جریان ساخت یک کانال آب زراعتی به ارزش بیش از ۱.۹۴ میلیون افغانی در هرات

۱۴ دلو ۱۳۹۷

کار ساخت یک کانال آب زراعتی برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به ارزش ۱.۹۴میلیون افغانی در قریه قلعه نوک صفر خان ولسوالی زنده جان ولایت هرات جریان دارد.

این کانال ۲۸۵ متر طول داشته و کار ساخت آن ۴۰ درصد پیش رفته است. در جریان کار کانال متذکره ۱۷۹۸روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی فراهم شده و پس از تکمیل شدن ۱۵۹ خانواده از مزایای آن مستفید می‌شوند.

قابل ذکر است که کانال مذکور ۲۰۰ جریب زمین را آبیاری خواهد کرد.