تکمیل حفر ۵۰ حلقه چاه آب آشامیدنی به ارزش ۳ میلیون افغانی در فراه

 ۱۵ دلو ۱۳۹۷

کار حفر ۵۰ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی به ارزش بیش از ۳ میلیون افغانی با نصب بمبه‌ی دستی روی آن‌ها از طرف برنام‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات در مرکز ولایت فراه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این چاه‌ها که هر کدام ۴۰ متر عمیق دارد، مربوط شوراهای انکشافی تیوسک پایین، حاجی محمد، تازه آباد، قلعه‌ی محمد و زوریا می‌شود.

با حفر چاه‌های مذکور، مشکل ۱۷۶۴خانواده در روستاهای یاد شده از رهگذر آب آشامیدنی رفع شده است.