هفته نامه توسعه

چهارشنبه‌ها با هفته‌نامه‌ی دیجیتالی توسعه

هفته‌نامه‌ی دیجیتالی توسعه، ویژه‌ی خبرهای توسعه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات را پس از این، هر چهارشنبه به دست بیاورید. این هفته‌نامه، خبرهای توسعه‌ای را در آخر هفته به دست‌رس شما قرار می‌دهد. شاید بد نباشد در میان انبوه خبرهای ناگوار، پس از این اندکی خبرهای خوبی در باره‌ی خدمت‌گزاری به مردم بخوانیم. پخشِ نسخه‌ی هم‌زمان پشتو از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود.

با توسعه، خوش خبر باشید!

هر شماره را اگر خواسته باشید، از اینجا دانلود کرده می توانید:

هفته نامه توسعه، شماره اول، 01 سنبله 1396

 هفته نامه توسعه، شماره دوم، 08 سنبله 1396

- هفته نامه توسعه، شماره سوم، 15 سنبله 1396

- هفته نامه توسعه، شماره چهارم، 22 سنبله 1396

- هفته نامه توسعه، شماره پنجم، 29 سنبله 1396

- هفته نامه توسعه، شماره ششم، 5 میزان 1396

- هفته نامه توسعه، ویژه‌ی سه سالگی حکومت وحدت ملی - شماره هفتم، 15 میزان 1396

- هفته نامه توسعه، شماره هشتم، 19 میزان 1396

- هفته نامه توسعه، شماره نهم، 26 میزان 1396

- هفته نامه توسعه، شماره دهم، 3 عقرب 1396

- هفته نامه توسعه، شماره یازدهم، 10 عقرب 1396

- هفته نامه توسعه، شماره دوازدهم، 17 عقرب 1396

هفته نامه توسعه، شماره سیزدهم، 24 عقرب 1396

- هفته نامه توسعه، شماره چهاردهم، 1 قوس، 1396

-هفته نامه توسعه، شماره پانزدهم، 8 قوس، 1396

-هفته نامه توسعه، شماره شانزدهم، 15 قوس، 1396

- هفته نامه توسعه، شماره هفدهم، 22 قوس، 1396

- هفته نامه توسعه، شماره هجدهم، 29 قوس، 1396

- هفته نامه توسعه، شماره نوزدهم، 6 جدی، 1396

-هفته نامه توسعه، شماره بیستم، 13جدی 1396

- هفته نامه توسعه، شماره بیست و یکم، 20 جدی 1396

- هفته نامه توسعه، شماره بیست و دوم، 27 جدی 1396

- هفته نامه توسعه، شماره بیست و سوم، 4 دلو 1396

-هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و چهارم، 11 دلو 1396

 

- هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و ششم، 25 دلو 1396

- هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و هفتم، 2 حوت 1396

- هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و هشتم، 9 حوت 1396

- هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و هشتم، 23 حوت 1396

- هفته‌نامه توسعه، شماره سی‌ام، 15 حمل 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره سی و یکم، 22 حمل 1397

- هفته نامه توسعه، شماره چهلم، 23 جوزای 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و یکم، 6 سرطان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و دوم، 13 سرطان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و سوم، 20 سرطان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و چهارم، 27 سرطان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و پنجم، 3 اسد 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و ششم، 10 اسد 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و هفتم، 17 اسد 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و هشتم، 24 اسد 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره چهل و نهم، 7 سنبله 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه، 14 سنبله 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و یکم، 21 سنبله 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و دوم، 28 سنبله 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و سوم، 4 میزان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و چهارم، 11 میزان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و پنجم، 18 میزان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و ششم، 25 میزان 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و هفتم، 2 عقرب 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و هشتم، 16 عقرب 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره پنجاه و نهم، 23 عقرب 1397

- هفته‌نامه توسعه. شماره شصتم.30 عقرب 1397

- هفته نامه توسعه، شماره شصت و یکم، 7 قوس 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و دوم، 14 قوس 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و سوم، 21 قوس 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و چهارم، 28 قوس 1397

- هفته نامه توسعه، شماره شصت و پنجم، 5 جدی 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و ششم، 12 جدی 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و هفتم، 19 جدی 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و هشتم، 26 جدی 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره شصت و نهم، 3 دلو 1397

-هفته‌نامه توسعه، شماره هفتادم، 10 دلو 1397

-هفته‌نامه توسعه، شماره هفتاد و یکم، 17 دلو 1397

- هفته‌نامه توسعه، شماره هفتاد و دوم، 1 حوت 1397

-هفته‌نامه توسعه، شماره هفتاد و سوم، 8 حوت 1397