تهیه آب آشامیدنی برای ۲۰۰ خانواده در زابل

۱۵ دلو ۱۳۹۷

یک شبکه‌ی آب آشامیدنی به ارزش بیش از ۳.۲ میلیون افغانی از سوی برنامه ملی آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای روغانی ولسوالی شینکی زابل ساخته و به بهره برداری سپرده شد.

با ساخت این شبکه‌ی سولری که دارای سه ذخیره‌ی آب نیز است، ۲۰۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.