هفته نامه توسعه

چهارشنبه‌ها با هفته‌نامه‌ی دیجیتالی توسعه

هفته‌نامه‌ی دیجیتالی توسعه، ویژه‌ی خبرهای توسعه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات را پس از این، هر چهارشنبه به دست بیاورید. این هفته‌نامه، خبرهای توسعه‌ای را در آخر هفته به دست‌رس شما قرار می‌دهد. شاید بد نباشد در میان انبوه خبرهای ناگوار، پس از این اندکی خبرهای خوبی در باره‌ی خدمت‌گزاری به مردم بخوانیم. پخشِ نسخه‌ی هم‌زمان پشتو از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود.

توسعه، صلح می‌آورَد!

هر شماره از از اینجا دانلود کرده می توانید:

- هفته نامه توسعه، شماره اول، 01 سنبله 1396