تکمیل کار یک دیوار محافظوی به ارزش ۱.۸۵ میلیون افغانی در بلخ

۱۴ دلو ۱۳۹۷

کار ساخت یک دیوار محافظوی به ارزش ۱.۸۵ میلیون افغانی در روستاهای تیلی اول و تیلی دوم ولسوالی خلم ولایت بلخ از سوی برنامه میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

در جریان ساخت این دیوار که ۴۸ متر طول و ۴ متر ارتفاع دارد، ۱۴۲۹ روز کاری ایجاد شده و ۸۹ خانواده از آن مستفید شده اند.