مجموعه قوانین مقررات و طرزالعمل های انکشاف دهات

مجموعه قوانین:

-  قانون خدمات ملکی

-   قانون کارکنان خدمات ملکی

-  مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی

-  مقرره بورس ها و تحصیلات در خارج

طرزالعمل‌ها:

- طرزالعمل برنامه میثاق شهروندی

- لایحه وظایف ریاست‌های احیا و انکشاف دهات ولایات