سنگ تهداب سه مکتب به ارزش ۱۱ میلیون افغانی در زابل گذاشته شد

۲۰ دلو ۱۳۹۷

سنگ تهداب سه مکتب از جمله‌ ۳۹ مکتبی که قرار است ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت زابل ساخته شود،‌ توسط رحمت الله یارمل، والی این ولایت گذاشته شد.

این سه مکتب حدود ۱۱ میلیون افغانی هزینه دارند و با ساخت آن‌ها برای ۲۰۰۰ دانش آموز در ولسوالی شهر صفای زابل زمینه‌ی تعلیم در محیط سالم آموزشی فراهم خواهد شد.