تهیه‌ی آب آشامیدنی صحی برای ۳۲۰ خانواده در لغمان

۱۴ دلو ۱۳۹۷

یک شبکه آبرسانی سولری به ارزش ۳.۵۷ میلیون افغانی از سوی برنامه ملی آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه دامن قرارگاه شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان تکمیل و به بهره برداری اهالی آن قریه سپرده شد.

این پروژه شامل کندن کاری چاهی به عمق ۱۰۰ متر، کشیدن ۲.۵ کیلومتر پایپ، اعمار یک ذخیره آب به ظرفیت ۲۰ متر مکعب و نصب ۳۴ تخته سولر، یک پایه پمپ دستی و ۱۷ شیردهن می‌شود.

در جریان تطبیق پروژه‌ی مذکور ۱۲۰ روز کاری ایجاد شده و با تکمیل آن۳۲۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.