انتقال مواد غیرخوراکی به ارزش بیش از سه میلیون افغانی به نورستان

۲۰ دلو ۱۳۹۷

ریاست انسجام و پاسخ به حوادث وزارت احیا و انکشاف دهات بر اساس تقاضای ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان به ارزش بیش از سه میلیون افغانی، ۱۵ قلم جنس غیر خوراکی شامل 100 باب خیمه، 500 تخته کمپل، 100 تخته ترپال، 100 عدد سطل پلاستیکی، 250 عدد گیلاس نکلی،250 عدد کاسه نکلی، 250 عدد قاشق، 250 عدد پنجه، 80 عدد قاب، 65 عدد دیگ، 65 سیت ماهی تابه، 65 سیت بسته کمک‌های اولیه، 65 عدد ترمامتر قلمی، 65 سیت آله فشار و 600 عدد ماسک را به آن ولایت فرستاد.

از این مواد حین ضرورت و پاسخ دهی به نیازمندی‌های متضررین ناشی از حوادث، بیجاشده گان داخلی و عودت کنندگان استفاده شده و حدود ۱۰۰ خانواده از آن مستفید خواهند شد.