتمد نقدی ریاست مالی ۷ اول
۱۲ لابرانت مدیریت عمومی کلینک ریاست اداری ۵ اول
۱۳ کارمند ترمیم نرم افزار ریاست اداری ۵ اول
۱۴ کارمند نتورک ریاست اداری ۵ اول
۱۵ آمر تخنیک و ترانسپورت ریاست اداری ۳ اول
۱۶ دو بست دریور ریاست اداری ۷ اول
۱۷ حمال ریاست اداری ۸ اول
۱۸ محافظ ریاست اداری ۸ اول
۱۹ معتمد روغنیات و پرزه جات ریاست اداری ۷ اول
۲۰ مدیر ثبت جایداد ریاست اداری ۵ اول
۲۱ کارمند ملکی تحلیل و تصنیف ریاست منابع بشری ۴ اول
۲۲ مربی آمریت آموزش و ارتقا ظرفیت ریاست منابع بشری ۴ اول
۲۳ مربی آمریت آموزش و ارتقا ظرفیت ریاست منابع بشری ۵ اول
۲۴ آمر تدارکات ریاست تدارکات ۳ اول
۲۵ معتمد داغمه جات ریاست تدارکات ۷ اول
۲۶ مدیر عمومی تدارکات اجناس ریاست تدارکات ۴ اول
۲۷ کارمند تدارکات اجناس ریاست تدارکات ۵ اول
۲۸ مدیر عمومی تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات ۴ اول
۲۹ کارمند تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات ۵ اول
۳۰ کارمند دیزاین برق آبی کوچک و آبیاری ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۱ کارمند دیزاین ساختمانهای آبرسانی ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۲ مدیر عمومی دیزاین پل ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۳ کارمند مهندسی ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۴ مدیر عمومی دیزاین برق ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۵ مدیر عمومی برآورد ریاست خدمات انجنیری ۴ اول
۳۶ کارمند تطبیق پروژه های آبرسانی ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۳۷ کارمند تطبیق پروژه های آبرسانی ریاست آبرسانی و آبیاری ۶ اول
۳۸ کارمند لابراتوار ریاست آبرسانی و آبیاری ۴ اول
۳۹ کارمند حفظ و مراقبت ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۴۰ کارمند کنترول کیفیت مواد آبرسانی ریاست آبرسانی و آبیاری ۵ اول
۴۱ آمر جندر آمریت جندر ۳ اول

علاقمندان میتوانند فورمه های درخواستی را الی مدت پانزده یوم روز های کاری  از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰ قبل از ظهر از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اینوزارت اخذ نمایند.

------------------------------------------------------------

آرشیف