10 بست (7و8) ریاست های مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات