تکمیل کار ساخت یک شبکه‌ی آبرسانی به ارزش ۹۰۰ هزار افغانی در تخار

۲۱ دلو ۱۳۹۷

شبکه آبرسانی ترمیماتی روستای لژده ولسوالی فرخار ولایت تخار به ارزش بیش از ۹۰۰ هزار افغانی از سوی برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته و به بهره برداری سپرده شد.

این شبکه‌ی آهن کانکریتی شامل ساخت ذخیره‌ای به ظرفیت ده متر مکعب و کشیدن ۱۴۱۰متر پایپ می‌شود که آب چشمه را به فاصله ۱.۲ کیلومتر توسط پایپ به ذخیره انتقال می‌دهد.

با تکمیل کار شبکه‌ی مذکور  ۳۰۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.